Topic List

Submitted by Little Bear on 10 ก.ค. 52 14:36

แผนที่ทางสังคมจังหวัดสงขลา

การพัฒนาในแต่ละแห่งนั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในที่นั้นๆได้มีบทบาทในการดูแล แก้ปัญหา และพัฒนาตนเอง เครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างพลังให้ชุมชนสามารถดำเนินการพึ่งตนเองไปสู่ความเข้มแข็งได้ คือการจัดการด้านกองทุน หรือมูลนิธิของชุมชนเอง ที่มีรูปแบบ และวิธีการแตกต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหาร และเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหรือมูลนิธิชุมชนเกิดผลดี จึงจำเป็นต้องทำการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ควบคู่กันไป เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนากองทุนชุมชนหรือมูลนิธิชุมชนให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับบริบททางสังคม

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน