ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

244 items(1/25) 2 3 4 5 Next » Last »|

เครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่ : ศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตนเองกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

โดย punyha on 15 ก.ค. 63 19:19

ปัญหาหนี้นอกระบบ : เมืองบ่อยางวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ได้รับมอบเอกสารของผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพลูกหนี้นอกระบบจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 29 รายจากศูนย์บ่อยางฯ ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดยรวมยอดหนี้ที่ต้องการเข้ารับความช่วยเหลือในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,000,000บาท( แปดล้านบาทถ้วน)ศูน

อุตุนิยมวิทยาเป็นเรื่องของทุกคน

โดย punyha on 9 มี.ค. 62 09:15

"อุตุเป็นเรื่องของทุกคน"ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เห็นช่องว่างการสื่อสารการพยากรณ์อากาศในแต่ละวันที่เป็นในลักษณะกว้าง ไม่เฉพาะเจาะจง และคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูล จึงคิดริเริ่มนำความรู้ด้านอุตุฯมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเริ่มทำกับกลุ่มอาชีพข้อมูลด้านใดบ้าง? อุณหภูมิ ความชื้น ลม ฝน ที่จะมีผลต่อการผลิตยกตัวอย่าง อดีตเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรบอกว่าเดือน 3 ของปีจะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตผักงดงามท

“การจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้”

โดย punyha on 5 มี.ค. 62 15:25

โการจัดการขยะของชุมชนตำบลชะแล้โพื้นที่หมู่ 1 ต. ชะแล้ อ. สิงหนคร จ. สงขลาทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือน เรามีนัดกันที่ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อที่จะนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้ว มาแลก น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน สบู่ (ของที่ใช้แลกทางคณะกรรมการจะช่วยทำกัน)เพื่อนำกลับไปใช้ในแต่ละครัวเรือน แต่ละเดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายขยะที่แลกไว้แล้วคณะกรรมการการจัดการขยะจะประสานงานกับทางผู้ที่ซื้อจะมาซื้อไปเลยเพื่

แปลงขวดกันแมลงและไก่ นวตกรรมการปลูกผักจากสวนเบญจพฤกษ์

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:28

"แปลงขวดกันแมลงและไก่"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีกรูปแบบการจัดการแปลงผักสวนผักคนเมืองที่นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์๑.นำขวดน้ำเหลือทิ้งมาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง๒.หรือใส่น้ำในขวด นำลวดมาผูกร้อยกั้นเป็นแปลงผักล้อมรอบไม้ผลหรือผักที่ปลูกในรูปทรงต่างๆ๓.ความมันวาวของพลาสติกจะช่วยไล่แมลงและกันไม่ให้ไก่ลงจิกผลผลิตได้ทั้งสีสันความสวยงาม จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้แดดอีกนวตกรรมจากป้าทุม-ลุงยู

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

จากสวนสองแรง สู่ "สวนเบญจพฤกษ์"

โดย punyha on 24 ก.พ. 62 19:07

"สวนเบญจพฤกษ์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองจากครูเด็กอนุบาลมาสู่การเป็นทีมวิทยากรสวนผักคนเมือง ป้าทุมในวัยที่สามารถสร้างคุณค่าในชีวิตนำทักษะการเป็นครูมาใช้ในการยกระดับความรู้จากการลงมือทำ "ปัญญาปฎิบัติ" กับลุงยูรสามี ขยายผลไปสู่ผู้สนใจ มีคนเข้ามาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมากว่าสามปีแล้วรูปแบบการปลูกผักที่นำแนวทางสวนผักคนเมืองมาใช้ จัดการกับพื้นที่สวนขนาดย่อม มีทั้งไม้ผล ผัก ผสม

งานวันพลเมืองสงขลา ๒๕๖๓

โดย punyha on 6 ต.ค. 63 19:07
002.jpg

การจัดเวทีสาธารณะในงานวันพลเมืองสงขลาปีนี้ ด้วยข้อจำกัดเรื่องสถานการณ์โควิด จึงจำกัดผู้เข้าร่วมไว้ ๑๕๐ คน แต่สุดท้ายยอดคนมาร่วมก็มีถึง ๒๓๔ คน เป็นองค์กรภาครัฐ ๑๙ องค์กร ภาคประชาสังคม เอกชน ชุมชน วิชาการ ๔๔ องค์กร เครือข่ายตำบลน่าอยู่และท้องถิ่นอีก ๑๘ องค์กรรูปแบบการจัดงาน จะมีทั้งกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานของภาคีทั้งในรูปแบบคลิป VDO หนังสือเล่ม(ผีเสื้อขยับปีก เล่ม ๘) นิทรรศการ และมีการเสวนาจุดป

"ร่วมฟื้นฟูสาย ๑ หาดใหญ่"

โดย punyha on 5 ต.ค. 63 16:24

"ร่วมฟื้นฟูสาย ๑ หาดใหญ่"ต่อยอดมุมมองความเป็นเมืองอาหารของหาดใหญ่ วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ทน.หาดใหญ่ สมาพันธุ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา และเครือข่าย ประสานชุมชน ร้านค้า สื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยในชุดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่ หลังงานฉื่อฉางสตรีทฟู๊ดสิ้นสุดลง วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ร้านหาดใหญ่ติ่มซำที่ตกแต่งอย่างสวยงามกลับมา Rebranding ส

ความไว้วางใจหัวใจสำคัญการทำงานพัฒนาของภาคีเครือข่าย

โดย punyha on 4 ต.ค. 63 16:54

ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานการทำงานในรูปแบบเครือข่าย และกระบวนการสร้างความเป็นเจ้าของร่วม ที่ใช้ทั้งสมอง(ความรู้/ปัญญา) และหัวใจ(ความเป็นมนุษย์) เป็นเสมือนสนามพลัง(Platform) ที่จะเอื้อให้ทุกฝ่ายที่เข้ามาร่วมบนฐานประโยชน์สาธารณะได้เติบโต มีอิสระ และแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่งบประมาณที่ไม่เพียงพอหาใช่อุปสรรคใหญ่ บ่อยครั้งกลายเป็นข้อจำกัดในตัวเองด้วยซ้ำหากมีงบมาก ด้วยเหตุจะมุ่งเดินไปสู่เป้าหมาย

"ภาคีเครือข่ายภาคพลเมืองสงขลาชู Songkhla Wallet พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ"

โดย punyha on 30 ก.ย. 63 22:10

"ภาคีเครือข่ายภาคพลเมืองสงขลาชู Songkhla Wallet พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ"หนึ่งในประเด็นสำคัญของงานวันพลเมือง ชู Songkhla Wallet หรือ "ถุงเงินสงขลา" เป็นเครื่องมือทางการเงินไม่ให้เงินบาทไหลออกจากต่างชาติ สร้างความเข็มแข็งให้กับสินค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการในท้องถิ่น คนสงขลาใช้เงินสงขลา หาพื้นที่นำร่องดำเนินการ เป็น Sand box เริ่มจากผู้รับเงินเป็นกลุ่มชัดเจน มีความหนาแน่น เช่น พื้นที่เมืองเก่าสงขล

ถอดบทเรียนสู่ปีที่ ๑๑

โดย punyha on 19 ก.ย. 63 20:18

ถอดบทเรียนสู่ปีที่ ๑๑ การทำงานมูลนิธิชุมชนสงขลาชาคริต โภชะเรือง เขียนหลายปีมานี้ผมมีโอกาสทำงานกับเครือข่ายและผู้คนมากหน้าจริงๆ นับแต่งานของมูลนิธิชุมชนสงขลา ก็มีทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ภาครัฐ ทำงานด้วยกันปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ ๑๑ แล้วในส่วนงานของเครือข่ายสังคมระดับจังหวัดก็มีทั้งเครือข่ายเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ เชิงองค์กร ที่มีวัฒนธรรมการทำงาน ความคิด ความเชื่อที่แตกต่าง ทั้งเชิงอำนาจ เชิงแนว

เครือข่ายท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเรียนรู้สวนเบญจพฤกษ์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านสุขภาวะ

โดย punyha on 8 ก.ย. 63 19:52

วันนี้ (๘ กันยายน ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง นำโดยนายกเทศมนตรี ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.โคกม่วง พยาบาล จนท.เทศบาล อสม. อถล. ครูศพด. และประชาชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการหมู่บ้านสุขภาวะ เทศบาลตำบลโคกม่วงครับกิจกรรมการเรียนวันนี้มีดังนี้ครับภาคเช้า๑.เยี่ยมชมสวน ศึกษารูปแบบการปลูกพืชผักแบบต่างๆ๒.สนทนาแลกเปลี่ยนวิธีปลูกผักปลอดภัย และการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย

"ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง" เริ่มกิจกรรมที่ ๑.๑

โดย punyha on 7 ก.ย. 63 11:44

"ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง"อีกหนึ่งภาคีที่มาช่วยกลุ่มเปราะบางทางสังคม๔-๖ ก.ย. ๖๓เริ่มกิจกรรม ๑.๑ ของโครงการ SUCCESS พื้นที่ภาคใต้(สงขลา สตูล พัทลุง) ภายใต้การสนับสนุุนของสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นเครือข่ายร่วมดำเนินการกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ ณ บูมฟอร์เรสรีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา๑.เรียนรู้ความหมายของเมือง ขอบ

ประชุมเชิงปฎิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลา

โดย punyha on 13 ส.ค. 63 16:40

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลาเครือข่าย ๔PW หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา และภาคีเครือข่ายจัดประชุมเชิงปฎิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลาเป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเป็นสุข: การดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มคนยากลำบากและเปราะบางทาง

เยาวชนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ขอมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

โดย punyha on 11 ส.ค. 63 13:12

เยาวชนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย รวมตัวกันด้วยเจตนาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนด้วยกัน อาศัยเวลาว่างจากภาระงานมาร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านด้วยแรงกาย แรงใจของตน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี สร้างความเข้มแข็งมากขึ้นรอบนี้อบต.คูหานำเยาวชนมาพักแรมที่ล่องแก่งชมดาว พัทลุง สานพลังความร่วมมือโดยนำผู้เฒ่าในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยน ผมเองเข้าไปช่วยให้กลุ่มเยาวชนร่วม ๓๐ ชีวิตได้ถอดตัวเ

ประชุมแกนเครือข่าย CSO สงขลาสตูลพัทลุง

โดย punyha on 5 ส.ค. 63 12:14

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุม On Zoom ร่วมกับทีมแกนนำภาคประชาสังคมสงขลา สตูล พัทลุง ที่จะมาร่วมงานด้วยกัน เตรียมกิจกรรมที่ ๑ ภายใต้โครงการ success (ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง) ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำขบวน และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นภาคีหลักในภาคใต้ร่วมทำความเข้าใจแนวคิด ความเป็นมา และกิจกรรมที่จะร่วมดำเนินการตลอด ๕ ปี และร่วมกำหนดแนวทางกิจก

244 items(1/25) 2 3 4 5 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน