Topic List

924 items(1/93) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by punyha on 14 มิ.ย. 67 08:47

ประเมินโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS ควนลัง)วันนี้ (13 มิถุนายน 2567) ทีมประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อนเปลี่ยนแปลงเมือง ได้ทำการประเมินทีมควนลังในประเด็นการทำงาน ผลที่ได้กับชุมชน ในเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ การทำเกษตรแบบปลอดภัยและแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อรายงานต่อสหภาพยุโรปที่สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบั

Submitted by punyha on 13 มิ.ย. 67 16:01

ชุมชนบ้านคลองผ่าน คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร การแก้ปวดเมื่อย เป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการ อปท.รองรับสังคมสูงวัยของ อบจ.สงขลาโครงการคัดกรองสุขภาวะชุมชนต้นแบบโเพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัยโ ประจำปี 2567โดยเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4โทั้งนี้โกิจกรรมประกอบด้วยโการคัดกรองสุขภาวะโชุมชนต้นแบบโลงระบบโ app.โimed@

Submitted by punyha on 13 มิ.ย. 67 15:48

ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์ คัดกรองสุขภาวะรายคน ติดตามผลการปรับพฤติกรรม พร้อมให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์พื้นฐาน สรุปบทเรียนการใช้แอพimed@home ในการคัดกรองสุขภาวะรายคน เป็นกิจกรรมที่ 4 ของโครงการอปท.รองรับสังคมสูงวัยของอบจ.สงขลาสูงวัยหัวใจเป็นสุขเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความเ

Submitted by punyha on 5 มิ.ย. 67 09:53

"ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านคลองผ่าน"วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา และเทศบาลตำบลคลองแงะจัดเวทีประชาคมรับร่างธรรมนูญชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ที่มีการดำเนินการสร้างข้อตกลงในส่วนของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 มิติ ได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลัอม ณ มัสยิดบ้านใหม่คลองแงะโ

Submitted by punyha on 31 พ.ค. 67 09:56

"ธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านทุ่ง"วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชน ณ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลามีผู้เข้าร่วมจำนวน 140 คน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวน

Submitted by punyha on 29 พ.ค. 67 08:56

ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนบ้านเพนียดวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา จัดประชุมใหญ่ประชาพิจารณ์ธรรมนูญรองรับส้งคมสูงวัยชุมชนบ้านเพนียด ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกอบจ.สงขลาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วม140 คน ประกอบด้วย นายกอบต.แค ปลัดอบต. ทีมงาน ผู้

Submitted by punyha on 24 พ.ค. 67 15:56

"ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนเขตเศรษฐกิจ เมืองปาดังเบซาร์"วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา สนับสนุน 5 อปท.ในพื้นที่จัดทำแผน/ธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัย จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะร่วมจัดทำธรรมนูญชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเสี่ยง/ป่วย อสม.คณะทำ

Submitted by punyha on 23 พ.ค. 67 09:59

"ประชุมคณะทำงานชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา"วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นัดประชุมแกนนำและคณะทำงานชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาวะรายบุคคลกลุ่มเสี่ยง/ป่วย อายุ 35 ปีขึ้นไปจำนวน 100 คน และนำมาสู่การยกร่างธรรมนูญสุขภาวะชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมสภา ทม.สะเดา โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลาเป็นประธานเปิดการประชุม และมีรองนายกเทศมนตรีเม

Submitted by punyha on 23 พ.ค. 67 09:50

"เชื่อมต่อข้อมูลงานผู้สูงอายุร่วมกับทีม พมจ.สงขลา"วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประสานทีมโปรแกรมเมอร์ และทีมพมจ.ร่วมกันหารือแนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้สูงอายุและเครือข่าย one home ของจังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำ TOR เฟส 3 เข้าสู่ระบบข้อมูลกลางจังหวัด www.khonsongkhla.com ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลากรอบ TOR ใน

Submitted by punyha on 17 พ.ค. 67 08:47

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:00 น นำโดยนายสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)จำกัด โดยมี ท่านกำนันพัชฐ์สิชน ศรประสิทธิ์ ทีมงานและผู้แทนเครือข่ายเทศบาลตำบลพะตงเข้าร่วมประชุม ดังนี้ประชุมติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมรางในเทศบาลตำบลพะตง การพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงริมรางรวม 4 โซนจำนวน 146 ครัวเรือน อยู่

924 items(1/93) 2 3 4 5 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน