Topic List

892 items(1/90) 2 3 4 5 Next » Last »|
โดย punyha on 21 ก.พ. 67 13:23

แผนสุขภาวะตำบลป่าขาดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 พื้นที่ sandbox โครงการวิจัยอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นรองรับการถ่ายโอนรพ.สต.ของสงขลา จัดประชุมใหญ่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาเชิญกลุ่มเสี่ยง/ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุและวัยแรงงาน ทีมงานอสม. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประกอบด้วย พมจ. ท้องถิ่นอำเภอ สกร.อำเภอ พัฒนากร อบต. อสม. ทีมรพ.สต.ป่าขาด สว่างอารมณ์ โดย

โดย punyha on 19 ก.พ. 67 12:27

ไปจะนะ ต้องอย่าลืมลังโฟมเมื่อวานวันอาทิตย์(18 ก.พ.67) ผมเข้าไปที่ปากบางสะกอมจะนะ มีวงคุยเล็กๆ ของ สสส.และสถาบันธรรมรัตน์ ให้กลุ่มนักรบผ้าถุงและเครือข่ายนำเสนอข้อมูลชุมชนที่ชาวบ้านเก็บและรวบรวม เพื่อใช้แสดงให้โลกเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของจะนะครั้งนี้ผมไม่ลืม หลังพลาดลืมบ่อยครั้ง เอาลังโฟมมาด้วย ซื้อกุ้งแชร์บ๊วยที่ไม่มีการมีการใส่สารใดๆแน่นอนกลับบ้านมาตุนเป็นเสบียงชาวบ้านเล่าว่า เขาถ่ายรู

โดย punyha on 17 ก.พ. 67 13:20

16 ก.พ.67 ประชุมคณะทำงานชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน นำโดยโต๊ะอิหม่าม ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทนเยาวชน ตัวแทนเชิงพื้นที่จำนวน 17 คน ณ ศูนย์เด็กเล็กชุมชนข้อสรุปวันนี้1.นัดประชุมจัดทำแผนชุมชนบาลาเซาะห์โดยคณะทำงานชุมชน17คนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมแก้ปัญหาของชุมชนในมิติต่างๆ2.วิเคราะห์กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีประกอบด้วยกลุ่มต่างๆในชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มพื้นที่ พร้อมใส่ชื่อสมาชิกหญิงชา

โดย punyha on 17 ก.พ. 67 11:12

พช.สงขลา จับมือภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขับเคลื่อน platformon ออนไลน์ศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP จังหวัดสงขลาวันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางจารุวรรณจันทร์มา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เข้าร่

โดย punyha on 14 ก.พ. 67 11:10

"Sandbox แบบคัดกรองสุขภาวะรายคนและแผนสุขภาวะรายคน ระบบกลุ่ม iMed@home ตำบลควนโส"วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กาารประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนสุขภาวะชุมชน/ธรรมนูญชุมชนและแผนสุขภาวะรายคน ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง ณ วัดปากจ่า โดยมีท่านปรีชัย มาละวัณโณ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา ปลัดอาวุโส ปิยพัชร์ วุ่นดำ ให้เกียรติมาเป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สสอ. ปลัดประจำตำบล ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ ผู้ประสานงานโซน

โดย punyha on 8 ก.พ. 67 10:22

CENTER ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน จ.สงขลาแนวทางดำเนินการ1.พัฒนามาตรฐานของหลักสูตร เห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตร"สงขลา" โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทบทวน ร่วมสร้างมาตรฐานกลาง ร่วมวิเคราะห์วิชาหลัก วิชารอง วิชาเสริม แต่ก็คงความเป็นอัตลักษณ์และความเฉพาะตัวของแต่ละหน่วยงาน โดยภาคีหลักประกอบด้วย1.1 ศูนย์อนามัยฯ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของระบบ LTC ประกอบด้วยอ

โดย punyha on 8 ก.พ. 67 08:52

"CENTER ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน"วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาประสานภาคีเครือข่ายประกอบด้วยศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ศูนย์สนับสนุนการบริการสุขภาพที่ื12 สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สนง.กรรมการสิทธิมนุษยชนภาคใต้ สสจ. อบจ. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. คณะแพทย์ม.อ. มูลนิธิชุมชนสงขลา/กขป.เขต 12 หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานผู้ดูแล บนฐาน

โดย punyha on 6 ก.พ. 67 08:34

"center ระบบรับส่งคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฯ"วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมข้อมูลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประสานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย สปสช.เขต 12 อบจ. สสจ. พมจ. ขนส่งจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา รพ.หาดใหญ่ สนง.กรรมการสิทธิมนุษยชนภาคใต้ ทีมโปรแกรมเมอร์อบจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา หารือแนวทางพัฒนาระบบรับส่งผู้ป่วยไปยังสถานบริการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริบาลอบจ.สงขลา

โดย punyha on 5 ก.พ. 67 09:57

"การอภิบาลระบบสุขภาพรองรับการถ่ายโอน รพ.สต. กรณีจังหวัดสงขลา"องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปีพ.ศ.2566-2567 มีรพ.สต.สมัครใจถ่ายโอนมา 12 อำเภอ จำนวน 49 แห่ง บุคลากรรวมทั้งสิ้น 371 คน อยู่ในระหว่างวางระบบการดำเนินงาน จากการศึกษาเบื้องต้นของ ม.ราชภัฎฯและการรายงานจากผู้บริหารพบอุปสรรคที่มีส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานข้ามกระทรวงในช่วงเปลี่ยนผ่าน ทั้งเรื่องงาน/เงิน/วัสดุอุปกรณ์ โครงสร้างการทำงานของบุคลากร ส

โดย punyha on 2 ก.พ. 67 09:22

วันที่ 31 มกราคม 2566การประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการติดอาวุธกลยุทธ์ออนไลน์ เพิ่มยอดขายด้วยคอนเทนต์ ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาร่วมกับ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา/พาณิชย์จังหวัดสงขลา/เครือข่ายOTOP ในแต่ละอำเภอ/ผู้แทนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุมคุณมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ กรรมการบริษัท ประชา

892 items(1/90) 2 3 4 5 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน