“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

ถอดบทเรียนสู่ปีที่ ๑๑

@19 ก.ย. 63 20:18
ถอดบทเรียนสู่ปีที่ ๑๑ การทำงานมูลนิธิชุมชนสงขลาชาคริต โภชะเรือง เขียนหลายปีมานี้ผมมีโอกาสทำงานกับเครือข่ายและผู้คนมากหน้าจริงๆ นับแต่งานของมูลนิธิชุมชนสงขลา ก็มีทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ภาครัฐ ทำงานด้วยกันปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ ๑๑ แล้วในส่วนงานของเครือข่ายสังคมระดับจังหวัดก็มีทั้งเครือข่ายเชิงประเด็น เชิงพื้นที่ เชิงองค์กร ที่มีวัฒนธรรมการทำงาน ความคิด ความเชื่อที่แตกต่าง ทั้งเชิงอำนาจ เชิงแนว

เครือข่ายท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกม่วงร่วมเรียนรู้สวนเบญจพฤกษ์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านสุขภาวะ

@8 ก.ย. 63 19:52
วันนี้ (๘ กันยายน ๒๕๖๓) เทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง นำโดยนายกเทศมนตรี ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.โคกม่วง พยาบาล จนท.เทศบาล อสม. อถล. ครูศพด. และประชาชน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการหมู่บ้านสุขภาวะ เทศบาลตำบลโคกม่วงครับกิจกรรมการเรียนวันนี้มีดังนี้ครับภาคเช้า๑.เยี่ยมชมสวน ศึกษารูปแบบการปลูกพืชผักแบบต่างๆ๒.สนทนาแลกเปลี่ยนวิธีปลูกผักปลอดภัย และการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย

"ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง" เริ่มกิจกรรมที่ ๑.๑

@7 ก.ย. 63 11:44
"ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง"อีกหนึ่งภาคีที่มาช่วยกลุ่มเปราะบางทางสังคม๔-๖ ก.ย. ๖๓เริ่มกิจกรรม ๑.๑ ของโครงการ SUCCESS พื้นที่ภาคใต้(สงขลา สตูล พัทลุง) ภายใต้การสนับสนุุนของสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นเครือข่ายร่วมดำเนินการกับภาคประชาสังคมในพื้นที่ ณ บูมฟอร์เรสรีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา๑.เรียนรู้ความหมายของเมือง ขอบ

ประชุมเชิงปฎิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลา

@13 ส.ค. 63 16:40
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลาเครือข่าย ๔PW หรือสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กขป.เขต ๑๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา และภาคีเครือข่ายจัดประชุมเชิงปฎิบัติการสานพลังเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม จ.สงขลาเป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์การสร้างสังคมเป็นสุข: การดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มคนยากลำบากและเปราะบางทาง

เยาวชนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ขอมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน

@11 ส.ค. 63 13:12
เยาวชนบ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย รวมตัวกันด้วยเจตนาเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชนด้วยกัน อาศัยเวลาว่างจากภาระงานมาร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านด้วยแรงกาย แรงใจของตน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี สร้างความเข้มแข็งมากขึ้นรอบนี้อบต.คูหานำเยาวชนมาพักแรมที่ล่องแก่งชมดาว พัทลุง สานพลังความร่วมมือโดยนำผู้เฒ่าในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยน ผมเองเข้าไปช่วยให้กลุ่มเยาวชนร่วม ๓๐ ชีวิตได้ถอดตัวเ

ประชุมแกนเครือข่าย CSO สงขลาสตูลพัทลุง

@5 ส.ค. 63 12:14
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประชุม On Zoom ร่วมกับทีมแกนนำภาคประชาสังคมสงขลา สตูล พัทลุง ที่จะมาร่วมงานด้วยกัน เตรียมกิจกรรมที่ ๑ ภายใต้โครงการ success (ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง) ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำขบวน และมีมูลนิธิชุมชนสงขลาเป็นภาคีหลักในภาคใต้ร่วมทำความเข้าใจแนวคิด ความเป็นมา และกิจกรรมที่จะร่วมดำเนินการตลอด ๕ ปี และร่วมกำหนดแนวทางกิจก

"วิสาหกิจชุมชน บ้านเขากลาง"

@5 ส.ค. 63 11:29
"วิสาหกิจชุมชน บ้านเขากลาง"กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านเขากลาง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๔๗ หมู่ ๑๓ ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายนัด อ่อนแก้ว หรือผู้ใหญ่นัด เป็นประธานกลุ่ม เล่าว่าวิสาหกิจบ้านเขากลาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขากลาง เป็นแกนนำในการจัดตั้ง มีสมาขิก ๕๒ คน มีภารกิจหลัก คือ ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพและรายได้ของสมาชิก อาชีพหลักทำน

"การทำงานกับชุมชนเมือง"

@5 ส.ค. 63 11:15
"การทำงานกับชุมชนเมือง"กลุ่มเครือข่ายออมทรัพย์ตำบลบ่อยาง นัดหมายสรุปบทเรียน เตรียมพร้อมการทำงานในปีต่อไป พบบทเรียนสำคัญ๑.การรับรู้เรื่องพื้นฐานการทำงานยังเป็นสิ่งสำคัญ อันประกอบด้วยข้อมูล การสื่อสาร และเป้าหมาย เหล่านี้จะต้องสัมพันธ์กัน ทะลุถึงกันและกัน ไม่มีผิดเพี้ยนตกหล่นไประหว่างทาง แต่ความเป็นจริง เป็นอีกแบบ นั่นคือ เราต่างสัมพันธ์กับคนอื่น มีข้อต่อระหว่างเราและหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เราท

"การสร้างสนามพลัง(Platform)"

@5 ส.ค. 63 11:14
"การสร้างสนามพลัง(Platform)"ในแวดวงของภาคประชาสังคมมีความพยายามที่จะสร้าง "พื้นที่กลาง" เพื่อกระชับการทำงานร่วมกันจากหลายกลุ่ม หลายพวก จนเกิดปรากฏการที่น่าสนใจขึ้นมา ก็คือ ต่างส่งเสียง(ดังๆ)บอกว่าให้เข้ามาใช้พื้นที่กลางของตนปรากฏการณ์เช่นนี้บอกอะไรด้านหนึ่งสะท้อนมายาคติเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่กลางที่แต่ละคนสมาทานมาอยู่ในตัว โดยไม่ฉุกคิดว่าพื้นที่กลางจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเรานำตัวเองเข้าไปเ

ปัญญาปฏิบัติ

@5 ส.ค. 63 11:12
"ปัญญาปฎิบัติ"ระบบการทำงานนอกจากแยกส่วนต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างก็มีกลุ่มพวกเฉพาะของตน ไม่กระจายตัวและคิดในมิติที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ยังมีกับดักพื้นฐานอื่นอีกด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ก่อตัวสะสมจนกระทั่ง "แช่แข็ง" ตัวเอง เป็นผลสืบเนื่องจากประเพณีปฎิบัติ กระทั่งละเลยการเชื่อมโยงหรือมองผลการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ทำให้เกิดช่องว่างและปัญหาในภาระงานที่เหลื่อมซ้อน หรือจำเป็นที่จะต้องส่งต่อ เชื่

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

OPEN PLATFORM : iMed@home

@22 ก.ค. 63 10:50
OPEN PLATFORM : iMed@homeเขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองมูลนิธิชุมชนสงขลาและโปรแกรมเมอร์ ภาณุมาศ นนทพันธ์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ขณะนั้นอาศัย www.communeinfo.com ในการดำเนินงาน เน้นการพัฒนาข้อมูลเชิงระบบคนพิการ ผู้สูงอายุ ผ่านแบบสอบถาม กระทั่งปี 2560 ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น iMed@home ขึ้น เริ่มเก็บข้อมูลคนยากลำบากฯ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู และระบบเยี่ยมบ้าน เก็บข้อมูลความต้องกา

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน