“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

Success เมืองโตนดด้วน

@24 พ.ค. 65 15:02
บทเรียนสำคัญในการส่งเสริมการทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่เมืองโตนดด้วนการจัดทำแผนพัฒนาต่างๆ ไม่ได้มีส่วนร่วมจากชุมชน ชุมชนไม่เห็นความสำคัญ หน่วยงานไม่ได้นำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาวางแผนโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ทำอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองตามนโยบาย คนทำแผนขาดความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมไม่ได้สร้างกระบวนการส่งเสริมด้านความคิดให้กับชุมชนชุมชนไม่เข้าใจ โกลายเป็นคนเปราะบางทางความคิดโ ร้องขอมากกว่า

"SUCCESS เมืองบ่อยาง"

@24 พ.ค. 65 09:20
"SUCCESS เมืองบ่อยาง"21 พค.65 คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองบ่อยางนัดหมายกันดูรายงานผลการศึกษาประเมินความเปราะบางของเมือง และดูการเงินเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในส่วนยอดรวมแต่ละเดือน รวมถึงเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้ร่วมกันสรุปบทเรียนการบริหารจัดการโครงการ เพื่อที่จะนำไปปรับวิธีการทำงาน เพื่อให้ทีมงานที่ประกอบด้วยแกนนำชุมชนคนจนเมืองบ่อยาง ที่มาจากประธานชุมชน แกนนำธรรมชาติ ได้ยกระดับการทำงาน

"SUCCESS พะตง"

@24 พ.ค. 65 09:13
"SUCCESS พะตง"วันที่ 23 พฤษภาคม 2565คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองพะตง นัดเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คืนข้อมูลผลการศึกษาประเมินความเปราะบางของเมือง โดยมีรองนายกทต.พะตง/ปลัด ทีมสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม การไฟฟ้า รร. สถานประกอบการโรงงาน สท. ตัวแทนชุมชน สถานีอนามัย และมูลนิธิ SCCCRN เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติการประเมินความเปราะบางฯนี้เน้นปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้

"SUCCESS เมืองควนลัง"

@24 พ.ค. 65 09:11
"SUCCESS เมืองควนลัง"วันที่ 19 พฤษภาคม 2565คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองควนลังจัดเวทีเติมเต็มข้อมูลการศึกษาการประเมินความเปราะบางของเมืองควนลัง เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีหน่วยงานสำคัญ อาทิ ชลประทาน ศูนย์อุตุฯ ทม.ควนลัง กลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนพิการ ตัวแทนชุมชนโดยเฉพาะ 2 ชุมชนที่เลือกลงศึกษา ณ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพ มีผู้เข้าร่วม 43 คนมุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหาน้ำแล้งและภาวะอุห

"งานคนพิการ เทศบาลเมืองคลองแห"

@18 พ.ค. 65 11:21
"งานคนพิการ เทศบาลเมืองคลองแห"ได้ฤกษ์ปรับแบบสอบถามคนพิการที่ยาว 10 หน้าครอบคลุมคุณภาพชีวิตของคนพิการทุกด้าน เพื่อให้สดวกในการใช้งาน โดยเฉพาะคำถามเชิงคุณภาพที่ปรับมาเป็นเชิงปริมาณ เพื่อให้ง่ายในการประมวลข้อมูล17 พ.ค. ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม ทม.คลองแห เป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ต้องการเก็บข้อมูลคนพิการกว่า 600 คนในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดบริการ และประสานคว

รายชื่อกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา (วาระ ๒๕๖๒)

@18 พ.ค. 65 09:46

รายชื่อกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา (วาระ ๒๕๖๒)

"วิสาหกิจชุมชน ทต.ปริก รองรับการขับเคลื่อน iMedCare"

@12 พ.ค. 65 13:26
"วิสาหกิจชุมชน ทต.ปริกรองรับการขับเคลื่อน iMedCare"การดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยที่บ้านด้วยการพัฒนากลไกธุรกิจเพื่อชุมชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์มอ.และเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา/กขป.เขต ๑๒ กำลังดำเนินการ ได้นัดหมายผู้บริหาร ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลานำโดยนายกสุริยา ยีขุน ทีมงานสาธารณสุข กองสวัสดิ์ และผู้ดูแลที่บ้าน(HCG)ที่ผ่านการอบรมและม

"เครือข่ายเมือง SUCCESS ภาคใต้"

@10 พ.ค. 65 12:12
"เครือข่ายเมือง SUCCESS ภาคใต้"นัดหมายคณะทำงาน 6 เมืองภาคใต้ในโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลียนแปลงเมืองมาพบกัน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินกิจกรรมประเมินความเปราะบางของเมือง วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2565 ณ ลากูนารีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปที่มีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมรับผิดชอบภาคประชาสังคมที่มีตั้งแต่กลุ่ม องค์กรระดับชุมชนไปจนถึงสมาคมระดับจั

"ประชุมภาคีเครือข่ายวันพลเมืองสงขลา"

@4 พ.ค. 65 12:19
"ประชุมภาคีเครือข่ายวันพลเมืองสงขลา"วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ภาคีองค์กรความร่วมมือทั้งเก่าและใหม่ที่ทำงานร่วมกัน นัดหมายประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางดำเนินงานปี ๖๕ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๙ คนจาก ๓๐ กว่าองค์กร ณ ห้องประชุมอบต.ท่าข้าม๑.ทบทวนเป้าหมายการพัฒนา รวมถึงที่มาของการจัดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ดำเนินการมาตั้งแต่ยุคที่ ๑ จนถึงยุคที่ ๕

"เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"

@28 เม.ย. 65 15:46
"เครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา"วันที่ 28 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) นัดหมายทีมเครือข่ายพัฒนาเมืองสงขลา 13 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนแหลมสนอ่อน/สนามบิน/พัฒนาใหม่/หลังจิตเวช/ศาลาเหลืองเหนือ/วัดไทรงาม/มัสยิดบ้านบน/ภราดร/กุโบร์/ศาลาหัวยาง/บาลาเซาะห์/เก้าเส้งและนอกสวน ร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมติดตามงานที่สนับสนุนงบประมาณไปเมื่อปี 2

อ่านทั้งหมด »

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

"วิสาหกิจชุมชน ทต.ปริก รองรับการขับเคลื่อน iMedCare"

@12 พ.ค. 65 13:26
"วิสาหกิจชุมชน ทต.ปริกรองรับการขับเคลื่อน iMedCare"การดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยที่บ้านด้วยการพัฒนากลไกธุรกิจเพื่อชุมชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มูลนิธิชุมชนสงขลา/อบจ.สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์มอ.และเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา/กขป.เขต ๑๒ กำลังดำเนินการ ได้นัดหมายผู้บริหาร ทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลานำโดยนายกสุริยา ยีขุน ทีมงานสาธารณสุข กองสวัสดิ์ และผู้ดูแลที่บ้าน(HCG)ที่ผ่านการอบรมและม

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน