“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

"เริ่มกิจกรรม 1.3 โครงการ success 6 เมือง" ภาคใต้

@31 ก.ค. 64 09:59
"เริ่มกิจกรรม 1.3 โครงการ success 6 เมือง" ภาคใต้มูลนิธิชุมชนสงขลา และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ประชุมคณะทำงาน 6 เมืองภายใต้โครงการประกอบด้วย เมืองบ่อยาง เมืองโตนดด้วน เมืองพะตง เมืองปาดังเบซาร์ เมืองละงู เมืองควนลัง สร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อการดำเนินกิจกรรมประเมินความเปราะบางของเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะดำเนินการตั้งแต

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมพัฒนา ร่วมเปลี่ยนแปลงเมืองอย่างยั่งยืน

@30 ก.ค. 64 18:50
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พอช.ชวนมูลนิธิชุมชนสงขลาไปร่วมมือกันทำงานทั้งรับมือโควิดในช่วงนี้และงานการดูแลที่อยู่อาศัยของเมืองสงขลา ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวป้อมนอกโดยมีผู้เข้าร่วม ทีมพอช.ภาค รองนายกทน.สงขลา นายกทม.เขารูปช้าง ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง เครือข่ายบ้านมั่นคง เครือข่ายศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชนจะนะ มีข้อสรุปดังนี้1.เป้าหมายความร่วมมือ1.1 ระยะสั้น แก้ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนใ

นักศึกษาฝึกงานรุ่นสู้โควิด19 ปี 2564 ประชุมติดตามหนุนเสริมการฝึกงานครั้งที่ 1

@29 ก.ค. 64 15:45
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประชุมติดตามหนุนเสริมการฝึกงานของนักศึกษาปี 2564 (รุ่นสู้โควิด19)หลังจากฝึกงานมาครบ 2 สัปดาห์ เปิดวงคุยแลกเปลี่ยนเพื่อติดตามหนุนเสริมการฝึกงานทั้งนี้ มีชิ้นงานที่น้อง ๆ ส่ง เช่น งานเขียนการสรุปรายงานการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองละงูและเมืองควนลัง

@27 ก.ค. 64 15:26
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564ภาคเช้าประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองละงูภาคบ่ายประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองควนลังเพื่อทบทวนความเข้าใจคณะทำงานในเรื่องกรอบคิด เป้าหมาย พื้นที่ วิธีการทำงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดการโครงการ การปรับตัวการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด การแลกเปลี่ยนซักถามระหว่างคณะทำงานพื้นที่ มูลนิธิชุมชนสงขลาและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)ร่วมแรงร่วมใจร่วมเปลี่ยนแป

ประชุมคณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองพะตงและเมืองปาดังเบซาร์

@27 ก.ค. 64 12:34
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564ภาคเช้า ประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองพะตงภาคบ่าย ประชุมคณะทำงานโครงการ Success เมืองปาดังเบซาร์เพื่อทบทวนความเข้าใจคณะทำงานในเรื่องกรอบคิด เป้าหมาย พื้นที่ วิธีการทำงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การบริหารจัดการโครงการ การปรับตัวการทำงานภายใต้สถานการณ์โควิด การแลกเปลี่ยนซักถามระหว่างคณะทำงานพื้นที่ มูลนิธิชุมชนสงขลาและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI)#ร่วมแรงเพื่อเปลี่ยน

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom EP 10"

@26 ก.ค. 64 09:23
"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom EP 10"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ดำเนินการโดยมูลนิธิชุมชนสงขลาภายใต้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา EP 10 เปิดห้องเรียนครูไก่สอนการขยายพันธุ์ผ้าทะลายโจรด้วยวิธีปักชำกิ่ง สมาชิกที่เข้าเรียนรู้สอบถามปัญหาการปลูกพริก การแก้ปัญหาศัตรูพืชรบกวนมะกรูดพร้อมกับหารือการสนับสนุนกิจกรรมการผลิตสำคัญ1)การปลูกผักพื้นบ้าน โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา สนับสนุนเมล็ดพันธ

หุ้นส่วนร่วมพัฒนาสงขลา

@23 ก.ค. 64 10:05
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564ท่านนายกอบจ.สงขลา(ไพเจน มากสุวรรณ์) เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับงบประมาณและมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาผมไปในฐานะรองประธานมูลนิธิชุมชนสงขลา และคุณกมลทิพย์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯในฐานะที่มูลนิธิชุมชนสงขลาทำงานเป็นหุ้นส่วนและเป็นลมใต้ปีกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาตามยุทธศาสตร์ชาติ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ง

"ชุด Care set สงขลา"

@20 ก.ค. 64 17:46
"ชุด Care set สงขลา"สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอก ๓ ยาวนานและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะองค์กรประชาสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สงขลา จึงคิดหาทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพัฒนาแนวทางที่เรียกว่า ชุด Care set ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ โดยสรุปบทเรียนจากการช่วยเหลือระลอกแรกเป้าหมาย ลดช่องว่างดูแลผู้ได้รับผลกระทบที่มักจะตกหล่นจากระบบการช่วยเหลือของภาครัฐ ได้แก่ คนไทยไร้สิทธิ

"ทีมโปรแกรมเมอร์ระบบฐานข้อมูลกลาง"

@20 ก.ค. 64 10:34
"ทีมโปรแกรมเมอร์ระบบฐานข้อมูลกลาง"กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯสงขลานัดทีมโปรแกรมเมอร์จากหน่วยงานความร่วมมือ โดยมีผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.เป็นหัวหน้าทีม มีโปรแกรมเมอร์จากสนง.สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีมไอที พมจ. ทีมมูลนิธิชุมชนสงขลา ทีมบริษัทที่รับดำเนินการ ทบทวนแนวทางที่ได้วางเอาไว้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน๑.ระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง ชวนเรียนรู้ "การท่องเที่ยววิถีทรัพยากรเขาสก : เราอยู่ได้ ชาวบ้านอยู่รอด"

@18 ก.ค. 64 14:25
"การท่องเที่ยววิถีทรัพยากรเขาสก : เราอยู่ได้ ชาวบ้านอยู่รอด"น้องไกรศักดิ์ พุทธสุภะ หรือ มิสเตอร์เขาสก เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเขาสก ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เล่าถึงแนวทางปรับตัวรับวิกฤตโควิดด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่อุทยานแห่งชาติเขาสกเดิมมีชื่อเสี่ยงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาดื่มด่ำความงามทางธรรมชาติทั้งหมอกยามเช้า ภูเขา ป่าต้นน้ำ ลำธารน้ำไหล แต่เมื่อเ

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

"ชุด Care set สงขลา"

@20 ก.ค. 64 17:46
"ชุด Care set สงขลา"สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอก ๓ ยาวนานและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง มูลนิธิชุมชนสงขลาในฐานะองค์กรประชาสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่สงขลา จึงคิดหาทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบพัฒนาแนวทางที่เรียกว่า ชุด Care set ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ โดยสรุปบทเรียนจากการช่วยเหลือระลอกแรกเป้าหมาย ลดช่องว่างดูแลผู้ได้รับผลกระทบที่มักจะตกหล่นจากระบบการช่วยเหลือของภาครัฐ ได้แก่ คนไทยไร้สิทธิ

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน