“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

SCF Forum ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

@28 มิ.ย. 63 18:13
มูลนิธิชุมชนสงขลาย่างเข้าสู่ปีที่ ๑๑กรรมการชุดนี้มี ๑๒ คน มีที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ค่อยๆหล่อหลอมความคิด ความเชื่อ ลดช่องว่างที่มีตามวันเวลา เรามีนัดหมายว่า ต่อไปช่วงเช้าจะมีวงพบปะประจำทุกเสาร์สุดท้ายของเดือนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร share(แลกเปลี่ยน) care(ดูแลกันทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ) learn (เรียนรู้จากการปฎิบัติ)ตั้งใจว่าจะไม่คุยแต่งาน อย่างวันนี้ต่างบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต แนว

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๙

@8 มิ.ย. 63 20:07
"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๙"เรียนรู้การปลูกผักของชุมชนแหลมสนอ่อน ที่พัฒนาตัวเองจากชุมชนเปราะบางเรื่องที่อยู่อาศัย เปิดห้องเรียนชุมชนเรียนการปลูกผักพื้นฐาน บวกกับประสบการณ์เดิม ลดรายจ่ายครัวเรือน และสร้างรายได้ กิจกรรมเหล่านี้มีส่วนทำให้ชุมชนลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ไปได้ลุงนิพนธ์ สอนการปลูกตำลึงด้วยการจัดระเบียบเป็นซุ้มตำลึง เด็ดใบขายร้านข้าวต้ม ไม่เน้นเด็ดยอดอ่อนเพื่อให้ได

ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา

@31 พ.ค. 63 16:08
ประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิชุมชนสงขลาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ย่างเข้าปีที่ ๑๑ ของการทำงาน ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน มาจากภาคส่วนต่างๆทั้งราชการ เอกชน ประชาสังคม ผู้นำศาสนา ย้อนมองกลับไปจากวันที่ก่อตั้งมาจนถึงวันนี้ บวกกับมองอนาคตหลังยุคโควิด มีแง่มุมที่น่าสนใจก็คือ๑.องค์ประกอบของกรรมการมาจากภาคเอกชน(จุดเด่นการบริหารจัดการ การประสานงาน การยอมรับจากสังคม) ภาคประชาสังคม(จุดเด่นอยู่ที่กระบวน

แปลงผักปลอดสารศูนย์เด็กเล็กเพื่อความมั่นคงทางอาหารของเทศบาลตำบลชะแล้

@30 พ.ค. 63 10:43
เครือข่ายธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้กับภารกิจการพัฒนาแปลงผักปลอดสารเพื่อความมั่นคงทางอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. ชะแล้วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเยี่ยมชมแปลงผักวิชิตร สิทธิพันธ์ รายงาน

"ประชาพิจารณ์ธรรมนูญคนเมืองบ่อยางรับมือโควิด"

@30 พ.ค. 63 09:44
"ประชาพิจารณ์ธรรมนูญคนเมืองบ่อยางรับมือโควิด"ธรรมนูญ on air ครั้งที่ ๒๑ ประชุม zoom ร่วมกับเครือข่ายชุมชนคนบ่อยางที่อยู่ในข่ายคนเปราะบางทางสังคม ร่วมจัดประชาพิจารณ์ธรรมนูญเครือข่ายคนเมืองบ่อยาง ณ ที่ทำการศูนย์ฯ แหลมสนอ่อน อำเภอเมือง สงขลา ที่ได้เพิ่มหมวดการจัดตั้งศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเองและการรับมือโรคระบาดจากโควิด ๑๙ อย่างเป็นทางการและปิดโครงการที่ทำร่วมกับ Node flagship สสส.สงขลานับจาก

ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๗ "สวนผักแนวตั้งและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์"

@25 พ.ค. 63 19:52
ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ ๗"สวนผักแนวตั้งและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์"วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เปิดห้องเรียนทางไกลเรียนรู้การปลูกผักแนวตั้งของชุมชนมงคลหรรษา ที่เป็นชุมชนเมืองเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่กันแบบทาวน์เฮาส์ ไม่มีพื้นที่ว่างมากนัก อาศัยพื้นที่หน้าบ้านราว ๒ ตารางเมตรในการปลูกผัก โดยมีป้ารีมาถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะต้นกล้า การย้ายต้นกล้าสู่ภาชนะ และใช้รูปแบบแนวตั

"คูหาของเรา"

@21 พ.ค. 63 12:45
"คูหาของเรา"ปลุกสำนึกรักถิ่น พัฒนาคน จัดทำ care plan คุณภาพชีวิตรายบุคคลตำบลคูหาโดยการนำของนายกปัญญา สร้างการมีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลคูหา พัฒนาคน พัฒนาผู้นำ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนร่วมดูแลกันและกัน๑.ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาเป็นชุมชนโบราณ มีสองวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิมผสานกัน ที่นี่มีโบราณสถานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อทวด ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปล

"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ 6"

@17 พ.ค. 63 19:59
"ห้องเรียนสวนผักคนเมือง on zoom ครั้งที่ 6"วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓รอบนี้ครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรี นำเสนอการปลูกผักประจำครัวที่ใช้ล้อยางเป็นหลัก เสริมด้วยกระสอบ ปลูกแบบผักหลากหลายในแปลงเดียวกัน มีทั้งไม้สมุนไพรประกอบเพื่อลดปัญหาแมลงรบกวนป้าทุม ป้าหมาย บังสวาสดิ์ ลุงยูร ช่วยกันในการสอนการเพาะถั่วงอกที่ใช้เวลา 3 วันก็ได้ทาน ตั้งแต่การเลือกถั่วเขียว การใช้ตะกร้าขนมจีน ตะกร้าเพาะโดยใช้ได้ทั้งกร

ธรรมนูญ "ห้วยเต่ากำปงกีตอ"

@17 พ.ค. 63 19:55
ธรรมนูญ "ห้วยเต่ากำปงกีตอ"ธรรมนูญห้วยเต่ากำปงกีตอ แปลว่าห้วยเต่าหมู่บ้านของเราห้วยเต่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา อยู่ในพื้นที่สีแดง คูหาเป็นพื้นที่ดำเนินการธรรมนูญตำบลน่าอยู่ มีศูนย์สร้างสุขชุมชน ปัจจุบันเป็นตำบลแม่ข่ายของสสส.สำนัก ๓ จุดเด่นของธรรมนูญนี้ดำเนินการโดยกลุ่มสภาเยาวชนห้วยเต่า พวกเขามีอายุ ๑๕-๒๐-๓๐ ปี รวมตัวกันในลักษณะ โพี่ดูแลน้องโ มาทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น

"ตลาดรถเขียว" green smile mobile

@16 พ.ค. 63 16:06
"ตลาดรถเขียว" green smile mobileปรับตัวกับยุคโควิด เครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดโซนเมืองนำโดยน้องปลา ป้าทุม ลุงยูร และสมาชิก นำรถไม้โดยสารสาธารณะมาปรับใช้เป็นตลาดเคลื่อนที่ ประดับตกแต่ง มีสื่อประกอบ พร้อมลังใส่ผัก ผลไม้ ลังน้ำแข็ง นำผลผลิตของเครือข่ายเกษตรสุขภาพจังหวัดสงขลาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ SGS-PGS มาบริการในเขตเมืองจับคู่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว ทุกวันศุกร์เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่เปิด

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

"ไม่มีสิทธิ์ เพราะไม่มีบัตรประชาชน" แต่เราจะไม่ทิ้งกัน

@3 พ.ค. 63 11:07
"ไม่มีสิทธิ์ เพราะไม่มีบัตรประชาชน""หนูนอนร้องไห้เมื่อคืนวันที่ 29 เมษาเพราะค้นหาเงินในกระเป๋า แล้วหนูพบแค่บาทเดียว ร้านเสริมสวยของหนูไม่มีรายได้มาเดือนนึงแล้ว ค่าเช่าร้านยังไม่มีอะไรจะจ่าย หนูขอข้าวเพื่อนบ้านกินประทังชีวิต จนเพื่อนบ้านบอกว่า วันที่ 1 นี้พวกเราจะรอดตายแล้ว จะมีครัวชุมชนเราเปิดให้ไปเอาข้าวเอากับข้าวมากิน แต่ต้องมีปิ่นโตไปเอา" ขณะที่กำลังพูดน้องกานดาก็ร้องไห้กระซิกๆ "หนูขอกราบผู้ใ

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน