“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

กิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยขี้ค่าง จัดทำฝายมีชีวิต(ลงเสาเอก)เมืองโตนดด้วน

@2 มิ.ย. 66 08:54
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะปฏิบัติการจัดการน้ำตำบลโตนดด้วน จัดกิจกรรมฟื้นฟูสายน้ำและพัฒนาห้วยขี้ค่าง จัดทำฝายมีชีวิต(ลงเสาเอก) โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน จิตอาสา ผู้นำศาสนา ฯลฯชนิศภณ สุขแก้ว บันทึกเรื่องราว

"SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์" ประชุมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนโครงการนำร่อง

@31 พ.ค. 66 09:37
"SUCCESS เมืองปาดังเบซาร์"วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานโครงการนำร่อง success เมืองปาดังเบซาร์ นัดภาคีเครือข่ายประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังเบซาร์ ด่านปาดังฯ สถานีตำรวจ ทม.ปาดังฯ ตัวแทนชุมชน อสม. กลุ่มจิตอาสา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาทม.ปาดังเบซาร์ผลการประชุมมีเรื่องสำคัญนอกจากการรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการแล้ว ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและความร่วมมือที่เ

"ตลาดล่วงหน้า : ความร่วมมือเกษตรสุขภาพอำเภอหาดใหญ่"

@29 พ.ค. 66 08:37
"ตลาดล่วงหน้า : ความร่วมมือเกษตรสุขภาพอำเภอหาดใหญ่"26 พค.66 โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลาประจำปี 2566 รับผิดชอบโดยมูลนิธิชุมชนสงขลา โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประสานเกษตรกร คู่ค้า ลูกค้า(รพ. ร้านอาหาร) และหน่วยงานสนับสนุนจำนวน 52 คนประชุมสร้างความร่วมมือการจัดส่งวัตถุดิบอาหาร ผัก ผลไม้ ข้าว มาตรฐาน GAPและอินทรีย์ ณ ห้องประชุมสนง.สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่

เวทีชี้แจ้งกิจกรรมโครงการนำร่องเมืองละงูแกนคณะทำงานพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำคลองละงู

@24 พ.ค. 66 15:36
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะทำงานเมืองละงูจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการนำร่องพื้นที่เมืองละงู โครงการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์คลองละงูเพื่อให้แกนคณะทำงานในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำรับฟังชี้แจงวัตถุประสงค์ โดยคุณกัลยทรรศน์ ติ้งหวังพูดคุย แนะนำ ชวนคิด โดยคุณวิรัช โอมณีจัดทำฐานข้อมูล,ชุดข้อมูลแบบสำรวจโดยคุณเจ๊ะอับดุลล่าห์ แดหวันจากนั้นแบ่งกลุ่มดูช

ความก้าวหน้าจากกิจกรรมหารือร่วมกับแกนนำชุมชนนำร่องในพื้นที่เมืองบ่อยาง (ชุมชนแหลมสนอ่อนและชุมชนสนามบิน)

@22 พ.ค. 66 12:38
วงหารือเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ชาวชุมชนแหลมสนอ่อนชุมชนแหลมสนอ่อน มีเรื่องต้องแก้ไขในระยะนี้ 3 เรื่องคือเรื่องที่ 1 จำนวน 5 รายต้องเตรียมเอกสาร ไปตามหมายเรียกของตำรวจเรื่องที่ 2 หนังสือราชการที่เพิ่งรับร้อนๆในวันนี้ คือ จังหวัดแจ้งคำพิจารณาอุทธรณ์จำนวน 18 ราย ว่า "ยกอุทธรณ์" ซึ่งนับจากวันนี้ไป 30 วัน 18 รายนี้จะต้องไปยื่นเสนอคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง ภายในสามสิบว

ภาคีเครือข่ายหนุนเสริมตลาดอนามัย ตลาดสุขภาพเมืองพะตง

@18 พ.ค. 66 14:24
ตลาดอนามัย เป็นความร่วมมือของเครือข่ายผู้ผลิต ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพะตง และภาคีเครือข่าย เปิดพื้นที่กลางสำหรับเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่เมืองพะตง ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต จุดเน้นเริ่มจากสุขภาพและอาหารปลอดภัยจากการผลิตที่ปลอดสารพิษทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเทศบาลตำบลพะตง ขอขอบคุณ บริษัทศรีตรังโกฟลส์ที่มามอบชุดผ้ากันเปื้อนให้กับกลุ่มผู้ค้า(ตลาดอนามัย)ค่ะลัดด

ประชุมแกนคณะทำงานพื้นที่ชุมชนบาลาเซะห์เก้าแสน เมืองบ่อยาง

@17 พ.ค. 66 13:02
วันที่ 17 พฤษภาคม 2566เวลา 10.00 น.ใด้นัดพบกันเพือทำงานในชุมชนเพื่อความชัดเจนขอชุมชนในการตั้งชื่อชอยให้ทุกคนทั้งในและคนนอกใด้รู้จักชอยให้มากขึ้นมีชื่อชอยทุกคนก้อใด้รู้ว่าตรอกนี้ชอยชื่อชอยอะไรเพราะอยู่ๆๆมาไม่เคยมีแต่วันนี้ทีมทำงานจะลงตามชอยและตั้งชื่อชอยไปพร้อมๆกัน เป็นสิ่งทีดีของชุมชนบาลายที่ชาวบ้านพร้อมด้วยทีม.อ.ส.ม.ลงมาช่วยขับเคลื่อนด

ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคืบหน้าการดำเนินโครงการนำร่อง SUCCESS ภาคใต้และภาคอีสานประจำเดือนพฤษภาคม 2566

@9 พ.ค. 66 11:34
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคืบหน้าการดำเนินโครงการนำร่อง SUCCESS ปีที่ 4ระหว่างทีมสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) ทีมศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์เอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (CSNM) และทีมมูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF)ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องในแต่ละเมือง และแผนการทำงานหลังการเลือกตั้ง เพื่อ

ประชุมเครือข่ายสมาชิก "ชุมชนบ้านหลบมุม"

@8 พ.ค. 66 13:09
"ชุมชนบ้านหลบมุม"ชุมชนแห่งนี้มีลักษณะใหม่ เกิดขึ้นจากการพัฒนา มิได้อยู่ในขอบเขตการปกครองของระบบกฏหมายแห่งรัฐที่นี่มีโรงงานทั้งสิ้น 14 แห่ง มีแรงงานต่างชาติ ต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก (เกิน 4 ปีตามสัญญาจ้าง-เกือบพันคน) คนเหล่านี้อยู่ในบ้านเช่าบ้าง ในโรงงานบ้าง หรือในสถานที่ซึ่งนายจ้างจัดหาให้ บางส่วนเป็นคนไทย ต่างถิ่น เข้ามาบุกรุกที่ดินการรถไฟ จับจองและสร้างที่พัก ราว 200 ครัวเรือน มีปร

ประชุมคณะทำงานเมืองควนลังเตรียมงานสำรวจข้อมูล

@2 พ.ค. 66 10:54
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566ทีม Success ควนลัง โดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ประชุมสรุปผลการประชุมที่ผ่านมาและวางแนวทางการ ขับเคลื่อนโครงการในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ใช้น้ำและกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566ณัฐกฤตา อารมณฤทธิ์รายงาน

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

หนุนเสริมเครือข่าย ทสม.คลองหอยโข่ง

@17 ธ.ค. 65 12:31
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ.มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและมูลนิธิชุมชนสงขลา มอบจอบและพร้า ให้ ทสม.คลองหอยโข่ง(ป่าผาดำ)มอบอาวุธ(จอบ พร้า) ให้ทสม.(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาสาสมัคร)ป่าต้นน้ำผาดำ โดยมูลนิธิรักษ์ป่าต้นน้ำ(เงินบริจาคจากกำไรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยคุณประโชติ อินทร์ถาวรกับมูลนิธิชุมชนสงขลาโดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ กั

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน