“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

จังหวะก้าวโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของมูลนิธิชุมชนสงขลา

@28 พ.ย. 66 12:31
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2566จัดโดย กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนายชาคริต โภชะเรือง และนายอภิศักดิ์ ทัศนี เป็นผู้แทนมูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอโครงการเสริมศักยภาพชุมชนชายฝั่ง 6

"success เมืองควนลัง สงขลา"

@24 พ.ย. 66 11:33
"success เมืองควนลัง สงขลา"วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองควนลัง จัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมส้มโอ ทม.ควนลังทั้งนี้โครงก

"success เมืองปาดังเบซาร์ สงขลา"

@24 พ.ย. 66 11:25
"success เมืองปาดังเบซาร์ สงขลา"วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองปาดังเบซาร์ จัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการครั้งที่ 2 ประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปมีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 35 คน ณ ห้องประชุม ทม.ปาด

"success เมืองพะตง สงขลา"

@24 พ.ย. 66 11:17
"success เมืองพะตง สงขลา"วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองพะตง จัดประชุมกรรมการอำนวยการเมืองประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประขาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติประกอบด

"success เมืองบ่อยาง สงขลา"

@24 พ.ย. 66 11:14
"success เมืองบ่อยาง สงขลา"วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองบ่อยางจัดประชุมกรรมการอำนวยการโครงการครั้งที่ 2 ประสานภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ข้อเสนอแนะและสร้างความร่วมมือในการดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)พื้นที่ภาคใต้ โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีหน่วยงานและเครือข่ายมาร่วมจำนวน30 คนประกอบด้วย ศ

ชุมชนพื้นที่ม่วงงามเรียนรู้การเก็บข้อมูลการวัดระดับน้ำทะเลเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

@22 พ.ย. 66 10:31
ชุมชนพื้นที่ม่วงงามเรียนรู้การเก็บข้อมูลการวัดระดับน้ำทะเลเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2566ประชุมร่วมกับแกนชุมชน(ชาวบ้าน) เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนเเปลงระดับน้ำ และการบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนเเปลงชายฝั่งอย่างต่อเนื่องได้มีการถ่ายทอดความรู้การถ่ายภาพระดับน้ำจากสตาฟเกจ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลเเละ

"successเมืองละงู สตูล"

@22 พ.ย. 66 09:50
"successเมืองละงู สตูล"วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงานโครงการนำร่องเมืองละงูประสานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด นำโดยสมาคมผู้บริโภคจังหวัด นายกอบจ.สตูล ทสจ. ปภ. การประปา ท้องถิ่น ทสม. ผญ. และมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิชุมชนสงขลาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมอบต.กำแพง อ.ละงู มีผู้เข้าร่วม 50คนคณะทำงานนำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนากลไกภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์คลองละงูที่มีกิจกรรมหลัก ได

ความเคลื่อนไหวงานสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งที่เป็นกลุ่มเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ (เพื่อรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ)

@21 พ.ย. 66 12:39
19 พฤศจิกายน 2566 สภาพชายฝั่่งหาดเก้าเส้ง ในวันที่คลื่นแรง และภารกิจการวางกระสอบทรายป้องกันคลื่นของชุมชน21 พฤศจิกายน 2566 ติดตั้งที่วัดระดับน้ำทะเล เพื่อเก็บข้อมูลระดับทะเล พื้นที่หาดม่วงงาม#Adaptation Research Alliance#ARA Micro grants

"แผนชุมชนสนามบิน เมืองบ่อยาง"

@21 พ.ย. 66 11:29
"แผนชุมชนสนามบิน"วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 คณะทำงาน success เมืองบ่อยาง นัดแกนนำและสมาชิกชุมชนสนามบิน ทน.สงขลา มาร่วมทำแผนชุมชนเพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชนที่เป็นผู้สูงอายุเล่าว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด ราวปี 2480 อดีตเป็นเพียงป่ายาง(ละหุ่ง) ป่าพร้าว ต่อมาเริ่มมีชุมชนมาบุกเบิกสร้างบ้านอยู่ และขยายชุมชนมาเรื่อยๆ หลายคนมาจากต่างถิ่น อาทิ ลำปาง ระโนด สิงห

"success โตนดด้วน"

@21 พ.ย. 66 11:13
"success โตนดด้วน"วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ประชุมกรรมการอำนวยการโครงการนำร่องเมืองโตนดด้วน มีผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ นำโดยคณะทำงาน ที่ปรึกษานายกอบจ.พัทลุง สนง.พัฒนาชุมชน สถานีพัฒนาที่ดิน เกษตรอำเภอ คณะกรรมการน้ำระดับอำเภอ สสอ. นายกทต.โตนดด้วน กองช่าง ผญ./อดีตกำนัน สารวัตรกำนัน เกษตรกร สมาคมสร้างสุขคนเมืองลุง สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิชุมชนสงขลา จำนวน 26 คนเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบความเป
READ ALL

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

READ ALL หัวข้อทั้งหมด:tags/15

หัวข้อทั้งหมด

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา

@30 ก.ค. 52 16:18

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6.17 - 7.56  เหนือ ลองจิจูด 100.01 - 101.06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

READ ALL หัวข้อทั้งหมด:tags/7

หัวข้อทั้งหมด

ร่วมทำ

จังหวะก้าวโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของมูลนิธิชุมชนสงขลา

@28 พ.ย. 66 12:31
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2566จัดโดย กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนายชาคริต โภชะเรือง และนายอภิศักดิ์ ทัศนี เป็นผู้แทนมูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอโครงการเสริมศักยภาพชุมชนชายฝั่ง 6

"imedcare"

@10 ต.ค. 66 11:27
"imedcare"มูลนิธิชุมชนสงขลานัดทีมผู้ประสานงานพื้นที่และผู้ดูแลที่บ้าน(home care giver) เรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นimedcare ที่จะเสริมหนุนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน1.สมัครสมาชิก : ดาวน์โหลด ติดตั้งแอพ iMedCare ผ่าน playstore หรือผ่าน www.imedcare.org จากนั้นไปสู่การสมัครสมาชิก>เริ่มต้นใช้บริการ >สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ>สมัครเป็นผู้ให้บริการ กรณีไม่มีอีเมล์ ไปที่กำหนดค่า/ตั

"ประชุมทีมข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.com"

@10 ต.ค. 66 11:16
"ประชุมทีมข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.com"วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นัดคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางฯระยะสอง โดยการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา เพื่อวางจังหวะก้าวการดำเนินงานต่อไปมีข้อสรุปสำคัญ1.พัฒนาการจาก TOR ระยะที่ 1 แก้ไขปัญหาในส่วนของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศกลางใน www.khonsongkhla.com ซึ่งดำเนินการโดยทีมบริษัทภายนอกนำ TOR ที่กำหนดโด
READ ALL หัวข้อทั้งหมด:activities

หัวข้อทั้งหมด

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

ทำธุรกิจอย่างเป็นมิตร สไตส์ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

@23 ก.ค. 53 16:12
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสิ่งแวดล้อมบวกกับความตื่นตัวของผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในช่วงเวลาประมาณ 2 ทศวรรษมานี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจในระบบทุนนิยมต้องคิดใหม่ว่าการดำเนินธุรกิจแบบมุ่งกำไรเป็นหลัก อย่างที่เคยปฏิบัติกันมานานนั้น ยังจะเป็นวิธีที่เหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมต่อไปอยู่หรือไม่มีทางเลือกอะไรบ้างไหมในโลกธุรกิจที่นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังไม่สร้างความเ

ความพอเพียงคืออะไร ใครตอบได้

@26 พ.ค. 53 22:17
ความพอเพียงคืออะไร ใครตอบได้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถูกพูดถึงกันมานานแล้ว เป็นที่รับรู้กันว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างก็ขานรับว่าเป็นแนวทางที่ประเทศไทยจะต้องนำไปสู่การปฎิบัติ จะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าผู้นำจะให้น้ำหนักความสำคัญว่ามากน้อยอย่างไรบางยุคสมัยที่เน้นแนวทางทุนเสรี ต้องการกระตุ้นการบริโภค แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะกลายเป็นวาทกรรมทางเลือก แต่บางยุคที่ผู้นำต้องการสร้างรากฐานความมั่นคงระยะยาว
READ ALL หัวข้อทั้งหมด:tags/5

หัวข้อทั้งหมด

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน