“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

ประชุมเกษตรกรเครือข่าย "การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การเกษตรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารลุ่มน้ำคลองต่ำ คลองวาด" ทม.ทุ่งตำเสา

@16 พ.ค. 67 11:14
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะทำงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS ควนลัง) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัย เพื่อชี้แจงความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการ "การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การเกษตรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารลุ่มน้ำคลองต่ำ คลองวาด" ณ ห้องประชุมกันเกรา 3 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสากิจกรรมการประชุมมีดังนี้1.ชี้แจงภาพรวมโคร

"นำร่อง sandbox การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ที่ชุมชนแหลมสนอ่อน"

@16 พ.ค. 67 11:04
"นำร่อง sandbox การพัฒนาระบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ที่ชุมชนแหลมสนอ่อน"iMed@home ระบบกลุ่มพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การสร้างสุขภาวะของประชาชน ที่ส่วนใหญ่ภาครัฐมาบริการทำให้ มาสู่การทำร่วมกัน และสามารถทำเองระบบประกอบด้วยแบบคัดกรองสุขภาวะ 4 มิติ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสุขภาพ(3อ.2ส.1ฟ.2น.) เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมแบบกระชับ คัดกรองร่วมกับอสม.หรือจิตอาสา เพื่อสร้างความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส

"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนย่านเมืองเก่า ทน.สงขลา"

@16 พ.ค. 67 10:54
"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนย่านเมืองเก่า ทน.สงขลา"วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับทน.สงขลา จัดประชุมคณะทำงานชุมชนย่านเมืองเก่า นำโดยกองสาธารณสุข กองสวัสดิ์ นักพัฒน์ อสม. ประธานและกรรมการชุมชน ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมวิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ป

ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์

@16 พ.ค. 67 10:48
ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับ ทม.ปาดังเบซาร์ประชุมคณะทำงาน วิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม

"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนบ้านเพนียด อบต.แค"

@16 พ.ค. 67 10:44
"ประชุมทีมทำแผนรองรับสังคมสูงวัย ชุมชนบ้านเพนียด อบต.แค"วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขอบจ.สงขลาและมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมกับอบต.แค จัดประชุมคณะทำงานชุมชน นำโดยปลัดอบต. นักพัฒน์ อสม. ร่วมวิเคราะห์ผลการคัดกรองสุขภาวะรายคนกลุ่มเสี่ยง 100 คนในชุมชนนำร่อง ร่างแผนชุมชนเพื่อนำเข้าเวทีประชาคม โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายอบจ.สงขลา ให้เกียรติมาเปิดการประชุม

โรงเรียน "หมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉัน" เตรียมพร้อมรับมือโลกเดือด

@8 พ.ค. 67 10:56
โรงเรียน "หมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉัน"วันที่ 7 พฤษภาคม 2567คณะทำงาน Success พะตง นำโดย นายพัชฐ์สิชณ ศรประสิทธิ์ กำนันตำบลพะตง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรม Kick off โครงการ โรงเรียน โหมอพืชชุมชน พะตงบ้านฉันโ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหลบมุมวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกผักสามารถที่จะจัดก

"ระบบข้อมูลกลาง(สงขลา)ระยะที่ 3"

@6 พ.ค. 67 13:10
"ระบบข้อมูลกลางระยะที่ 3"วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา มทร.ศรีวิชัย ตัวแทนรพ.สต.ถ่ายโอนร่วมหารือการขับเคลื่อนระบบสนับสนุน:ข้อมูลกลาง ระยะที่ 3 ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะพักพิง ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันโดยร่วมกำหนดกรอบ TOR ใน 3 งานสำคัญได้แก่1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง www.Khonsongkhla.com1.1 วิเคราะ

คณะทำงาน SUCCESS เมืองควนลัง หารือความร่วมมือร่วมกับศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้

@18 เม.ย. 67 07:41
วันที่ 9 เมษายน 2567 คณะทำงาน"โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง" (SUCCESS ควนลัง) ได้เข้าพบคณะทำงานศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอทราบข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำในเขตตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสา เพื่อนำมาใช้ในการขยายพื้นที่การทำงานโครงการฯไปสู่ตำบลฉลุงและตำบลทุ่งตำเสาที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำคลองวาดและคลองต่ำซึ่งโครงการฯจะเน้นเรื่องการบริหารจัดกา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด”

@31 มี.ค. 67 09:05
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 และมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ โเมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือดโภายใต้ โโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปล

"ห้องเรียนสุขภาวะชุมชนแหลมสนอ่อน"

@23 มี.ค. 67 15:15
"ห้องเรียนสุขภาวะชุมชนแหลมสนอ่อน"วันที่ 23 มีนาคม 2567 ทีมอสม.และแกนนำชุมชนแหลมสนอ่อน นัดหมายสมาชิกกลุ่มเสี่ยง/ป่วยที่สมัครใจร่วมปรับพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาวะจำนวน 21 คนร่วมคัดกรองสุขภาวะรายคน และเรียนรู้เรื่องโภชนาการ กับอ.พยอม ดวงภักดี นักโภชนาการ ณ ร้านน้องเมย์ โดยมีแกนนำชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ชุมชนสนามบิน เข้าร่วมกิจกรรมเริ่มด้วยคัดกรองสุขภาวะสมาชิก ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ส่วนสูง วัดค

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

หัวข้อทั้งหมด

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา

@30 ก.ค. 52 16:18

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6.17 - 7.56  เหนือ ลองจิจูด 100.01 - 101.06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

หัวข้อทั้งหมด

ร่วมทำ

จังหวะก้าวโครงการที่ผ่านการพิจารณาสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกของมูลนิธิชุมชนสงขลา

@28 พ.ย. 66 12:31
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2566จัดโดย กองยุทธศาสตร์และความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนายชาคริต โภชะเรือง และนายอภิศักดิ์ ทัศนี เป็นผู้แทนมูลนิธิชุมชนสงขลานำเสนอโครงการเสริมศักยภาพชุมชนชายฝั่ง 6

"imedcare"

@10 ต.ค. 66 11:27
"imedcare"มูลนิธิชุมชนสงขลานัดทีมผู้ประสานงานพื้นที่และผู้ดูแลที่บ้าน(home care giver) เรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นimedcare ที่จะเสริมหนุนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน1.สมัครสมาชิก : ดาวน์โหลด ติดตั้งแอพ iMedCare ผ่าน playstore หรือผ่าน www.imedcare.org จากนั้นไปสู่การสมัครสมาชิก>เริ่มต้นใช้บริการ >สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ>สมัครเป็นผู้ให้บริการ กรณีไม่มีอีเมล์ ไปที่กำหนดค่า/ตั

"ประชุมทีมข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.com"

@10 ต.ค. 66 11:16
"ประชุมทีมข้อมูลกลาง www.khonsongkhla.com"วันที่ 2 ตุลาคม 2566 นัดคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางฯระยะสอง โดยการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา เพื่อวางจังหวะก้าวการดำเนินงานต่อไปมีข้อสรุปสำคัญ1.พัฒนาการจาก TOR ระยะที่ 1 แก้ไขปัญหาในส่วนของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศกลางใน www.khonsongkhla.com ซึ่งดำเนินการโดยทีมบริษัทภายนอกนำ TOR ที่กำหนดโด

หัวข้อทั้งหมด

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

ทำธุรกิจอย่างเป็นมิตร สไตส์ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

@23 ก.ค. 53 16:12
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสิ่งแวดล้อมบวกกับความตื่นตัวของผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในช่วงเวลาประมาณ 2 ทศวรรษมานี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจในระบบทุนนิยมต้องคิดใหม่ว่าการดำเนินธุรกิจแบบมุ่งกำไรเป็นหลัก อย่างที่เคยปฏิบัติกันมานานนั้น ยังจะเป็นวิธีที่เหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมต่อไปอยู่หรือไม่มีทางเลือกอะไรบ้างไหมในโลกธุรกิจที่นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังไม่สร้างความเ

ความพอเพียงคืออะไร ใครตอบได้

@26 พ.ค. 53 22:17
ความพอเพียงคืออะไร ใครตอบได้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงถูกพูดถึงกันมานานแล้ว เป็นที่รับรู้กันว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างก็ขานรับว่าเป็นแนวทางที่ประเทศไทยจะต้องนำไปสู่การปฎิบัติ จะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าผู้นำจะให้น้ำหนักความสำคัญว่ามากน้อยอย่างไรบางยุคสมัยที่เน้นแนวทางทุนเสรี ต้องการกระตุ้นการบริโภค แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะกลายเป็นวาทกรรมทางเลือก แต่บางยุคที่ผู้นำต้องการสร้างรากฐานความมั่นคงระยะยาว

หัวข้อทั้งหมด

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน