“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

ภาคีเครือข่ายคนนาหว้าไม่ทอดทิ้งกัน

@13 มี.ค. 63 16:47
อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา : นำโดย นายประทีป ไชยยอด นายก อบต. นาหว้า. ร่วมกับ สมาชิก อบต./ข้าราชการ ลูกจ้าง /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำศาสนา . /รพสต.นาหว้า-ควนขี้แรด/ อสม./ บัณฑิตฯ /จิตอาสา ฯลฯร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ. และมอบวัสดุยังชีพ เพื่อช่วยเหลือคนยากลำบากและเปราะบางทางสังคม ตำบลนาหว้า12 หมู่บ้าน /จำนวน. 41 รายตามโครงการความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิชุมชนสงขลา(โดยการประสานงานของป

เครือข่ายตำบลพะตง

@12 มี.ค. 63 15:17
"เครือข่ายตำบลพะตง"วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นัดหมายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ แกนนำเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลพะตงณ ที่ทำการชุมชนบ้านหลบมุม และเป็นพื้นที่แปลงรวมทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชน"ร่วมเรียนรู้ ร่วมผลิต และร่วมจำหน่าย" คือแนวทางของกลุ่มโดยเริ่มทำกิจกรรมมา ๒ ปีแล้ว กลุ่มหลักคือประกอบด้วย ๑.กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียง อ.ศักดิ์ศิริ โตเอี่ยม เป็นผู้นำของกลุ่มผู้สูงอายุ ชักชวนสมาชิกสูงวัยในชุมชนที

ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

@29 ก.พ. 63 17:11
"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓"รอบนี้มาเรียนรู้ ณ สวนลุงนุ้ยป้าสาว ที่เริ่มต้นเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมาต่อยอดพื้นที่ว่างราว ๓ งานให้เป็นแปลงผัก เริ่มด้วยการถมดินใช้ดินลูกรังที่เหลือจากการก่อสร้าง ลงพืชผักทดลองไปเรื่อยๆ แต่ความที่ดินขาดธาตุอาหาร และเจอศัตรูพืชรบกวนทำให้ไปประสบความสำเร็จต่อมาได้เรียนรู้กับเครือข่ายสวนผักคนเมือง บวกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้ป้าสาวสามารถนำความรู้ที

ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@27 ก.พ. 63 21:54
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓มีเรื่องสำคัญๆ ตามนี้ครับ๑. ส่วนกลางออกหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาการลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญาเงินของกองทุนฯให้กับลูกหนี้ที่มีเจตนาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฯที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน (ลูกหนี้ที่ประสงค์ขอใช้สิทธิ์ติดต่อพัฒนาการแต่ละอำเภอนะครับ)๒.สมาชิกกองทุนฯ ประเภทบุคคลธรรมดา ข้อมูล ณ ๑๔ กพ.๖๓

เมืองสตูล

@26 ก.พ. 63 16:46
"เมืองสตูล"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองฝั่งลุ่มน้ำมำบัง มีทม.สตูลเป็นพี่ใหญ่ ที่นี่รองรับปัญหาขยะที่มาจากต้นน้ำผ่านมาทางเมืองรวมถึงน้ำจากต้นน้ำอีกด้วย การจัดการขยะเป็นปัญหาใหญ่อันเนื่องจากที่ฝังกลบใกล้เต็ม ซึ่งก็เป็นปัญหาหลักของท้องถิ่นในปัจจุบัน ขณะที่ทางเลือกในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่เช่นนำขยะไปแปลงเป็นพลังงานก็ถูกต่อต้าน โครงการจำพวกสร้างสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมก็ทำได้ยาก ทางน้ำเดิมก็ถูกทำลาย เปลี

เมืองปาดังเบซาร์

@26 ก.พ. 63 09:26
"เมืองปาดังเบซาร์"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองปาดังแปลว่าทุ่งใหญ่ มีอาณาเขตติดกับมาเลเซียจัดเป็น "เมืองชายแดน" ที่มีบริบทเฉพาะตัว มีความเป็นพหุวัฒนธรรม กล่าวคือ มีทั้งไทย จีน มุสลิม ประกอบด้วย ๒ อปท.ในส่วนของทม.ปาดังเบซาร์มีพื้นที่ ๑๑.๒๒ ตารางกิโลเมตร ประชากรไม่มากนัก ด้วยเป็นเมืองปิด ผู้คนทำมาค้าขายเป็นหลัก อดีตเคยรุ่งเรืองจากการขนของหนีภาษี แต่ปัจจุบันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คนจีนจำนวนหนึ่งหลัง

เมืองพะตง

@26 ก.พ. 63 09:17
"เมืองพะตง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองพื้นที่นโยบายระดับเมือง มีตั้งแต่เมืองใหญ่ระดับจังหวัด เช่น เมืองขอนแก่น ภูเก็ต แล้วก็มีเมืองขนาดเล็ก ขนาดกลาง มีได้หลายระดับ สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มิได้มีแต่พื้นที่ตามขอบเขตการปกครองของมหาดไทย ด้วยสภาพปัญหาที่มากระทบหรือศักยภาพของพื้นที่ มีได้หลากหลาย"เมืองพะตง" รวมหมายถึงทต.พะตงและอบต.พะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่แห่งนี้ยังมีทั้งห

เรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

@25 ก.พ. 63 19:49
"หลักสูตรนานาชาติ"วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โครงการฝึกภาคสนามในต่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.จุฬา นำนักศึกษาต่างชาติ ป.โท ป.เอก จำนวน๒๑ ชีวิต จากเยอรมัน เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินเดีย มาดูงานมูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ จ.สงขลา โดยมีคุณชิต ประธานมูลนิธิชุมชนสงขลามาต้อนรับและคุณสมพรมาร่วมนำเสนอ

เริ่มโครงการ SUCCESS ภาคใต้ : ประชุมสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการใน ๖ สถาบันหลักของภาคใต้

@19 ก.พ. 63 21:25
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา ดำเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมือง(Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient and sustainable societies in Thailand) หรือเรียกง่ายๆว่า โครงการSUCCESS ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรปวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นัดประชุมสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการใน ๖ สถาบันหลักของภาคใต้๑.แนะนำโครงการ ที่มุ่งเน้นการดำ

งานพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา

@12 ก.พ. 63 21:19
มูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายตำบลภายใต้โครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมนำเสนอแนวทางกิจกรรมที่จะต่อยอดงานธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตอบสนองเป้าหมายวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ ดังนี้๑)ด้านสังคมเป็นสุข-ทต.ท่าช้าง ตั้งใจทำเรื่องธนาคารเวลา เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และประสบปัญหาสุขภาพจิตไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคม โดยให้

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

@29 ก.พ. 63 17:11
"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓"รอบนี้มาเรียนรู้ ณ สวนลุงนุ้ยป้าสาว ที่เริ่มต้นเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมาต่อยอดพื้นที่ว่างราว ๓ งานให้เป็นแปลงผัก เริ่มด้วยการถมดินใช้ดินลูกรังที่เหลือจากการก่อสร้าง ลงพืชผักทดลองไปเรื่อยๆ แต่ความที่ดินขาดธาตุอาหาร และเจอศัตรูพืชรบกวนทำให้ไปประสบความสำเร็จต่อมาได้เรียนรู้กับเครือข่ายสวนผักคนเมือง บวกกับการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทำให้ป้าสาวสามารถนำความรู้ที

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน