แนะนำมูลนิธิชุมชนสงขลา

ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิชุมชนสงขลา ตัวย่อคือ ม.ช.ส.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Songkhla Community Foundation

ปรัชญา : มุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างวิถีชุมชน คนคือศูนย์กลาง สร้างสรรค์ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรเปิดโอกาสให้บุคคล หน่วยงาน องค์กร เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทำ เพื่อพัฒนาจังหวัดสงขลา

คำขวัญ : ร่วมคิด ร่วมทุน ร่วมทำ

เขตพื้นที่ : จังหวัดสงขลา

มูลนิธิชุมชนสงขลา องค์กรประสานทุนเพื่อการพัฒนา ทุนที่มากกว่าเงิน

...เราพูดเรื่องทุน เรามักจะเข้าใจว่าเป็นเงิน ทุนที่เป็นเงินนั้นเป็นส่วนหนึ่ง แต่ว่ามีทุนอื่นที่มากกว่าเงินเยอะ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ มีอื่น ๆ อีกมากและสำคัญกว่าทุนที่เป็นเงิน...

ศ.นพ.ประเวศ วสี ราฎรอาวุโส องค์ปาฐกในงานสัมมนาการจัดทำแผนที่ข้อมูลทางสังคม จังหวัดกาญจนบุรี

...ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน มีอย่างน้อย 7 ทุน ทุนคน ทุนภูมิปัญญาที่อยู่ในคน ทุนศาสนาและวัฒนธณรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนแรงงาน ทุนเวลา ทุนเงินตรา ปัจจุบันทุนเงินตรามาแรงจนทำให้คนมุ่งไปหาเงินจนลืมคุณธรรมจริยธรรม...

ครูชบ ยอดแก้ว ปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวในงานสมัชชาสุขาภาพแห่งชาติจังหวัดสงขลา

ทุนทางสังคม จ.สงขลา

สงขลาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิเช่น มีมหาวิทยาลัยถึง 5 แห่ง มีปราชญ์ชาวบ้านระดับชาติในหลายชุมชน มีภาคเอกชนที่มีศักยภาพ มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง มีองค์กรการกุศลเป็นจำนวนมาก มีบุคคลที่มีจิตอาสาในการสร้างสรรค์งาน ซึ่งหากสามารถเชื่อมประสานทุนทั้งหลายมาร่วมกัน พัฒนาจังหวัดสงขลาอย่างแท้จริง ก็จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ของการพัฒนาขึ้นที่จังหวัดสงขลา อันเป็นที่รักของเราอย่างแน่นอน

การให้อย่างมีคุณค่า การรับอย่างมีศักดิ์ศรี

มูลนิธิชุมชนสงขลา กำลังดำเนินการจัดทำแผนที่ฐานข้อมูลทางสังคม (Social Mapping) เพื่อเรียนรู้และเชื่อมต่อเครือข่ายทางสังคม ทั้งกลุ่มองค์กรผู้ให้และกลุ่มองค์กรผู้รับ

เพื่อส่งเสริมการให้เพื่อสังคม ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นมากกว่าการให้เพียงเพื่อการสงเคราะห์

เป็นการให้ที่เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ให้และผู้รับตามแนวคิดการให้อย่างมีคุณค่าและการรับอย่างมีศักดิ์ศรี อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเอง และเป็นชุมชนเข้มแข็งในที่สุด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการจัดการความรู้ในการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
 • เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือกับบุคคล เครือข่าย องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน ภาครัฐ เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 • เพื่อสร้างโอกาส พัฒนาคน สนับสนุนผู้ที่ทำงานพัฒนา ได้พัฒนาแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน
 • เพื่อระดมทุนทั้งภายในจังหวัดและองค์กรภายนอกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 • เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรและไม่ดำเนินการทางการเมืองใด ไ ทั้งสิ้น

ลักษณะสำคัญมูลนิธิชุมชน 6 ประการ

มูลนิธิชุมชนทั่วโลก จะมีลักษณะร่วมที่สำคัญ คือ

 1. ก่อตั้งและดำเนินการด้วยความร่วมมือ 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
 2. มีพื้นที่ชุมชนชัดเจนที่จะดำเนินการ (สำหรับพื้นที่ของมูลนิธิชุมชนสงขลาก็คือจังหวัดสงขลา)
 3. มีบทบาทในการระดมทุน เพื่อช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ ของชุมชน
 4. มีหน้าที่ในการกระจายทุน และประสานงานองค์กรต่าง ๆ มาร่วมแก้ปัญหาของชุมชน
 5. มีกองทุนถาวร และทำให้กองทุนนี้เติบโตยั่งยืน
 6. มีระบบการบริหารงานที่โปร่งใส

มูลนิธิชุมชนสงขลามุ่งสร้างสรรค์ตามลักษณะร่วมทั้ง 6 ประการ และได้เข้าไปเรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายมูลนิธิชุมชนทั่วโลก

ตราสัญลักษณ์

scf-logo

scf logo description

ที่ตั้ง  :  สำนักงานใหญ่  ณ วัดคลองแห  ต.คลองแห  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

สำนักประสานงานพื้นที่  เลขที่ 73 ซอย 5  ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์/โทรสาร  :  074-221286

มือถือ  :  086-4892086

แผนที่

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน