กิจกรรม

กิจกรรม

32 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|

"iMed@home" ระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย punyha on 1 มี.ค. 62 21:24

"iMed@home"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยุคดิจิตอล จึงเกิดแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการทางสังคมที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและคุณภาณุมาศ นนทพันธ์ โปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนองตอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเปราะบางทางสังคมทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ คนยากลำบากหลักการสำคัญก็คือ๑.ลดช่องว่างระบบข้อมูลรายบุคคลที่หน่วยงานต่างๆถือกันคนละชุด ไม่สามารถใช้ฐานอ้างอิงข้อมูลเดียวกัน แอพฯนี้จะใช้เลข ๑

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3

โดย punyha on 8 พ.ค. 60 11:33

เตรียมทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสงขลา ฉบับ 3ก่อนทำได้ชวนแกนนำแต่ละภาคส่วนมาสรุปบทเรียนการทำแผน 2 ฉบับที่ผ่านมา เริ่มด้วยการทบทวนกลไกที่มีอยู่ของงานคนพิการ พบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อาทิ ภาครัฐ/ส่วนภูมิภาค ภาคท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรเพื่อคนพิการ ซึ่งมีกระจัดกระจายหลากหลายไปในแต่ละด้าน ทั้งหมดนี้ล้วนมีแผนงานเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ยึดโยงมาจากส่วนกลาง หรือมีแผนของตนเองในก

เทศบาลเมืองบ้านพรุกับกระบวนการเรียนรู้การทำแผนชุมชน

โดย punyha on 17 มิ.ย. 62 12:49

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทีมงานเทศบาลเมืองบ้านพรุชวนไปช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้การทำแผนชุมชน ร่วมวิเคราะห์ทุนทางสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการจัดทำข้อมูลประกอบการทำแผนชุมชน ของ ๑๑ เขตในพื้นที่นำบทเรียนการวิเคราะห์ชุมชนพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งตัวบุคคล สภาพแวดล้อม ระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมาดูแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักคิด "เก้าอี้ ๔ ขา" กระตุ้นให้ชุมชนมองเห็นความสำ

มูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมเป็นส่วนหนึ่งงานอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"

โดย punyha on 17 มิ.ย. 62 12:46

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ร่วมนำเสนอการใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home ที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและโปรแกมเมอร์ภาณุมาศ นนทพันธ์ พัฒนาขึ้นในเวทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เวทีภาคใต้ ภายใต้หลักสูตร "ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส"วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในนามมูลนิธิชุมชนสงขลาบอกเล่าแนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานะประชาสังคมที่จะเป็นแรงเสริมหนุนการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนร่วมกัน บนฐานประเด็นร่วม ความเชื่อมั่นและไว้

บุฟเฟต์ในงานศพ ค่านิยมร่วมคนสงขลา

โดย punyha on 20 พ.ค. 62 16:49

"บุฟเฟต์ในงานศพ"แต่ละยุคสมัยย่อมมีการปรับตัวเพื่อให้กิจวัตรต่างๆที่พึงมีในชีวิตสอดคล้องเหมาะสมสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลกแยกไปจากวัฒนธรรมเดิมมากนักในช่วงสามสี่ปีมานี้หากใครมางานศพในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะพบรูปแบบการจัดเลี้ยงแบบบริการตนเองที่มีในแทบทุกอำเภอ ด้านหนึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกแต่ก็ใกล้เคียงกับรูปแบบข้าวหม้อแกงหม้อที่ชุมชนดั้งเดิมนำมาร่วมบุญในงานวัด ทำบ

เพื่อนช่วยเพื่อน

โดย punyha on 20 พ.ค. 62 16:34

"เพื่อนช่วยเพื่อน"นอกจากกลไกในระบบปกติที่ทำหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้ว ชุมชนหรือองค์กรเฉพาะของแต่ละกลุ่มเฉพาะก็ควรมี จะได้ช่วยกันเติมเต็มปัญหาที่มีองค์กรคนพิการ ผู้สูงอายุ หรืออื่นๆ ควรมีองค์กรลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ประกอบด้วยแกนนำที่สามารถช่วยตนเองและช่วยคนอื่นได้ ด้วยประสบการณ์บางอย่างคนอื่นๆไม่สามารถซึมซับหรือมีเทียบเท่า การมีองค์กรลักษณะนี้มากๆจะช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรง

ธรรมนูญตำบลนาหว้า

โดย punyha on 11 พ.ค. 62 13:57

"ธรรมนูญตำบลนาหว้า"ไปเยือนถิ่นของลุงเคล้า แก้วเพชร นัดทีมผู้นำท้องถิ่น ปลัด กำนัน ผญ. สมาชิกอบต. อสม. ผู้นำชุมชน บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสา ร่วม ๕๐ คนโดยการประสานงานของปลัดอภิชัยตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ มี ๑๒ หมู่บ้าน ๒๐๐๐ กว่าครัวเรือน สภาพพื้นที่มีทั้งโซนควนและโซนนา มีทั้งพุทธและมุสลิม เป็นชุมชนเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี ชื่อของตำบลเพี้ยนมาจากชื่อของโต๊ะดาหวา ที่เป็นบุคคลสำคัญยอมตายจากการต่อต้านญ

ก้าวย่างสำคัญ สู่ปีที่ ๑๑ ทบทวน เรียนรู้ พัฒนา และเดินไปด้วยกัน

โดย punyha on 11 พ.ค. 62 13:17

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒อ.ชัยวัฒน์ชวนทบทวนการทำงาน ๑๐ ปีของมูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านเวลาเกือบห้าชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว-งานภาค งานจังหวัดที่แต่ละคนหรือเครือข่ายต่างๆร่วมทำ สุดท้ายแล้วมีคนที่เราสัมพันธ์หรือร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันมีปริมาณเท่าไรกับจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้ง "งานร้อน" "งานเย็น" ผลที่เกิด?-การสร้างความเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณากับกฏของมาสโลว์ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เริ่มจากปั

สวนผักคนเมืองหาดใหญ่สงขลา

โดย punyha on 9 พ.ค. 62 19:56

"สวนผักคนเมือง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองยังคงขยายผลการทำเกษตรเมืองไปเรื่อยๆ ล่าสุดมีความร่วมมือกับเทศบาลเมืองบ้านพรุโดยการนำของปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ชวนแกนนำในชุมชนและทีมงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดแนวทางความร่วมมือฟังแนวคิดของเทศบาลแล้ว ที่ได้ดำเนินการมาหลายปี มีครัวเรือนที่เป็นแกนนำหลักราว ๓๐ หลัง มีผู้สนใจอีกร่วมร้อยคน มีศูนย์เรียนรู้ของตัวเอง ผมมีข้อเสนอไปสองสามประการ กล่าวคือ๑.สร้า

กระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

โดย punyha on 24 เม.ย. 62 18:39

"การเรียนรู้"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองการพัฒนาภายใน ยังถูกนำมาใช้ในการทำงานขององค์กรสาธารณะน้อย โดยเฉพาะองค์กรที่เติบโตมาจากการสนับสนุนของภาคส่วนใดๆก็ตามที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนโยบายไม่ว่าจากส่วนกลางหรือจากแหล่งทุน สวนมากมักเติบโตเชิงปริมาณ ถูกเร่งให้เกิด และไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานที่ดีทุกอย่างจะมีคู่มือ มีแนวทางสำเร็จรูปที่คิดและกำหนดมาจากศูนย์กลางแห่งอำนาจ ที่ไม่ได้รองรับความ

คลองบางกล่ำ

โดย punyha on 4 เม.ย. 62 14:58

"คลองบางกล่ำ"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองอีก ๒ กิจกรรมที่จะร่วมกับพื้นที่ต.บางกล่ำและท้องถิ่นตลอดสายคลองบางกล่ำก็คือ การทำธรรมนูญชุมชนลำดับแรก ร่วมกับต.บางกล่ำ ร่วมรักษาคลองต้นแบบคลองบางกล่ำ ขยายผลไปถึงครัวเรือนในการจัดการขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และการท่องเที่ยวชุมชน โดยบูรณาการกับการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำลังประชาคม และเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือนด้วยแบบสอบถามหรืออื่นๆ ที่จะกำหนดร่วมกัน

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"

โดย punyha on 22 มี.ค. 62 13:27

"ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ทต.พะตง"เขียนโดย ชาคริต โภชะเรืองวันที่ 22 มีนาคม 2562 นัดแกนนำตำบลมาหารือแนวทางการจัดทำธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ผู้มาร่วมประกอบด้วยท้องถิ่น ตัวแทนกรรมการชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำความเข้าใจการทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่พะตงมีจุดเน้นก็คือการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะ ให้ความสำคัญกับปัญหาฝุ่นในอากาศ ขยะในชุมชน การดูแลคลองตงและคลองอู่ตะเภา โดยมีสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่เป็นเครือข่าย

32 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|
มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน