บทความ

บทความ

34 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|

แผนที่ทางสังคมจังหวัดสงขลา

โดย Little Bear on 10 ก.ค. 52 14:36

แผนที่ทางสังคมจังหวัดสงขลา

การพัฒนาในแต่ละแห่งนั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในที่นั้นๆได้มีบทบาทในการดูแล แก้ปัญหา และพัฒนาตนเอง เครื่องมือหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างพลังให้ชุมชนสามารถดำเนินการพึ่งตนเองไปสู่ความเข้มแข็งได้ คือการจัดการด้านกองทุน หรือมูลนิธิของชุมชนเอง ที่มีรูปแบบ และวิธีการแตกต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหาร และเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนหรือมูลนิธิชุมชนเกิดผลดี จึงจำเป็นต้องทำการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ควบคู่กันไป เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่การพัฒนากองทุนชุมชนหรือมูลนิธิชุมชนให้สามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับบริบททางสังคม

รายชื่อกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา (วาระ ๒๕๖๒)

โดย punyha on 18 พ.ค. 65 09:46

รายชื่อกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา (วาระ ๒๕๖๒)

เรื่องเล่าชีวิตติด CI

โดย punyha on 23 ก.พ. 65 11:24
000.1.jpg

ชีวิต ติด CI ตอนที่ 1 (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565)หลังจากเมื่อวาน เจ้าหน้าที่ตรวจ ATK ซ้ำให้อีกรอบ แล้วผลออกมา 2 ขีด แบบ "ท้องไม่มีพ่อ" เจ้าหน้าที่นัดให้มารวมตัวกันที่โรงพยาบาลในวันนี้ตอนบ่ายโมง เก็บเสื้อผ้า หิ้วกระเป๋า ตระกร้า ชะลอม เชี่ยนหมาก พร้อมการกักตัว 10 วัน ตามการแนะนำของเจ้าหน้าที่ ขึ้นท้ายรถกระบะอุบัยมาเททิ้งไว้ที่โรงพยาบาล กรอกเอกสารข้อมูลแบบฟอร์มคำยินยอมต่าง ๆ รับยาของใครของมัน

"การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน"

โดย punyha on 27 เม.ย. 64 10:48

"การบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน"บทเรียนการดำเนินงานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.) เขต 12 พบว่าหากต้องการประสานทรัพยากร ลดช่องว่างการทำงานในเชิงพื้นที่ ซึ่งยังแยกส่วนต่างคนต่างทำ สามารถดำเนินการได้ โดยมีแนวทางสำคัญดังนี้1)การทำงานร่วมในลักษณะ เก้าอี้ 4 ขา เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการทำงาน เสริมหนุนกันได้ โดยมีภาคส่วนสำคัญที่มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)เข้ามาทำงานร่วมกัน ได้แก่ ส่วนภูม

ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ มูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย punyha on 31 พ.ค. 63 16:08

ประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิชุมชนสงขลาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ย่างเข้าปีที่ ๑๑ ของการทำงาน ปัจจุบันมีกรรมการทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน มาจากภาคส่วนต่างๆทั้งราชการ เอกชน ประชาสังคม ผู้นำศาสนา ย้อนมองกลับไปจากวันที่ก่อตั้งมาจนถึงวันนี้ บวกกับมองอนาคตหลังยุคโควิด มีแง่มุมที่น่าสนใจก็คือ๑.องค์ประกอบของกรรมการมาจากภาคเอกชน(จุดเด่นการบริหารจัดการ การประสานงาน การยอมรับจากสังคม) ภาคประชาสังคม(จุดเด่นอยู่ที่กระบวน

เก้าอี้ ๔ ขา หัวใจงานพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โดย punyha on 17 มิ.ย. 62 11:00

"เก้าอี้ ๔ ขา"การทำงานในพื้นที่หากคิดในแง่ความยั่งยืน ควรประกอบด้วยขาการทำงานอย่างน้อย ๔ ขาที่เสมอกัน คือ๑.ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยตัวแทนกระทรวงต่างๆและพ่อเมืองรับนโยบายจากส่วนกลางนำมาสู่การปฎิบัติ หรือนำปัญหาจากพื้นที่ไปสู่การแก้ปัญหาเชิงนโยบาย๒.ส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ในฐานะองค์กรภาครัฐส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดูแลประชากรของตน โดยมีผู้บริหารที่เป็นนักการเมืองผ่านการเลือกตั้ง และกำนัน/ผญ.บ้าน ภาย

ก้าวย่างสำคัญ สู่ปีที่ ๑๑ ทบทวน เรียนรู้ พัฒนา และเดินไปด้วยกัน

โดย punyha on 11 พ.ค. 62 13:17

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒อ.ชัยวัฒน์ชวนทบทวนการทำงาน ๑๐ ปีของมูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านเวลาเกือบห้าชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว-งานภาค งานจังหวัดที่แต่ละคนหรือเครือข่ายต่างๆร่วมทำ สุดท้ายแล้วมีคนที่เราสัมพันธ์หรือร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันมีปริมาณเท่าไรกับจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้ง "งานร้อน" "งานเย็น" ผลที่เกิด?-การสร้างความเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณากับกฏของมาสโลว์ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เริ่มจากปั

ธรรมนูญตําบลสุขภาวะใต้ล่าง “กินได้ จับต้องได้”

โดย punyha on 11 เม.ย. 62 13:52

ถอดบทเรียน กระบวนการ ธรรมนูญตําบลสุขภาวะใต้ล่าง  “กินได้ จับต้องได้”

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

รายงานประจำปี 2553 มูลนิธิชุมชนสงขลา

โดย plodpai on 17 พ.ย. 54 15:13

สารจากประธานมูลนิธิชุมชนสงขลาปี 2553 นับเป็นปีที่ 2 ของมูลนิธิชุมชนสงขลา เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับก้าวย่างในปีแรก เราได้รับการสนับสนุนมากขึ้นตามลำดับจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งวัดได้จากความร่วมมือและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบปี อันเป็นผลมาจากการทำงานอย่างเข้มแข็งและเสียสละของกรรมการทุกท่านทั้งนี้จังหวัดสงขลา เป็นที่รับรู้กันว่ามีทุนทางสังคมมากมาย เรามีองค์กรชุมชน โดยเฉพาะองค์กรการเง

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

โดย plodpai on 30 ก.ค. 53 10:39

เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

ทำธุรกิจอย่างเป็นมิตร สไตส์ “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

โดย plodpai on 23 ก.ค. 53 16:12

สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตสิ่งแวดล้อมบวกกับความตื่นตัวของผู้บริโภคทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในช่วงเวลาประมาณ 2 ทศวรรษมานี้ ทำให้การดำเนินธุรกิจในระบบทุนนิยมต้องคิดใหม่ว่าการดำเนินธุรกิจแบบมุ่งกำไรเป็นหลัก อย่างที่เคยปฏิบัติกันมานานนั้น ยังจะเป็นวิธีที่เหมาะสม และควรได้รับการส่งเสริมต่อไปอยู่หรือไม่มีทางเลือกอะไรบ้างไหมในโลกธุรกิจที่นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังไม่สร้างความเ

34 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|
personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน