"imedcare"

by punyha @10 ต.ค. 66 11:27 ( IP : 171...118 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , ร่วมทำ
 • photo , 960x540 pixel , 87,742 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,595 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 81,707 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 98,327 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 89,013 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 85,295 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,458 bytes.
 • photo , 1152x2048 pixel , 150,926 bytes.
 • photo , 960x1702 pixel , 141,839 bytes.
 • photo , 960x1702 pixel , 153,344 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,032 bytes.
 • photo , 960x1707 pixel , 144,850 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 78,746 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 111,578 bytes.
 • photo , 922x2048 pixel , 178,319 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 86,997 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,110 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,484 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,982 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 90,751 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 94,196 bytes.

"imedcare"

มูลนิธิชุมชนสงขลานัดทีมผู้ประสานงานพื้นที่และผู้ดูแลที่บ้าน(home care giver) เรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นimedcare ที่จะเสริมหนุนการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

1.สมัครสมาชิก : ดาวน์โหลด ติดตั้งแอพ iMedCare  ผ่าน playstore หรือผ่าน www.imedcare.org จากนั้นไปสู่การสมัครสมาชิก>เริ่มต้นใช้บริการ >สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ>สมัครเป็นผู้ให้บริการ กรณีไม่มีอีเมล์ ไปที่กำหนดค่า/ตั้งค่า>รหัสผ่านหรือบัญชี หรือไปที่ google

ส่ง username ให้ทีมกลางจัดระบบองค์กร(จัดผ่านกลุ่มพื้นที่อำเภอ) วางตัวผู้ประสานงานและผู้ให้บริการ>ผู้ให้บริการตอบรับเข้าร่วมกลุ่ม>ผู้ให้บริการแก้ไขรายละเอียด>เมนูฉัน>ถ่ายภาพ>แก้ไขชื่อ เพิ่มรายละเอียด

2.สมาชิกผู้ให้บริการได้ฝึกปฎิบัติการใช้งาน การให้บริการ ใช้โหมดทดลองใช้>รอให้บริการ>เข้าดูข้อมูลผู้รับบริการ/แผนบริการ>บันทึกก่อนให้บริการ>บันทึกการให้บริการ

3.ผู้ประสานงาน เบื้องต้นผู้รับบริการประสานผ่านโทรศัพท์ จึงฝากแนะนำลูกค้าสมัครสมาชิกของแอพฯ>บันทึกข้อมูลพื้นฐาน> ทำแผนการให้บริการ

ผู้ประสานงานประสานกับลูกค้าตามพื้นที่ตำบลรับผิดชอบ(เพิ่มข้อมูลผู้ป่วย)>เลือกองค์กร>รับคำร้อง>เก็บข้อมูลผู้ป่วย>แผนการให้บริการ>กำหนดผู้ให้บริการ

การใช้งานจะมี3กลุ่มหลัก คือ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และทีมกลาง โดยสร้างกลุ่มทำงานเชิงพื้นที่ระดับอำเภอมารองรับ ประกอบด้วยอำเภอเมือง อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา เฉพาะอำเภอเมืองจะมีผู้ประสานงาน7คน กระจายอยู่ในแต่ละตำบล

เป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

4.การดำเนินงานต่อไป

1)ปรับแก้ในแอพ : เพิ่มข้อมูลผู้ป่วยให้เห็นที่อยู่ เพื่อให้ทีมประสานงานพื้นที่ประสานงานได้ง่าย+เพิ่มรายละเอียดมาตรฐานการให้บริการ+ช่องทางติดต่อผู้ประสานงาน

2)ระบบกลุ่มอำเภอเมือง : หารือเรื่องของความถนัดในการรับบริการ การแบ่งบทบาทภายในทีม

3)ระบบกลาง หารือเรื่องค่าตอบแทนผู้ประสานงาน/ทำสื่อประชาสัมพันธ์อำเภอเมือง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน