ประชุมเครือข่าย SUCCESS ภาคใต้

by punyha @6 พ.ย. 66 08:46 ( IP : 171...89 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 344,135 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 335,667 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 341,399 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 417,559 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 242,936 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 376,917 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 210,586 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 230,384 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 426,354 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 495,149 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 274,534 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 528,945 bytes.
 • photo , 960x505 pixel , 249,537 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 238,737 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 332,442 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 344,913 bytes.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566  ประชุมเครือข่าย 6 เมือง SUCCESS ภาคใต้ ร่วมกับทีมงานมูลนิธิชุมชนสงขลาและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประเด็นสำคัญ

1.ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการนำร่องทั้ง 6 เมือง  รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาที่ผ่านมา

2.แผนงานการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 ยึดจากเอกสารข้อตกลงโครงการนำร่องเป็นสำคัญ

3.งานติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละเมือง

กำหนดจัดประชุมดังนี้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566  เมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เมืองละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  เมืิองบ่อยาง  จังหวัดสงขลา (ช่วงเช้า)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  เมืองพะตง จังหวัดสงขลา (ช่วงบ่าย)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เมืองปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา (ช่วงเช้า)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เมืองควนลัง จังหวัดสงขลา (ช่วงบ่าย)

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน