"ประชุมทีมเมืองบ่อยาง"

by punyha @6 พ.ย. 66 09:10 ( IP : 171...89 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x541 pixel , 86,706 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 100,397 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 204,198 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 85,555 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 102,742 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 197,809 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 155,579 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 169,239 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,521 bytes.

"ประชุมทีมเมืองบ่อยาง"

วันที่ 5 พฤศจิกายน  2566 ประชุมทีมเมืองบ่อยาง รอบนี้เน้นทีมหลักของโครงการ success และแกนนำจากชุมชนแหลมสนอ่อน(อสม.และแกนโซน)ที่กำลังทำเรื่องระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบมีส่วนร่วม ณ ที่ทำการกองทุนขยะชุมชน

ถือเป็นการสรุปบทเรียนการพัฒนาในชุมชน พร้อมกับชี้แจงบอกเล่าโครงการต่างๆที่ลงมาในชุมชน พร้อมกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น และแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงาน/เครือข่ายต่างๆ พร้อมวางระบบการทำงานตั้งแต่การทำงานเป็นทีม(การแบ่งบทบาท/ความรับรู้ต่อเป้าหมาย ภารกิจ/การบริหารจัดการด้านเอกสาร การเงิน ข้อมูล ความรู้) การประชุมทีมและแกนนำ การวางวาระการประชุมประจำเดือน(รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรม/การเงินและแผนงานที่จะทำต่อไปในรอบเดือน) การวางแผนและเตรียมกิจกรรม การสรุปบทเรียน

มีข้อสรุปสำคัญ

1.ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ หลังจากเก็บข้อมูลสมาชิก 128 คนและจัดทำแผนสุขภาพชุมชน/กติกาชุมชนแล้ว ขั้นตอนต่อไป

ชวนสมาชิกที่สมัครใจ 37 คน แยกเป็นกลุ่มเสี่ยง 21 คน ผู้ป่วย 16 คน มาจัดทำแผนสุขภาพรายคนต่อ

โดยทีมนำข้อมูลรายบุคคลเข้าสู่ระบบกลุ่มปิด ของแอพ iMed@home นำเสนอสถานะสุขภาพรายคนและภาพรวมในเชิงสถิติ ไม่เห็นข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้น Admin CM และผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำแผนสุขภาพรายคน ดำเนินการปรับพฤติกรรมบุคคล ควบคู่กับการทำกิจกรรมกลุ่ม(เดินออกกำลัง/กะลาบิก/การทำเมนูอาหารสุขภาพ) โดยทุกวันที่ 9 ของเดือน อสม./ผู้ดูแลผู้ป่วย/อาสาสมัครจะร่วมกันคัดกรองภาวะสุขภาพ

นำข้อมูลบันทึกลงระบบกลุ่มปิด iMed@home จะได้ทราบว่าสุขภาพดีขึ้น ทรงตัว หรือย่ำแย่ โดยมูลนิธิชุมชนสงขลากับทีมหน่วยบริการ พัฒนาตัววัดสถานะสุขภาพเพื่อให้โปรแกรมเมอร์นำไปใช้ในการประมวลผล

ในเบื้องต้นหลังรับทราบแนวทางดำเนินการสมาชิกต้องการชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ามาเพิ่มอีกด้วย อสม.วางแผนลงชวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มอีกให้ได้สัก 70 ราย และเริ่มคัดกรองสถานะสุขภาพ 9 ธันวาคมนี้

สมาชิกต้องการวัสดุพื้นฐานสนับสนุนอสม. คือ แผ่นตรวจและเข็มเจาะน้ำตาล สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน วัดต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน และเครื่องเสียงประกอบการทำกิจกรรมกลุ่ม

2.ในส่วนงานโครงการ success ประชุมสมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อน วันที่ 9พย.ร่างแผนชุมชนในส่วนของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อยอดแผนที่เดินดิน วิเคราะห์เชิงกายภาพ ดูผังภูมินิเวศ ทิศทางการไหลของน้ำ ลม การปรับตัวต่อภาวะอากาศร้อน ซึ่งจะสัมพันธ์กับงานผังชุมชนหลังจากเช่าที่อยู่อาศัยกับธนารักษ์ และขยายผลร่างแผนฯในส่วนของชุมชนสนามบิน ภราดร บาลาเซาะห์ ให้สมาชิกได้ร่วมเติมเต็มแผน พร้อมกับวางแผนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยร่วมกับทน.สงขลา

ด้านสุขภาพ -อสม.คัดกรอง ผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป

ด้านที่อยู่อาศัย -ปรับสภาพบ้าน ผลักดันกองช่างออกข้อบัญญัติสร้างบ้านใหม่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน/ห้องน้ำ

ด้านเศรษฐกิจ -ส่งเสริมการออมในภาพรวมของทน.สงขลาร่วมกับธนาคารรัฐ มีกติกาการเบิกจ่ายเพื่อครอบครัวในอนาคต รวมถึงการสร้างรายได้

ด้านสังคม - เปิดห้องเรียนรองรับสังคมสูงวัย สมาชิก 3 วัยร่วมเรียนรู้เป็นกิจกรรมกลางเชื่อมความสัมพันธ์/ลดรายจ่าย/สันทนาการในชุมชน

3.ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมือง ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน iMedCare โดยเน้นการดูแลในพื่้นที่ตำบลบ่อยาง ซึ่งมีผู้ประสานงาน 1 คนเป็นอสม.และสมาชิกในแหลมสนอ่อนรับภารกิจนี้ ก่อนที่จะหาสมาชิกผู้ดูแลที่บ้านเพิ่มจากเครือข่ายพัฒนาเมือง ร่วมกับทน.สงขลาพัฒนาระบบต่อไป

4.ทำแผนกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน เรื่องสำคัญประกอบด้วย การทำแผนชุมชน/แผนสุขภาพรายคน/การร่างแนวทางจัดตั้งนิติบุคคลระดับเมิอง

การประชุมกรรมการเมือง เพื่อพิจารณาแนวทางและให้ข้อเสนอแนะต่อเป้าหมายกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน