แผนสุขภาพรายคน เมนูใหม่ใน Platform iMed@home

  • photo  , 1280x720 pixel , 194,443 bytes.
  • photo  , 1280x720 pixel , 143,360 bytes.

แผนสุขภาพรายคน

งานพัฒนาเมนูใหม่ให้ใช้งานในแอพพลิเคชั่น iMed@home  นั่นคือ ระบบกลุ่มแบบปิด

เอื้อให้กลุ่มชุมชนพัฒนางานคุณภาพชีวิตเชิงรุก เริ่มด้วยแผนสุขภาพรายคน...ควบคู่กับการทำแผนและกติกาหรือธรรมนูญสุขภาพ แผนสุขภาพรายคนจะใช้กับกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย ปรับพฤติกรรม ประเมินผล แบบครบวงจร อย่างน้อยจะช่วยให้เราสามารถควบคุมหรือดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น

ระบบกลุ่มปิด ประกอบด้วย

1.Admin

2.user

3.กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยที่สมัครใจ

Admin ทั้งจากชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลระบบ(เช่น CM, อปท. รพ.สต.) มองเห็นและแก้ไขข้อมูลรายคนได้ ส่วนuserหรือสมาชิกคือคนทำงานในชุมชน อสม. cg จิตอาสา แกนนำ เห็นข้อมูลเชิงสถิติ

กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองแล้ว จะนำข้อมูลเข้าระบบกลุ่มปิดนี้ เพื่อทำแผนสุขภาพรายคน มีเมนูให้เลือกแบบง่าย เจ้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง พร้อมรายงานกิจกรรมการปรับพฤติกรรมในระบบเยี่ยมบ้านตามแผน

อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้อง คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพเดือนละครั้ง ระบบจะรายงานสถานะการณ์สุขภาพประจำเดือน ให้เห็นว่าดีขึ้น ทรงตัว หรือแย่ลง

ต่อไประบบกลุ่มนี้จะนำไปใช้กับแผนการศึกษา แผนรองรับสังคมสูงวัยในรูปแบบแผนครอบครัวอีกด้วย

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน