CENTER ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน จ.สงขลา

by punyha @8 ก.พ. 67 10:22 ( IP : 171...234 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 960x540 pixel , 83,809 bytes.

CENTER ดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน จ.สงขลา

แนวทางดำเนินการ

1.พัฒนามาตรฐานของหลักสูตร เห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตร"สงขลา" โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทบทวน ร่วมสร้างมาตรฐานกลาง ร่วมวิเคราะห์วิชาหลัก วิชารอง วิชาเสริม แต่ก็คงความเป็นอัตลักษณ์และความเฉพาะตัวของแต่ละหน่วยงาน โดยภาคีหลักประกอบด้วย

1.1 ศูนย์อนามัยฯ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของระบบ LTC ประกอบด้วยอบรม CM หลักสูตร 70 ชม. และฟื้นฟูเพิ่มเติมอีก 18 ชม. ร่วมกับสสจ/สสอ. อบรม CG หลักสูตร 70 ชม. และอบรมให้จิตอาสา 420 ชม. กำลังเพิ่มหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย จากข้อมูลในระบบจำนวน CG ในระบบของสงขลามีเพียงพอกับการดูแลผู้ป่วย แต่ยังพบปัญหาการกระจุกตัวในบางพื้นที่ การย้ายงานและไม่ดำเนินการต่อ บางส่วนปฎิเสธงาน
1.2 ศูนย์สนับสนุนงานบริการฯ ทำหน้าที่อนุญาติ ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ พร้อมกับมีหลักสูตร 420 ชม. พัฒนาบุคลากรร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน วิทยาลัยชุมชน/สกร.

1.3 คณะพยาบาลศาสตร์/มูลนิธิชุมชนสงขลา ใช้ฐานงานวิจัยการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาหลักสูตร 120 ชม. โดยมีทฤษฏี 40 ชม. ฝึกในห้อง lab 40 ชม.และฝึกภาคสนาม 40 ชม.

1.4 คณะแพทย์ สนับสนุนการวิจัยเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว เริ่มต้นในงาน LTC,IMC ก่อนที่ขยายไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพในอนาคต

2.การสร้างมาตรฐานผู้ดูแล ควรมีระบบการตรวจประเมิน รับรองมาตรฐาน ควบคุมกำกับ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมตามความต้องการของพื้นที่

2.1 ในเบื้องต้นตามกฏหมายอปท.แต่ละแห่งควรออกข้อบัญญัติมาเพื่อที่จะทำหน้าที่นี้ ควรผลักดันเป็นวาระร่วมของจังหวัด

2.2 มีการรวมข้อมูลผู้ที่ผ่านการอบรม CG,HCG,นักบริบาลฯ,ผู้ช่วยนักกายภาพ ดูความครอบคลุมเชิงพื้นที่และการปฏิบัติงาน

2.3 พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักกายภาพประจำศูนย์สร้างสุขชุมชนให้กับรพ.สต.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบจ. ศูนย์อนามัยฯ คณะแพทย์ คณะพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล กรรมการสิทธิ์ฯ

3.การควบคุมการบริการ ควรมี center กลางพร้อมระบบที่จะควบคุม กำกับ ผ่าน Platform ใหม่ที่จะออกแบบขึ้นมารองรับ ระบบนี้จะเก็บข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ดูแลในระบบดิจิตอล พัฒนาอุปกรณ์เพื่อบันทึกการบริการ(ตามสัญญาจ้างและรายครั้ง) การควบคุมการบริการ การประสานส่งต่อความต้องการ การออกรายงานเพื่อเก็บค่าบริการ

-ภาคเอกชน มีผู้ให้บริการ อาทิ บ.ประชารัฐฯร่วมกับคณะพยาบาล/มูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านPlatform IMedCare ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

-ภาครัฐ ทั้งในส่วนของระบบ LTC,IMC ที่ดำเนินการโดยรพ.สต. รพ. ศุนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงศูนย์สร้างสุขชุมชน อบจ. และรวมถึงบุคลากรในส่วนของ CM

หน่วยงานความร่วมมือ จะมีบริษัท iNet เข้ามาช่วยวางระบบ

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน