"ประชุมทีม success บ่อยาง"

by punyha @20 มี.ค. 67 10:29 ( IP : 171...131 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
  • photo  , 960x541 pixel , 98,655 bytes.
  • photo  , 960x541 pixel , 97,303 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 89,340 bytes.

"ประชุมทีม success บ่อยาง"

วันที่ 19 มีนาคม 2567 คณะทำงานโครงการประกอบด้วยแกนนำชุมชนแหลมสนอ่อน สนามบิน บาลาเซาะห์เก้าแสน และมูลนิธิชุมชนสงขลาร่วมหารือการทำงานในกิจกรรมช่วงสุดท้าย

1.เตรียมเนื้อหานำเสนอภาพรวมของกิจกรรมเมืองบ่อยาง 10 นาทีในการประชุมเวทีภาคใต้ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบญจพร อ.เมือง จ.สงขลา

2.หารือกิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

2.1 ช่วงมีนาคม-เมษายน จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้สูงอายุ

เสาร์ที่ 23 มีนาคม 9.00-12.00 น. แกนนำอย่างน้อย 1 คนและอสม/จิตอาสา ชุมชนละ 5 คน ได้แก่ ชุมชนสนามบิน บาลาเซาะห์ ภราดร ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนในการติิดตั้งแอพ iMed@home มาร่วมเรียนรู้กิจกรรมคืนข้อมูลพฤติกรรมสุขภาวะรายคนและคัดกรองสุขภาวะรายคนกับชุมชนแหลมสนอ่อน ณ ร้านน้องเมย์

ภาคบ่าย 13.00-15.00 น. อบรมการใช้งานiMed@home ระบบกลุุ่มเพื่อใช้คัดกรองสุขภาวะรายคนในกลุ่มเสี่ยงอายุ 35 ปีขึ้นไปในชุมชน

เดือนเมษายน ชุมชนสนามบิน เก็บข้อมูลครัวเรือนเพิ่มเติม

ชุมชนบาลาเซาะห์ ภราดร สนามบิน ประสานหากลุ่มสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม "ห้องเรียนสุขภาวะชุมชน" จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมคัดกรองสุขภาวะรายคน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับพฤติกรรมเสี่ยง การสร้างความรอบรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการรับมือภาวะลมแดด โครงการจะสนับสนุนวัสดุ...เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความดันให้ชุมชนละชุด

2.2 ช่วงพฤษภาคม-กันยายน จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายชุมชน

-ห้องเรียนสุขภาวะชุมชน ชุมชนละ 3 ครั้ง

-ประชุมประธานชุมชน 55 ชุมชน สมาคม ภาคเอกชน แสวงหาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนระยะยาว จัดกลุ่ม/ตัวแทนชุมชน/ช่องทางสื่อสารพร้อมกับประสานศูนย์อุตุฯมาให้ความรู้การเตือนภัย

-จัดกิจกรรม เปิด "หลาดริมเล" ร่วมกับชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน มีกิจกรรมทำบ้านปลา เก็บขยะริมคลองสำโรง เปิดตลาดริมเล นำผลผลิตของชุมชนมาจัดจำหน่าย เชื่อมโยงเครือข่ายอาชีพชุมชน

Mapping ข้อมูลวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประสานส่งต่อวัตถุดิบหรืออาหารปลอดภัยระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในเขตเมือง ให้มีทีมกลางรับผิดชอบในการวางแผนการผลิต การตลาด การรับส่งสินค้า ยกระดับกลุ่มอาชีพเป็นทีมวิสาหกิจเมืองบ่อยาง

-จัดทำแผนการตลาด แผนการผลิต และวิสาหกิจระดับเมือง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน