"ระบบข้อมูลกลาง(สงขลา)ระยะที่ 3"

by punyha @6 พ.ค. 67 13:10 ( IP : 171...206 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 106,763 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,022 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,817 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,156 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 87,856 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 186,761 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 198,981 bytes.

"ระบบข้อมูลกลางระยะที่ 3"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา สมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา มทร.ศรีวิชัย ตัวแทนรพ.สต.ถ่ายโอนร่วมหารือการขับเคลื่อนระบบสนับสนุน:ข้อมูลกลาง ระยะที่ 3 ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในระยะพักพิง ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน

โดยร่วมกำหนดกรอบ TOR ใน 3 งานสำคัญได้แก่

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง www.Khonsongkhla.com

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่มีและสรุปผลภาพรวมของข้อมูล ในส่วนของข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการรับบริการและข้อมูลความต้องการ โดยยึดโยงกับสิทธิประโยชน์พื้นฐาน 9 ด้าน(สุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม)

1.2 นำข้อมูลเข้าและออกจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ พช. ท้องถิ่นจังหวัด ระบบบริการทางการแพทย์ พื้นที่ถ่ายโอนรพ.สต.

2.จัดทำ datacenter ให้กับข้อมูล 43 แฟ้มของรพ.สต. 49 แห่ง พักไว้ในคลาวนด์กลาง อำนวยความสะดวกให้กับรพ.สต.ที่ถ่ายโอนมาอบจ. ก่อนที่จะส่งเข้าสู่ฐานกลาง และนำออกไปใช้งานในพื้นที่

3.พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ได้แก่ น้องอ้อมปันสุข เบาะลมปันสุข ระบบติดตามบ้านสร้างสุุข และปรับปรุงแอพพลิเคชั่นเดิมของกองทุนฯ

ทั้งนี้ทีมงานจะนัดหารือกับหน่วยงานความร่วมมือ ที่สำคัญได้แก่ พมจ.นัดทีม onehome ตรวจสอบข้อมูลนำเข้าและออกตามชุดสิทธิประโยชน์ 9 ด้านที่พม.แต่ละส่วนงานเกี่ยวข้อง และนัดหมายภาคีความร่วมมือมาร่วมตรวจสอบข้อมูลทั้งนำเข้าและออกไปใช้งาน เพื่อจัดทำรายละเอียด TOR ต่อไป

พร้อมกันนั้นประสานหาทีมโปรแกรมเมอร์เพิ่มเติมที่จะดึงมาร่วมดำเนินงาน

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน