ประชุมเกษตรกรเครือข่าย "การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การเกษตรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารลุ่มน้ำคลองต่ำ คลองวาด" ทม.ทุ่งตำเสา

by punyha @16 พ.ค. 67 11:14 ( IP : 171...29 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x640 pixel , 81,175 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 69,103 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 129,207 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 190,450 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 189,890 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 184,863 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 136,585 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 129,154 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 162,076 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 136,222 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 74,491 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 61,940 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 70,285 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 78,920 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 65,153 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 54,187 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 173,055 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 192,206 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 71,904 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 62,525 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 66,034 bytes.
 • photo , 2048x1365 pixel , 166,934 bytes.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะทำงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(SUCCESS ควนลัง) ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดประชุมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกผักปลอดภัย เพื่อชี้แจงความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการ "การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การเกษตรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารลุ่มน้ำคลองต่ำ คลองวาด" ณ ห้องประชุมกันเกรา 3 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

กิจกรรมการประชุมมีดังนี้

1.ชี้แจงภาพรวมโครงการ โดย นางณัฐกฤตา อารมณฤทธ์ิ

2.ภาพรวม แนวคิด การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำคลองต่ำ คลองวาด ในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา โดย นายชอบ บิณกาญจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

3.นำเสนอข้อมูลเส้นทางน้ำลุ่มน้ำคลองต่ำ คลองวาด โดย นายสมโชติ พุทธชาติ

4.ร่วมแสดงความคิดเห็นและเติมเต็มข้อมูล ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการน้ำและการทำการเกษตร

5.นำเสนอแนวทางและการวางแผนการปลูกผักโดยใช้การตลาดนำการผลิต โดย นายธนาเทพ วิริยะสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานฟาร์มดี จำกัด และนางณัฐกฤตา อารมณฤทธิ์

6.เสนอการสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์ โดย นายประยูร ส่งแสงอ่อน

7.เติมเต็มและสรุปการประชุมโดย ดร.เริงชัย ตันสกุล

กิจกรรมนี้ส่วนหนึ่งของภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จ.สงขลา (4Pw สงขลา)

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน