"ประชุมคณะทำงานชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา"

 • photo , 1615x1013 pixel , 190,293 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 86,886 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,657 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 70,012 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,205 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 83,925 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 92,096 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 87,078 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,981 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,045 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 71,530 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 82,741 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,258 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,186 bytes.
 • photo , 1152x2048 pixel , 201,882 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 198,940 bytes.
 • photo , 1555x1053 pixel , 116,372 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 200,885 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 151,573 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 139,714 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,723 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 180,073 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 166,724 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 132,819 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 114,184 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 165,159 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 175,492 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 132,771 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 192,066 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 172,026 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 97,271 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 169,032 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 183,812 bytes.

"ประชุมคณะทำงานชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา"

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นัดประชุมแกนนำและคณะทำงานชุมชนบ้านทุ่ง ทม.สะเดา ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผลการคัดกรองสุขภาวะรายบุคคลกลุ่มเสี่ยง/ป่วย อายุ 35 ปีขึ้นไปจำนวน 100 คน และนำมาสู่การยกร่างธรรมนูญสุขภาวะชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุมสภา ทม.สะเดา โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลาเป็นประธานเปิดการประชุม และมีรองนายกเทศมนตรีเมืองสะเดาร่วมให้การต้อนรับ

ภาพรวมของร่างธรรมนูญประกอบด้วยมิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2567 ดำเนินโดยสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา/มูลนิธิชุมชนสงขลา ภายใต้แนวทางการรองรับสังคมสูงวัยของพื้นที่ ดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดาและท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก เอญาดา  สกูลหรัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน