"ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนเขตเศรษฐกิจ เมืองปาดังเบซาร์"

 • photo , 1081x720 pixel , 94,984 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 81,739 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 73,910 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 61,655 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 81,621 bytes.
 • photo , 1080x636 pixel , 99,351 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 84,372 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 106,357 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 74,083 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 63,465 bytes.
 • photo , 1080x720 pixel , 71,599 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 81,754 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 80,785 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 72,959 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,577 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 93,406 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 92,051 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 135,675 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 170,747 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 182,089 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 133,160 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 110,367 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 168,947 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 188,843 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 134,901 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 166,291 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 187,672 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 176,720 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 157,020 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 155,878 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 188,265 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 127,657 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 158,643 bytes.
 • photo , 1567x1045 pixel , 165,206 bytes.
 • photo , 1537x905 pixel , 204,440 bytes.

"ธรรมนูญรองรับสังคมสูงวัยชุมชนเขตเศรษฐกิจ เมืองปาดังเบซาร์"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลา สนับสนุน 5 อปท.ในพื้นที่จัดทำแผน/ธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัย จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะร่วมจัดทำธรรมนูญชุมชนเขตเศรษฐกิจ ทม.ปาดังเบซาร์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเสี่ยง/ป่วย อสม.คณะทำงาน ผู้บริหาร ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม 140 คน

นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “อบรมการจัดทำร่างแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชน” (กิจกรรมย่อยที่ 3) ภายใต้โครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมเครือข่าย อปท.รองรับสังคมสูงวัย)  โดยมี นายอรรถพล พร้อมมูล นายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ร่วมภายในงานฯ

คณะทำงานนำข้อมูลการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง/ป่วยอายุ 35 ปีขึ้นไปของประชาชนในชุมชน100 คน มาวิเคราะห์ประกอบในการจัดทำ(ร่าง)แผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติได้แก่ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม มาให้ประชาชนได้ร่วมเติมเต็มและสร้างข้อตกลงร่วม ชูการเข้าถึงความรู้และปรับพฤติกรรมบริโภค การออกกำลังกาย การรวมกลุ่มร่วมคัดกรองสุขภาพรายคน ดึงผู้สูงอายุที่เป็นคนกลุ่มใหญ่มาร่วมกิจกรรม  การสร้างตลาดนัด/ตลาดกลางเพื่อสร้างรายได้ในวันหยุด การอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม

กิจกรรมนี้ยังให้ความรู้ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม และการแก้ปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงวัย โดยทีมงานจากรพ.ปาดังเบซาร์อีกด้วย

ขอบคุณภาพบางส่วน  เอญาดา  สกูลหรัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน