เปิดอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปี 2567 (กิจกรรมพัฒนาการดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน) มุ่งพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ

by punyha @18 มิ.ย. 67 16:38 ( IP : 171...145 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 960x640 pixel , 95,044 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 41,833 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 51,971 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 53,300 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 68,628 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 33,917 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 40,253 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 46,952 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 95,769 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 91,971 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 108,460 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 84,571 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 107,995 bytes.

นายก อบจ.สงขลา เปิดอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมพัฒนาการดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน) มุ่งพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเช้าวันนี้ (15 มิ.ย.67) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมพัฒนาการดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน) ณ อาคารทองใบ ปุณยานันต์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางวรางคณา วัฒยุ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) สัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลประชากรจังหวัดสงขลาพบว่าสัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี พ.ศ.2573 และอำเภอที่มีร้อยละประชากรผู้สูงอายุเกินร้อยละ 20 ของสัดส่วนประชากรวัยผู้ สูงอายุ ได้แก่ อ.นาหม่อม อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง อ.กระแสสินธุ์ อ.สะเดา อ.ระโนด และ อ.สทิงพระ

ทำให้ผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ตามลำพัง มีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ญาติผู้ดูแลต้องรับภาระคำใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

การวางระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ การพัฒนาผู้ดูแลให้มีคุณภาพในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้มีทักษะและสมรรถนะการดูแลผู้อยู่ในภาวะกลุ่มพึ่งพิงที่บ้าน ให้มีความสามารถในการจัดการตนเองในชีวิตประจำวันรวมทั้งฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากผลของความเจ็บป่วย

โดยการจัดอบรมที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ รวมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลหรือเยี่ยมบ้าน เกิดการยกระดับศักยภาพด้านบริการที่ได้มาตรฐาน และหลังจากการอบรมผู้เข้ารับการอบรมสามารถต่อยอดการดูแลผู้สูง ทั้งการเป็นผู้ที่ทำงานบริการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลสมาชิกผู้สูงอายุในครอบครัว เป็นนักบริบาลท้องถิ่น หรือดูแลครอบครัวผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพึ่งพึงที่บ้าน จึงได้จัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้ดูแลหรือนักบริบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดูแลตนเองได้ตามศักยภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน