ก้าวย่างสำคัญ สู่ปีที่ ๑๑ ทบทวน เรียนรู้ พัฒนา และเดินไปด้วยกัน

  • photo  , 540x960 pixel , 30,420 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 46,147 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 53,281 bytes.

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

อ.ชัยวัฒน์ชวนทบทวนการทำงาน ๑๐ ปีของมูลนิธิชุมชนสงขลา ผ่านเวลาเกือบห้าชั่วโมงโดยไม่รู้ตัว

-งานภาค งานจังหวัดที่แต่ละคนหรือเครือข่ายต่างๆร่วมทำ สุดท้ายแล้วมีคนที่เราสัมพันธ์หรือร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยกันมีปริมาณเท่าไรกับจำนวนประชากรทั้งหมด ทั้ง "งานร้อน" "งานเย็น" ผลที่เกิด?

-การสร้างความเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณากับกฏของมาสโลว์ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เริ่มจากปัจจัย ๔ มาสู่ความปลอดภัยในด้านต่างๆของชีวิต ขยับมาสู่การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นกับสังคม มาสู่การได้รับการเคารพนับถือ และไปสู่ภาวะสมบูรณ์ในฐานะมนุษย์ เรากำลังทำงานอยู่ในระดับใด

-ภาวะของความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะผู้นำอยู่ในระดับใด doing หรือthinking หรือ being(จิตพิสัย)

  • เมื่อมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นองค์กร กระบวนการและคุณภาพการทำงานที่กอปรไปด้วยสปิริต การเคารพกัน เข้าใจในความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับ ลดภาวะผู้นำในแบบปัจเจก ค่อยๆทำให้ความจริงปรากฏมากกว่าทำไปตามรูปแบบ รีบเร่ง และในองค์กรที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างเข้มแข็งจะถูกรองรับด้วยกติการ่วมหรือค่านิยมร่วม และมีระบบทีม มีภาวะการนำแบบรวมหมู่ที่ร่วมกัน ผลัดกันนำ

-เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน หันมาตั้งคำถาม? มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ ร่วมสร้างชานชาลา(platform)ที่เป็นสนามพลังให้ทุกคนเข้ามาเล่น แลกเปลี่ยนคุณค่า ให้เวลาในการสร้างความไว้วางใจ และความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ ใช้พื้นที่และประชากรรายบุคคลเป็นเป้าหมาย สะสมเพิ่มทุน

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน