“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

เอกสารประกอบงานวันพลเมืองสงขลา ปี’64

@22 ก.ย. 64 11:44
เอกสารประกอบงานวันพลเมืองสงขลา ปีโ64 โสงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน (Songkhla Smart&Green)โวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ระบบ Zoom Meeting และแบบ onsiteจัดทำโดย คณะทำงานโครงการฯสนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)downloadดาวน์โหลดกำหนดการ

"อบรมการใช้แอพ iMedCare"

@20 ก.ย. 64 09:39
"อบรมการใช้แอพiMedCare"วันที่ 19 กันยายน 2564 ผู้ดูแลที่บ้าน (Home Care Giver)รุ่นแรกได้รับการอบรมการใช้แอพฯ iMedCare สำหรับรองรับการให้บริการผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ภายใต้กิจกรรมโครงการที่มูลนิธิชุมชนสงขลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มอ. เป็นหนึ่งในกิจกรรมรองรับสังคมสูงวัยแอพฯ ถูกพัฒนาจนแล้วเสร็จในเวอร์ชั่นแรก นำมาให้ผู้ดูแลที่บ้าน ทดสอ

"ประชุมเตรียมงานวันพลเมืองสงขลาปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒"

@18 ก.ย. 64 18:26
"ประชุมเตรียมงานวันพลเมืองครั้งที่ ๒"วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom ผู้เข้าร่วม ๓๒ คนสรุปประเด็นสำคัญ๑.พัฒนาการเครือข่ายพลเมืองสงขลา ภายใต้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดจากพื้นฐานองค์กรชุมชน โดยเฉพาะองค์กรการเงินเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ ต่อมาเครือข่ายเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ชมรมเพื่อนนักพัฒนาภาคใต้ กลุ่มเกษตรทางเลือกพืชร่วมยาง เครือข่ายสลัมที่ขับเ

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมืองสู้โควิดอย่างยั่งยืน บทเรียนเฟส ๑ Hatyai sandbox ตอนที่ ๓

@17 ก.ย. 64 12:57
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔"ยกที่ ๑ หาดใหญ่ Sandbox Plus"เปิดแถลงข่าวกันไปแล้ว วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานจัดแถลงข่าวกิจกรรม Hatyai Smart & Clean ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และผู้แทนอง

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมืองสู้โควิดอย่างยั่งยืน บทเรียนเฟส ๑ Hatyai sandbox ตอนที่ ๒

@17 ก.ย. 64 12:47
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔"หาดใหญ่ sandboxplus : ๙ เดือน ๙"ภาคเช้า ทีมเข้าประชุมร่วมกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ สสอ. ภาคเอกชน หารือแนวทางดำเนินการต่อไป๑.นายกสาครแจ้งว่าสถานการณ์ของเทศบาลนครหาดใหญ่ รายได้ลดลง ๔๐๐ ล้านบาทจากการขาดหายไปของการจัดเก็บภาษีจากมาตรการต่างๆของภาครัฐ ทางเทศบาลกำลังเตรียมรับมือน้ำท่วมไปพร้อมกับรับมือโควิดที่มีศูนย์บริหารจัดการโควิด ปัจจุบันมีรถบริการ ๕ คันที่พร้อมอำนวยความสะด

ร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมทำ ร่วมพัฒนาเมืองสู้โควิดอย่างยั่งยืน บทเรียนเฟส ๑ Hatyai sandbox ตอนที่ ๑

@17 ก.ย. 64 12:35
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔"เอกชน ประชาสังคมสงขลา-หาดใหญ่หาทางรับมือโควิด"สถานการณ์โควิดระลอก ๓ ระบาดหนักจนทำท่าว่าจะเอาไม่อยู่ สงขลาเป็น ๑ ในพื้นที่แดงเข้ม มีแนวโน้มสถานการณ์จะตามกทม.มาอย่างใกล้ชิด ทำให้หลายเครือข่ายไม่อาจนิ่งนอนใจ ชวนกันมาวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาทางรับมือ๑.สถานการณ์การแพร่ระบาด ตัวเลขผู้ป่วยมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้้นอีก และยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นตัวเลขจริง ด้วยตรวจคัดกรองน้อย ตัวเลข

"Hatyai Care ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

@17 ก.ย. 64 11:10
"Hatyai Care ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"กิจกรรม Hatyai Care เป็น 1 ในกิจกรรม หาดใหญ่ Sandbox Plus นัดประชุมทีมนัดแรก กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานองค์กรความร่วมมือที่จะเสริมเทศบาลนครหาดใหญ่ เบื้องต้นประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสงขลา พมจ. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ศูนย์อาสาสมัครมอ. มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลากำหนดเป้าหมายระยะสั้น1.ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ลดความเ

"หาดใหญ่ Sandbox Plus เฟส 2"

@17 ก.ย. 64 10:33
"หาดใหญ่ Sandbox Plus เฟส 2"ประชุมทีมยุทธศาสตร์ มีข้อสรุปสำคัญตามนี้1)คุณสมพร สิริโปราณานนท์ แจ้งผลการเข้านำเสนอโครงการหาดใหญ่ Sandbox Plus ร่วมกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสงขลา ได้รับความเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการ ให้รีบขับเคลื่อนเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในเฟสที่ 2 ให้มากขึ้นพร้อมเร่งจัดส่งรายชื่อ เพื่อขอสนับสนุนวัคซีนและส่งโครงการเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อขออนุมัติวัคซีน

"เตรียมงานวันพลเมืองสงขลา ปี 2564"

@16 ก.ย. 64 10:28
"เตรียมงานวันพลเมืองสงขลา ปี 64"วันที่ 11 กันยายน 2564 นัดองค์กรความร่วมมือการทำงานในพื้นที่สงขลา ที่ร่วมกันดำเนินงานวันพลเมืองด้วยกันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งต่อข้อมูลความเคลื่อนไหวในการทำงาน สถานการณ์โควิดในพื้นที่ และหารือแนวทางการจัดงานในปีนี้มีข้อสรุปร่างเป็นแนวทางตามนี้ครับ1.เห็นชอบให้จัดงานในรูปแบบ onsiteและonline ผสมผสานกัน ใช้เวลา 2 วันครึ่ง คือวันที่ 28 กันยายน เวลา 13.00 น.-

"วงกลาง 6 เมืองsuccces ภาคใต้" ประจำเดือนกันยายน 2564

@11 ก.ย. 64 12:27
"วงกลาง 6 เมืองsuccces ภาคใต้"วันที่ 6 กันยายน 2564 ตัวแทนคณะทำงานทั้ง 6 เมืองที่ร่วมดำเนินงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผู้รับผิดชอบหลักงานโครงการ SUCCESS ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป1)เมืองบ่อยาง อยู่ในช่วงการเรียนรู้การปรับทีม ฝึกทำแบบสอบถาม ลองสัมภาษณ์ฺ ตั้งหัวข้อในการเก็บข้อมูล ปัญหาร่วมสำคัญของเมืองและคนจนเมืองที่เป

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

หาดใหญ่ sandbox (3)

@25 ส.ค. 64 08:49
"หาดใหญ่ sandbox(ต่อ)"วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทีมอาสาของเมือง หารือนัดที่ ๓ ร่วมผลักดันแนวทางการเปิดเมืองปลอดภัย ให้เมืองสามารถอยู่ร่วมกับโควิดอย่างปลอดภัยและเปิดเมืองให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ เคาะวันเข้าพบผู้ว่าเพื่อเสนอแนวทางและขอคำแนะนำ๑.ใช้แนวทางตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย(Amazing Thailand safety&Health Administration) หรือ SHA ในการคัดกรองสถานประกอบการที่มีความพร้อมจะนำร่องมา

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน