“เราคือองค์กรประสานทุน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดสงขลา บนฐานการพึ่งตนเอง”

We are the Co-ordination all capital organization for participation develop Songkhla base on self-reliance.

เรื่องราวดี ๆ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพและร่วมวางแผนการพัฒนาธุรกิจการจัดการขยะในชุมชน

@27 ก.ย. 66 11:08
วันที่ 26 กันยายน 2566 ชาวสมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อนร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ลดอาการเจ็บป่วยจากโรคและป้องกันการป่วยเพิ่ม โดยมีทีมวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา และได้ร่วมวางแผนการพัฒนาธุรกิจการจัดการขยะในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศราฐกิจในชุมชนกับทีม WWF และทีมงานวงศ์วานิชย์บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

"แผนสุขภาพรายบุคคล"

@22 ก.ย. 66 09:25
"แผนสุขภาพรายบุคคล"อีกแนวทางใหม่ที่จะต่อยอดงานของชุมชนของมูลนิธิชุมชนสงขลา นั้่นคือการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของชุมชนเมือง โดยนำร่องที่ชุมชนแหลมสนอ่อน ทน.สงขลา ใช้ Platform iMed@home ระบบกลุ่ม(ซึ่งยังมีการใช้งานกันไม่มากนัก)ในการเสริมหนุนการทำงานระหว่างชุมชน หน่วยบริการ โดยเน้นแนวคิดประชาชนมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของและเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและจัดการตนเองด้านสุขภาพมากขึ้นเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายร่วม ผล

"ชุมชนแหลมสนอ่อนกับการรับมือความเสี่ยงด้านสุขภาพ"

@21 ก.ย. 66 13:48
"ชุมชนแหลมสนอ่อนกับการรับมือความเสี่ยงด้านสุขภาพ"วันที่ 20 กันยายน 2566 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา 8 คนที่มาฝึกงาน ณ ชุมชนแหลมสนอ่อน ร่วมกับเครือข่าย PCU สมิหลา อสม. แกนนำชุมชน และมูลนิธิชุมชนสงขลา จัดเวทีประชาคมเพื่อคืนข้อมูลจากการลงสำรวจสถานะสุขภาพระดับบุคคลใน 51 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 15-17 กันยายนที่ผ่านมา ได้ข้อมูลประชากรวัยเกิน 35 ปีมาจำนวน 100 คน โดยมีแกนนำชุมชน อสม. PCU สมิหลา

"iMedCare อำเภอเมืองสงขลา"

@18 ก.ย. 66 12:19
"iMedCare อำเภอเมืองสงขลา"วันที่ 16 กันยายน 2566 มูลนิธิชุมชนสงขลานัดแกนนำ HCG หรือผู้ดูแลที่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน มาทำความเข้าใจแนวทางการจัดบริการผ่าน Platform iMedCare ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลาพร้อมกับผู้ประสานงานพื้นที่อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ มาร่วมแลกเปลี่ยน โดยมีดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ในฐานะผู้พัฒนาหลักสูตรร่วมให้ข้อเสนอแนะทีมงานได้รับท

"ภาคีพลเมืองสงขลาจับมือจัดสมัชชาชูแนวคิด “หุ้นส่วนการพัฒนา” หา พ.ว.ก. ในการพัฒนาสงขลา"

@15 ก.ย. 66 16:24
"ภาคีพลเมืองสงขลาจับมือจัดสมัชชาชูแนวคิด โหุ้นส่วนการพัฒนาโ หา พ.ว.ก. ในการพัฒนาสงขลา"เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ภาคีพลเมืองสงขลากว่า 20 องค์กรร่วมกันจัดงานสมัชชาพลเมืองสงขลา ประจำปี 2566 โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141 แห่ง หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จำนวน 200 คนร่วมกันรับฟังผ

"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองวาระพิเศษ"

@9 ก.ย. 66 12:30
"ห้องเรียนสวนผักคนเมืองวาระพิเศษ"วันที่ 8 กันยายน 2566 ห้องเรียนสวนผักคนเมืองมูลนิธิชุมชนสงขลา เปิดพิเศษให้กับทีมอสม.ตำบลพะตงและชุมชนบ้านหลบมุม ตำบลพะตง รวมถึงทีมงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วม 60 ชีวิตมาเรียนรู้ ณ สวนเบญจพฤกษ์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว การใช้ประโยชน์จากขยะเปียกและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาใช้ประโยชน์สวนเบญจพฤกษ์ เป็นแหล่งเรีย

"ข้อมูลกลางคนสงขลา วางเป้า 1 ID 1 OneStop Service"

@5 ก.ย. 66 16:32
"ข้อมูลกลางคนสงขลา วางเป้า 1 ID 1 OneStop Service"วันที่ 4 กันยายน 2566 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา จัดประชุมภาคีความร่วมมือที่ได้ MOU ในการพัฒนาระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่รอการฟื้นฟู เมื่อกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุอบจ.สงขลานางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผอ.กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา กล่าวถึงความเป็นมา แนวคิ

"15 ปีธรรมนูญสุขภาพภาคใต้"

@5 ก.ย. 66 16:03
"บทเรียนจาก 15 ปี ธรรมนูญสุขภาพภาคใต้"1-2 กันยายน 2566 เครือข่ายที่ดำเนินการธรรมนูญสุขภาพตำบลในพื้นที่ภาคใต้มาร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานกัน ณ บ้านช่องฟืน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงโดยมีสนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)สนับสนุนการดำเนินงานประกอบด้วยพื้นที่ดำเนินการธรรมนูญเชิงพื้นที่ซึ่งเป็นต้นแบบ ได้แก่ ทต.ชะแล้(แห่งแรก ปี 2552) อบต.นาทอน ร่วมแลกเปลี่ยนกับพื้นที่ดำเนินการใหม่ ที่มีทั้งธรรมนูญ

จังหวะก้าว "งานพัฒนาเมืองโดยเครือข่ายพัฒนาเมือง(บ่อยาง)สงขลา"

@31 ส.ค. 66 12:04
จังหวะก้าวที่ภาคภูมิใจก้าวแรกเกิดแปลงตำลึงทองก้าวที่สองสู่สวนผักกลางป่าสนพลังใจสู้จนเติบใหญ่เป็น "สวนผักคนเมืองบ่อยาง "วันนี้ด้วยความมุมานะบากบั่น พวกเราได้นำพาโครงการ "สร้างแหล่งอาหารชุมชน คนบ่อยางสร้างเงิน" ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์พวกเรายังมีพลังสร้างสรรค์ ต่อยอดไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง สามารถติดตามได้จากผลงานสำคัญ อาทิ1.โครงการ SUCCESS เตรียมเมืองเพื่อรับมือการเป

"Open Data" ข้อมูลนำไปสู่การจัดการความรู้ นำไปสู่นโยบายและการพัฒนา รวมไปถึงการติดตามประเมินผล

@30 ส.ค. 66 09:12
"Open Data"ข้อมูลนำไปสู่การจัดการความรู้ นำไปสู่นโยบายและการพัฒนา รวมไปถึงการติดตามประเมินผลทว่าปัจจุบัน การทำงานภายใต้โครงสร้างรัฐรวมศูนย์ ข้อมูลอยู่คนละหน่วยงาน คนละฝ่าย แถมถือวิธีการและวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้งที่การทำงานไม่อาจแยกส่วนจากกัน มีการเชื่อมโยงเชิงระบบไปด้วยกัน ไม่นับรวมว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่น ประชากรมีการเคลื่อนไหวข้ามพื้นที่ เลื่อนไหลอยู่ตลอดเวลาการทำง

1 ไร่ 1 แสน

รายงานข่าวโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน

@23 พ.ค. 55 20:34
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสงขลาและโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ณ ตำบลควนรูวันนี้ (22พ.ค.55) ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนรู หมู่ที่ 6 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการ "พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร" และโครงการ

ผังแปลงนาเนื้อที่ 1 ไร่

@23 พ.ค. 55 20:17
ทฤษฎี โทํากิน ๑ ไร่ ทําได้ ๑ แสนโทํากิน 1 ไร่ ทําได้ 1 แสน เป็นการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้ว ซึ่งมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แปรความคิดของเกษตรผสมผสานไปสู่การปฏิบัติที่สามารถรับรองผล หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นการต่อยอดจากแนวคิ

นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ความยั่งยืนของชาวนาไทย

@19 เม.ย. 55 11:55
เป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะรายละเอียดอ่านได้ที่นี่ค่ะนา 1 ไร่ 1 แสน

ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง

@19 เม.ย. 55 11:17
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยคุณชิต สง่ากุลพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ และคณะ ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ของจังหวัดพัทลุง ณ ตำบลเขาเจียก อ.เมือง จ.พัทุลง นอกจากนี้ได้ร่วมงานกินข้าวสังข์หยดพัทลุงแถมอีกงานด้วยค่ะเก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ " 1 ไร่ 1 แสน"

@17 เม.ย. 55 18:09

มีเอกสารที่น่าสนใจมาแนะนำค่ะ รายละเอียดตามไฟล์แนบนะค่ะ...

เกิดมาต้องทดแทนบุณคุณแผ่นดิน

เปิดตำนาน สิงขระนคร Singora Legend

@18 ส.ค. 52 09:59

ปฐมบทดินแดนสุวรรณภูมิ จุดเชื่อมต่อ(Hub) ของเปอร์เซีย กับ จีน (ความจริงของถิ่นไทย ที่คนไทยไม่ค้นหา)

นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-6 การปรากฏตัวของเมืองท่า และแหล่งโบราณคดีที่แสดงว่า มีผู้คนจากต่างแดนเข้ามาปฏิสัมพันธ์ น่าจะมีเหตุผลจาก การแสวงหาโภคทรัพย์ของผู้คนทางตะวันตกดั่งเช่น กรีซ และ โรมัน จึงทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลาของการค้นพบเส้นทางการค้าทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ คู่ขนานและเชื่อมโครงข่ายกับเส้นทางการค้าทางบก

ร่วมทำ

"เกษตรสุขภาพอำเภอหาดใหญ่"

@18 ส.ค. 66 08:50
"เกษตรสุขภาพอำเภอหาดใหญ่"วันที่ 17 สิงหาคม 2566โมูลนิธิชุมชนสงขลานัดเกษตรกรมีทั้งysf กลุ่มเกษตรกรผักยกแคร่/ฟาร์มตัวอย่าง กลุ่มโกโก้ ฟาร์มเห็ดโ บ.สานฟาร์มดีโ เกษตรกรจากสิงหนคร พะตง น้ำน้อย ท่าข้าม ทุ่งตำเสา ควนลัง คลองหอยโข่ง วิสาหกิจจากจะนะ พะตง ควนลังโ สหกรณ์การเกษตรโ ภาคเอกชนโ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่โ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดโ สหกรณ์จังหวัด โเกษตรจังหวัดโ สภาเกษตรกรจังหวัด

บทความ

เข้าพรรษา ประชา+รัฐ ร่วมสร้างสวัสดิการ

@30 ก.ค. 53 10:39
เข้าพรรษา 90 วัน ถ้าสักครึ่งหนึ่งของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนทำการออมวันละบาท ออกพรรษาน่าจะมีเงินออมรวมกันไม่นอยกว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าหากคนไทยลดเลิกกินเหล้า และเอาเงินที่ได้จากการกระทำนั้นมาออมด้วยน่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทถ้า หากรัฐบาลเห็นว่า ความคิดนี้ดี มีผลทั้งต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมก็ควรจะออกมาประกาศว่า ชุมชนใด ตำบลใด อบต.เทศบาลใดสามารถออมเงินระหว่างเข้าพรรษาด้วยการลดละเครื่

กระดานสนทนา

ตั้งกระทู้ | อ่านทั้งหมด »

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน