ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสงขลา

by Knock Knock @30 ก.ค. 52 16:18 ( IP : 118...232 ) | Tags : บทความ , ข้อมูลจังหวัดสงขลา

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดสงขลาตั้งอยูฝั่งตะวันออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจูดที่ 6.17 - 7.56  เหนือ ลองจิจูด 100.01 - 101.06 ตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอ่าวไทย

ทิศใต้              ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และ จังหวัดสตูล

ขนาดพื้นที่

จังหวัดสงขลามีพื้นที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร่  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้

การปกครอง

จังหวัดสงขลา มีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 3 รูปแบบ คือ

การบริหารราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง ซึ่งมาตั้งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด
จํานวน 223 ส่วนราชการ และหน่วยงานอิสระ จํานวน 4 ส่วนราชการ

    การบริหารราชการส่วนภูมิภาค จัดรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการออกเป็น 2 ระดับ คือ

  • ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 29 ส่วนราชการ

  • ระดับอำเภอ ประกอบด้วย 16 อำเภอ 124  ตำบล 1,022 หมู่บ้าน

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 24 แห่ง คือ
เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา เทศบาลเมืองบ้านพรุ  และเทศบาลตำบลพังลา ปาดังเบซาร์ ปริก ระโนด คอหงส์  ควนลัง คลองแห พะตง นาทวี กำแพงเพชร นาสีทอง บ่อตรุ สทิงพระ  สะบ้าย้อย จะนะ เทพา ควนเนียง สิงหนคร สำนักขาม เขารูปช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล 116 แห่ง

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน