"ทีมโปรแกรมเมอร์ระบบฐานข้อมูลกลาง"

by punyha @20 ก.ค. 64 10:34 ( IP : 124...120 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 960x540 pixel , 350,829 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 331,858 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 373,497 bytes.

"ทีมโปรแกรมเมอร์ระบบฐานข้อมูลกลาง"

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯสงขลานัดทีมโปรแกรมเมอร์จากหน่วยงานความร่วมมือ โดยมีผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.เป็นหัวหน้าทีม มีโปรแกรมเมอร์จากสนง.สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีมไอที พมจ. ทีมมูลนิธิชุมชนสงขลา ทีมบริษัทที่รับดำเนินการ ทบทวนแนวทางที่ได้วางเอาไว้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

๑.ระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง

๑.๑ องค์กรความร่วมมือ ๑๑ องค์กรส่งข้อมูลของตนใน ๓ แนวทางคือ กรณีที่เป็นข้อมูลดิบ กรณีที่สามารถจัดส่งเป็นไฟล์ดิจิตอล และกรณีที่จะต้องผ่าน API เข้าสู่ web App

๑.๒ ผ่านระบบความปลอดภัย เข้าสู่การจัดเก็บข้อมูล แปลงเป็นไฟล์ในรูปแบบที่ต้องการ

๑.๓ Mapping ความต้องการข้อมูล แปลงข้่อมูลเป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานต่อในระบบฐานข้อมูลกลาง

๑.๔ นำไปใช้งานผ่านระบบความปลอดภัยผ่าน web App หรือ API ของแต่ละหน่วยงาน

๒.ทีมกลางได้วิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละองค์กร ด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่มีในระบบของตน(ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลข ๑๓ หลัก การศึกษา อาชีพ ข้อมูลด้านสุขภาพ ด้านสิทธิ ด้านความต้องการ ฯลฯ) จำแนกออกเป็นลักษณะของข้อมูล ระบบที่มีอยู่เป็นระบบปิด หรือระบบเปิด ความสามารถในการ Export ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบ ความพร้อมที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบกลาง จำแนกเป็นระดับ ๑,๒,๓

๓.องค์กรที่มีความพร้อมระดับ ๑ ประกอบด้วยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ สนง.สาธารณสุขจังหวัด มูลนิธิชุมชนสงขลา โปรแกรมเมอร์ของแต่ละหน่วยงาน พัฒนา Application Programming Interface หรือ API เป็นตัวกลางที่จะทำให้คอยรับคำสั่งต่าง ๆ ประมวลผลและกระทำข้อมูลส่งกลับคืนไปยังคนสั่งโดยอัตโนมัติ นำข้อมูลในระบบของตนเข้าสู่ระบบกลาง ประสานองค์กรที่มีความพร้อมในระดับ ๒ ที่สามารถส่งข้อมูลเป็นไฟล์จากระบบที่อยู่ส่วนกลางเข้ามาผ่านไอทีของหน่วยงาน ได้แ่ก่ พมจ. ประสานภายในงานคนพิการ ผู้สูงอายุ และอื่นๆ นำข้อมูลส่งเข้าระบบ

๔.จากนี้แต่ละองค์กรทบทวนข้อมูลที่อาจจะมีการเพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบันและทันสถานการณ์ เช่น กรณีการรับมือโควิด ส่งตัวอย่างข้อมูลให้กับทีมไอทีของบริษัทที่รับช่วงดำเนินการ ทีมบริษัทนำแนวทางไปออกแบบระบบและนัดดูร่วมกันก่อนใช้งานจริง และทีมโปรแกรมเมอร์องค์กรที่มีความพร้อมระดับ ๑ ออกแบบ API ของตนส่งข้อมูลเข้าระบบ ทีมโปรแกรมเมอร์นี้จะช่วยกันทำกรอบแนวคิดดังกล่าวพัฒนาไปสู่ความสำเร็จภายในปีงบประมาณนี้

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน