"Hatyai Care ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

by punyha @17 ก.ย. 64 11:10 ( IP : 171...229 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 1594x927 pixel , 147,517 bytes.
  • photo  , 1112x1474 pixel , 203,607 bytes.

"Hatyai Care ชุมชนปลอดภัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

กิจกรรม Hatyai Care เป็น 1 ในกิจกรรม หาดใหญ่ Sandbox Plus นัดประชุมทีมนัดแรก กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน

องค์กรความร่วมมือที่จะเสริมเทศบาลนครหาดใหญ่ เบื้องต้นประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดสงขลา พมจ. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ศูนย์อาสาสมัครมอ. มูลนิธิชุมชนสงขลา สมาคมอาสาสร้างสุข สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลา
กำหนดเป้าหมายระยะสั้น

1.ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในกลุ่มผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทั้งคนหาดใหญ่ ประชากรแฝง กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มยากจน เปราะบาง กลุ่มตกงาน

1.1 สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยสงขลาร่วมกับสมาคมอาสาสร้างสุขจัดทำแคมเปญคูปองอาหารปันอิ่ม ทั้งอาหารปรุงสุก อาหารแห้ง ส่งเสริมการแบ่งปันช่วยเหลือคน "จนแจ๊กๆ" และเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวจากโควิด(HI) ผ่านแอพพลิเคชั่น OneChat พร้อมไรเดอร์ส่ง เพื่อให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง

1.2 ศูนย์อาสาสมัคร มอ. บัณฑิตอาสา ร่วมกับชุมชนแออ้ดริมทางรถไฟ(เช่น ป้อมหก โชคสมาน ต้นโด จันทร์วิโรจน์ ลงสำรวจช่วยเหลือกลุ่มคนได้รับผลกระทบ จัดระบบส่งต่อความช่วยเหลือ เช่น ส่งข้อมูลประสานขอวัคซีน จัดตั้งครัวกลาง

1.3 ประสานให้เกิดกองทุนกลางของเมือง เพื่อช่วยสมทบกรณีการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้งภาคเอกชน/ประชาชน มีระบบคัดกรองผู้ที่จำเป็นต้องช่วยเหลือ ส่งมอบเวชภัณฑ์ ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ในกรณีที่มีการติดเชื้อในชุมชนอย่างรุนแรง

2.สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนที่ว่างงาน

2.1 ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มอ. รับสมัครผู้ดูแลที่บ้าน(Home care giver) เข้าสู่ระบบการดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ของ iMedcare เพื่อลดช่องว่างการให้บริการผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงในเขตเมือง และได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตรที่มีมาตรฐาน

2.2 ประสานส่งต่อผู้ผลิตอาหารสุขภาพ วัตถุดิบผลิตอาหารสุขภาพ จากเกษตรกรรอบพื้นที่เมืองหาดใหญ่เข้าสู่โรงครัวโรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในกลุ่มเกษตรกรและแรงงานนอกระบบ

3.เป้าหมายระยะยาว

3.1 สร้างจุดประสานงาน มีระบบข้อมูลกลาง(Data center)ที่สะท้อนความต้องการการช่วยเหลือโดยบูรณาการงานข้อมูลจากแต่ละองค์กร(ONeChat/iMed@home/TPMap/JHCIS ฯลฯ) นำเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น แผนที่(Gogle map) รายงานข้อมูลสำคัญ เพื่อประกอบการจัดทำแผนอย่า่งมีส่วนร่วม

3.2 ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มอ. สสส.สำนัก 3 ทน.หาดใหญ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ 9 ชุมชนต้นแบบ

เชิญชวนองค์กร เครือข่าย ชาวหาดใหญ่ที่สนใจร่วมดำเนินงาน ช่วยฟื้นฟูเมืองหาดใหญ่ด้วยกัน

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน