"ประชุมทีมบริกรข้อมูลกลางสงขลา"

by punyha @17 ต.ค. 64 10:30 ( IP : 124...11 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1440x1080 pixel , 202,211 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 153,053 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,986 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 68,281 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,144 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 49,643 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 153,171 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 170,960 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 132,089 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 147,899 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 145,217 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 143,880 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 183,236 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 160,490 bytes.
 • photo , 1080x1440 pixel , 140,987 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 146,190 bytes.

"ประชุมทีมบริกรข้อมูลกลางสงขลา"

วันที่ 15 ตุลาคม 2564  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา มูลนิธิชุมชนสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์มอ. สสจ. พมจ. ให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทที่รับจ้างพัฒนาระบบนำเสนอความก้าวหน้า งวดงานที่ 2 ของการดำเนินงานระบบข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง จ.สงขลา

ระบบฐานข้อมูลนี้นำข้อมูลจากหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ พมจ. สสจ. กองทุนฟื้นฟู มูลนิธิชุมชนสงขลา เข้าสู่เว็บไซต์กลาง ที่อาศัยคลาวด์ของกระทรวงไอซีที.พักข้อมูลที่ผ่านการ MOU เอาไว้

มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1.การ Login เข้าระบบ จะแยกออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

1)ประชาชนทั่วไป ไม่จำเป็นต้อง login สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ

2)Admin ของหน่วยงานความร่วมมือ 11 องค์กรและเครือข่าย

3)Adminของทีมกลาง

2.การแสดงผลในหน้าแรก คัดกรองเน้นข้อมูลที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย

3.ปรับการนำเสนอ ให้เน้นการนำเสนอแต่ละห้วข้อสำคัญตามแถบแนวนอนมากกว่าให้รายละเอียดเป็นแนวตั้ง ให้แต่ละทีมส่งข้อมูลย้อนหลังไป 3 ปีเพื่อให้สามารถดูความซ้ำซ้อน การกระจุกตัวหรือกระจายตัว

-ประชากร ให้แยกกลุ่มประชากรแฝงให้ชัดเจน

-ประเภทบริการ แยกย่อยเป็นด้านสุขภาพ ด้านกายอุปกรณ์ ที่อยู่อาศัย ด้านสังคม

-ผู้ใช้งาน

4.การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ กรณีที่เป็นไฟล์ excel ให้อัปโหลดแล้วรอการตรวจสอบจากทีมอบจ. แก้ไข ก่อนที่จะนำเข้าโมดูลประมวลผล เช่น ข้อมูลจากพมจ./ประกันสังคม กรณีที่สามารถนำเสนอผ่าน API ได้แก่ สสจ. กองทุนฟื้นฟู มูลนิธิชุมชนสงขลา ให้แต่ละทีมไปจัดหมวดหมู่ แล้วส่งมาสรุปภาพรวมร่วมกัน จำแนกกลุ่ม/หมวดหมู่อีกครั้งก่อนส่งให้ทีมบริษัทไปเข้าระบบ

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน