"จากรากสู่เรา: วิถีข้าวและคนแห่งลุ่มน้ำภูมี"

by punyha @18 ต.ค. 64 14:27 ( IP : 171...235 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1477x1108 pixel , 204,345 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 164,004 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 160,815 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,542 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 154,782 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 144,232 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 118,076 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,840 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 158,005 bytes.

"จากรากสู่เรา: วิถีข้าวและคนแห่งลุ่มน้ำภูมี"

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทำได้ในหลายมิติ การต่อยอดทรัพยากรของพื้นที่ การเชื่อมโยงมิติด้านต่างๆเข้าด้วยกัน นับเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจยิ่ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2564  นัดคณะทำงานเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำภูมี ณ กศน.ตำบลกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ เตรียมจัดเวทีขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ ประเด็นข้าวของลุ่มน้ำภูมี

เริ่มด้วยการจัดการความรู้พื้นที่ตัวแบบ  3 จุด ได้แก่ ม.4 ตำบลควนรู ที่มทร.ศรีวิชัยรัตภูมิได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านวิทย์ฯเอาไว้ สร้างนวตกรรมเชื่อมโยงมิติสังคมศาสตร์กับมนุษย์ศาสตร์ผ่านการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันให้กับนักเรียนโดยยุวชนชาวนา พื้นที่บ้านม่วงใหญ่ ที่ใช้ข้าวซ้อมมือเป็นกลยุทธ์ฟื้นฟูสายสัมพันธ์ครัวเรือนในชุมชน และพื้นที่ม.6 ตำบลควนรูที่เคลื่อนข้าวด้วยเกษตรแปลงใหญ่

นัดหมายจัดเวทีสาธารณะในชื่อ "จากรากสู่เรา :วิถีข้าวและคนแห่งลุ่มน้ำภูมี" วันที่ 31 ตุลาคมนี้ นำเสนอตัวแบบการจัดการในพื้นที่ เชื่อมโยงกับปัญหาและศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของลุ่มน้ำภูมี ความร่วมมือกับภาควิชาการ เอกชน ท้องถิ่น ภาครัฐส่วนภูมิภาคในการขยายผล โดยมีทีมเครือข่ายฯเป็นเจ้าภาพร่วม โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ผ่านมาทางมูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน