"วงกลางเดือนพฤศจิกายน SUCCESS เครือข่าย 6 เมืองในพื้นที่ภาคใต้"

by punyha @8 พ.ย. 64 20:01 ( IP : 124...208 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x540 pixel , 55,824 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 34,173 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,484 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 39,256 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 33,603 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 52,233 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 54,124 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 62,198 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 57,789 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 55,582 bytes.

"วงกลางเดือนพฤศจิกายน SUCCESS 6 เมืองในพื้นที่ภาคใต้"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิชุมชนสงขลา และเครือข่าย 6 เมืองในพื้นที่สงขลา สตูล พัทลุงที่ร่วมดำเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ร่วมประชุมประจำเดือนผ่านระบบประชุมทางไกล

แต่ละเมืองได้บอกเล่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโควิด-19 และแนวทางการประเมินความเปราะบางของเมือง เพื่อได้เรียนรู้การทำงานกันและกัน พร้อมหาทางเสริมหนุนการทำงานในส่วนที่เป็นอุปสรรค โดยเฉพาะการทำงานในช่วงโควิดและการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของหลายเมือง

เมืองควนลังก่อตัวด้วยทีมประชาสังคม เครือข่ายสวนผักคนเมือง อสม. ชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การปรึกษาและทบทวนกรอบแนวคิด รวมถึงเครื่องมือกลางที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนำมาให้ปรับใช้ วางบทบาทและแนวทางการเก็บข้อมูล จัดทำตารางการวิเคราะห์แจกแจงการทำงานเป็น 8 หมวดหลัก และในส่วนข้อมูลพื้นฐานของเมือง ช่วยกันร่างแล้วส่งต่อให้ดูและแก้ไขผ้าน Google dive นำแผนที่ต่างๆมาใช้ประกอบ จากกรอบแนวคิด/เครื่องมือ นำมาสู่วิธีการเก็บ การสังเคราะห์ นำเสนอ และนำปฎิบัติ

เมืองละงูเริ่มเก็บข้อมูลหลังทำความเข้าใจทีมงาน ลงระดับหมู่บ้าน ก่อนที่จะลงเก็บแบบสอบถามรายบุคคล

เมืองพะตง เริ่มจากการออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม

เมืองบ่อยางเริ่มขยายฐานคณะทำงานในแต่ละชุมชนเข้ามาเพิ่มเติม วันประชุมก็ได้เข้าร่วมเรียนรู้กันกว่าสิบคน เป็นเครือข่ายคนจนเมืองที่พร้อมเรียนรู้

ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศทั้งในส่วนของอุณหภูมิและปริมาณฝนของแต่ละเมือง ได้เห็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมาของแต่ละเมือง โดยรวมอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ไม่ถึงระดับ 40 องศา ส่วนปริมาณฝนส่วนใหญ่ลดลง(วัดเฉพาะเดือนที่ฝนตกหนักและทำให้เกิดน้ำท่วมของแต่ละเมือง) เป็นตัวอย่างการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เก็บไว้มาสังเคราะห์ให้เห็นแนวโน้มสถานการณ์

แกนนำเมืองเหล่านี้มีทั้งองค์กรชุมชน ประชาสังคม หน่วยงาน จับมือทำงานร่วมกันเป็นคณะทำงาน ใช้เวลาเรียนรู้ ลงมือทำจากการปฎิบัติ กิจกรรมประเมินความเปราะบางของเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพองค์กรประชาสังคมให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเมืองของตน

นัดครั้งต่อไป 7 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. เช่นเดิม

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน