e-book : ผีเสื้อขยับปีกเล่ม 9 ฉบับ สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

  • photo  , 1403x2048 pixel , 166,785 bytes.
  • photo  , 210x212 pixel , 4,765 bytes.

ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 9 สงขลาปลอดภัยอย่างยั่งยืน

15 เรื่องราวได้แก่

สงขลาในสถานการณ์วิกฤติโควิด 19

1)Hatyai Sandbox Plus เปิดเมืองอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

2)Platform Green Smile ส่งงต่อวัตถุดิบอาหารปลอดภัยไปสู่โรงพยาบาล

3)OneChat หาดใหญ่ : Local Life Platform

4)ส้มจุกปลุกจะนะ

5)แผนการผลิตส่งตลาดรถเขียว

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6)กองทุนขยะมีบุญ

7)ห้องเรียนสวนผักคนเมือง On Zoom ความมั่นคงอาหารในครัวเรือนสำหรับคนเมือง

8)10 ปี ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี

9)Save หาดม่วงงาม : การต่อสู้ บทเรียน และชัยชนะภาคพลเมือง

สังคมเป็นสุข

10)ปฏิบัติการปิ่นโตตุ้มตุ้ยรับมือโควิดระลอง 4

11)การทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายบุคคล ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากลำบาก อบต.คูหา

12)Platform : iMedCare ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน "บริการด้วยหัวใจ มอบความห่วงใยถึงบ้าน"

13)ชุด Care Set สงขลา

14)ระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา

สำนึกพลเมืองภาวะวิถีใหม่

15)พัฒนาการองค์กรภาคพลเมืองภายใต้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดอ่านได้ที่นี่  ผีเสื้อขยับปีก เล่ม 9

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน