"ธรรมนูญสุขภาพ ๓ ตำบลอำเภอละงู"

 • photo , 1477x1108 pixel , 177,874 bytes.
 • photo , 1280x720 pixel , 140,729 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 188,459 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 185,649 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 117,288 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,789 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 168,794 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 190,067 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 172,388 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 132,284 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,714 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,261 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 124,930 bytes.

"ธรรมนูญสุขภาพ ๓ ตำบลอำเภอละงู"

ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๒ โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา จับมือกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล เครือข่าย SUCCESS เมืองละงู (ในฐานะพี่เลี้ยง) ดำเนินการอบรมการใช้แอพฯ iMed@home ในการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล ในพื้นที่อบต.กำแพง ทต.กำแพง อบต.ละงู โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

ทต.กำแพง ตั้งใจจะดำเนินการในกลุ่มคนพิการให้ครอบคลุมทั้งตำบล ส่วนอีกสองพื้นที่อาจจะนำร่องในระดับหมู่บ้าน โดยบูรณาการกับการประเมินความเปราะบางของพื้นที่ต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได้เก็บข้อมูลกับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่่ ประกอบด้วยคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ(เกษตร ประมง ท่องเที่ยว ค้าขาย)

กิจกรรมจะเริ่มด้วยการกำหนดประเด็น จัดตั้งคณะทำงานจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทีมงานที่ได้รับการอบรมจะลงเก็บข้อมูลผ่านระบบเยี่ยมบ้านของ iMed@home คืนข้อมูลให้คณะทำงานวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของแต่ละองค์กร วางเป้าหมาย ยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่และกติกาในแต่ละด้าน มีทั้งกติกาที่จะร่วมกันดำเนินการ ดำเนินการกันได้ในพื้นที่ หรือให้หน่วยงานรับไปดำเนินการ หรือส่งต่อให้ภาคีพัฒนาร่วมดำเนินการ นำร่างกติกาไปประชาพิจารณ์ ประกาศใช้ ติดตามผลด้วยระบบเยี่ยมบ้านรายงานความช่วยเหลือต่อไป

จุดเด่นของที่นี่ก็คือ การประสานปัจจัยกำหนดสุขภาพ(สุขภาพกาย จิต)กับปัจจัยด้านสังคม(การลดความเหลื่อมล้ำ)และด้านสิ่งแวดล้อม(การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) เข้าด้วยกัน

บันทึกกิจกรรม 24 พฤศจิกายน 2564

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน