"การทำงานร่วมกันระหว่าง SCF กับเครือข่ายเมือง"

by punyha @11 ม.ค. 65 16:58 ( IP : 27...124 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 110,807 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,489 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 132,468 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,084 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 138,513 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,587 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 107,373 bytes.

"การทำงานร่วมกันระหว่าง SCF กับเครือข่ายเมือง"

การทำงานภายใต้โครงการ SUCCESS มีสหภาพยุโรปเป็นเจ้าของงบ กำหนดให้ TEI เป็นหัวเรือใหญ่ SCF เป็นพันธมิตรหลักที่รับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต้ และมีคณะทำงานของ 6 เมืองทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

คณะทำงานแต่ละเมืองก่อตัวจากภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีทั้งองค์กรชุมชน กลุ่มอาชีพ องค์กรประชาสังคมระดับอำเภอ จังหวัด รวมตัวกัน บางเมืองเป็นคนใหม่ๆมาทำงานร่วมกันโดยมีแกนนำเป็นผู้ประสานพลัง อาศัยกิจกรรมโครงการในการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาความเข้มแข็งในเชิงองค์กรการทำงานของพื้นที่สะสะทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาศักยภาพผ่านกิจกรรมการประเมินความเปราะบางของเมืองเป้าหมาย

การพัฒนาศักยภาพที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้ผ่านการทำงาน ร่วมรับรู้แนวทาง เรียนรู้ทางแนวคิดใหม่ๆ นำมาปรับใช้ ลองผิดลองถูกภายใต้บริบทของตน โดยผ่านคณะทำงานลงไปปฎิบัติการด้วยตนเอง พร้อมวางระบบการทำงานที่จะช่วยเอื้อให้เกิดธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เหล่านี้ผ่านการออกแบบร่วมกัน มีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการพบปะแลกเปลี่ยนผ่านการประชุมแบบทางการบ้าง ไม่ทางการบ้าง พบกันบ้างหรือผ่านออนไลน์บ้าง ล้วนสะสมความรู้ เพิ่มทักษะใหม่ๆ รวมถึงเห็นโอกาสของการทำงานร่วมกัน องค์ประกอบของผู้คนที่หลากหลาย พหุวัฒนธรรม พหุวัย สหวิทยา ทำให้เกิดความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลาและตลอดกระบวนการ

ก้าวไปท่ามกลางความหลากหลาย ที่มีทั้งช่องว่าง การเติมเต็ม ปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมเดิมและวัฒนธรรมการทำงานแบบใหม่ ข้อดีที่สุดคือต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากัน

บันทึกการดำเนินงานวันที่ 9 - 11 มกราคม 2565 และวันที่ 15 มกราคม 2565

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน