เมืองบ่อยางกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเมือง กรณีพื้นที่แหลมสนอ่อน

by punyha @20 ม.ค. 65 13:48 ( IP : 171...141 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x639 pixel , 74,109 bytes.
 • photo , 960x639 pixel , 73,762 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 146,041 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 163,351 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 146,073 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 134,219 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 64,910 bytes.

วันที่ 14 มกราคม 2565  ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน เพื่อร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา  อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา

นายเจษฎา  จิตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน  เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  สำนักงานเทศบาลนครสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุม

สำหรับพื้นที่แหลมสนอ่อน  เป็นที่ดินราชพัสดุ  และกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ปัจจุบันกลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวขาดการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีการก่อสร้างร้านค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ  และมีการใช้พื้นที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่จังหวัดกำหนด  จึงกลายเป็นแหล่งมั่วสุมและก่ออาชญากรรมของกลุ่มมิจฉาชีพต่างๆ สภาพโดยทั่วไปขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดปัญหาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางขยะมูลฝอยและน้ำเสียต่างๆ

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา  ได้ให้ความสำคัญและมีความเห็นร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้กำหนดจุดที่จะก่อสร้างซุ้มร้านค้า โดยมีเงื่อนไขให้จำหน่ายเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่แหลมสนอ่อน ภายใต้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และได้มอบหมายให้หน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลความคืบหน้าในที่ประชุมประจำเดือน ต่อไป

ณัฐภรณ์  ศรีมณีรักษ์ / ภาพ-ข่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


วันที่ 18 มกราคม 2565  การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนแหลมสนอ่อน  ณ ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อน

เริ่มประชุมเวลา  14.20  น.

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 จังหวัดสงขลามีการประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า

1.จะมีการกำหนดจุดที่จะก่อสร้างซุ้มร้านค้า โดยมีเงื่อนไขให้จำหน่ายเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น

2.ห้ามใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเด็ดขาด

3.จะมีการดำเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

จากรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้นแปลความได้ว่า  บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนแหลมสนอ่อน จำนวน 59 หลังคาเรือนจะต้องถูกรื้อย้ายออกจากพื้นที่แหลมสนอ่อนทั้งหมด

โดยทางจังหวัดจะจัดสร้างเป็นซุ้มขายอาหารและเครื่องดื่มให้ แต่ห้ามอยู่อาศัยอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้จังหวัดได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและรายงานผลความคืบหน้าในเดือนกุมภาพันธ์

นางบุณย์บังอร ชนะโชติ ในฐานะประธานการแก้ไขปัญหาการทำสัญญาเช่าของชุมชนแหลมสนอ่อน จึงแจ้งเชิญประชุมสมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อนเพื่อร่วมหารือและยืนยันความต้องการที่จะอยู่อาศัยในที่อยู่เดิมของสมาชิกชุมชน โดยใช้วิธีการสื่อสารทางกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จากการประชุมในเวลา 14.20  น. สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1.ฐานข้อมูลชุมชนแหลมสนอ่อน    จำนวนหลังคาเรือน  59  หลังคาเรือน

ผู้ที่ยืนยันจะทำสัญญาเช่ากับธนารักษ์และอยู่อาศัยในชุมชนเดิมมีข้อมูลดังนี้

วันที่ 20 มิถุนายน 59  ยืนยัน  45  ราย

วันที่ 1 สิงหาคม  59  ยืนยัน  26  ราย

วันที่ 11 สิงหาคม  59  ยืนยัน  9  ราย

วันที่ 6  ธันวาคม  59  ยืนยัน  34 ราย

วันที่ 20 มีนาคม  60  ยืนยัน  26 ราย

วันที่ 2  กันยายน  62  ยืนยัน  19  ราย

วันที่ 11  กันยายน 63  ยืนยัน 23 ราย

วันที่ 18  มกราคม 65 ยืนยัน    4 ราย

(ข้อมูลล่าสุด) จากจำนวนตัวเลขการยืนยันของสมาชิกชุมชนแหลมสนอ่อนแสดงให้เห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2.การหารือร่วมกันในวันนี้ มีความเห็นพ้องกันว่า ชุมชนแหลมสนอ่อน ควรจะช่วยกันพัฒนาให้เป็นชุมชนการท่องเที่ยวสีเขียว แบบเนิบช้าเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยใช้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นจุดขาย ทั้งนี้ชุมชนจะต้องร่วมกันสร้างกติกาเพื่อการอยู่อาศัยที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย เนื่องจากพื้นที่ชุมชนแหลมสนอ่อนเป็นชุมชนการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

บุณย์บังอร  ชนะโชติ รายงานการประชุม

หมายเหตุ  ข้อมูลการยืนยันความต้องการว่า ขออยู่อาศัยในที่เดิมและชุมชนเดิม มีความสำคัญมาก ไม่มึใครสามารถรับประกันให้ใครได้ว่า ไม่มีการเปลี่ยนใจหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฐานข้อมูลต้องนำไปใช้แสดงต่อหน่วยงานราชการทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา เทศบาลนครสงขลาและจังหวัด


วันที่  20 มกราคม 2565    ฝ่ายแผนที่ภาษีมาเก็บข้อมูลตามบ้านในชุมชนแหลมสนอ่อน

และคุณบุณย์บังอร ชนะโชติรับมอบหมายงานการดูแลชุมชนแหลมสนอ่อนมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดจะไม่ขอชี้แจงใดๆแล้ว พวกเราถูกราชการเหมารวมมามากแล้วว่า คนแหลมสนอ่อน อยู่กันอย่างสกปรก มั่วสุมและเป็นแหล่งอาชญากรรม

ต่อไปจะดำเนินการทำข้อมูลแยกออกมาว่า บ้านหลังไหนเป็นยังไง และอยากอยู่ต่อ หรือ ขายไปแล้ว ถ้าอยากอยู่ต่อควรจะทำยังไง วันอาทิตย์ 22 ม.ค. 65  บ่ายเราจะนัดพบกัน

หากว่าอยากจะอยู่ที่แหลมสนอ่อนต่อ ก็มาร่วมมือกัน

หากว่าจะขายหรือขายบ้านขายที่ดินไปแล้ว ก็ไม่ขัดขวางใดๆนะคะ เพราะที่นี่เป็นที่ดินหลวง พวกเราทึ่ต้องการจะอยู่ต่อเราต้องการสิทธิครอบครองที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีชีวิตที่สงบสุขเท่านั้น ใครทำอะไรยังไงเป็นเรื่องส่วนบุคคล ชาวชุมชนแหลมสนอ่อนคนอื่นๆจะต้องไม่ถูกประจานเหมารวมอีกต่อไปแล้ว

(หน่วยราชการใช้คำว่า พวกเราถูกประจานเหมารวม )

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน