"SUCCESS เมืองควนลัง"

by punyha @24 พ.ค. 65 09:11 ( IP : 171...248 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1477x1108 pixel , 188,378 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 162,150 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 110,426 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 198,312 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 174,235 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 202,478 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 121,044 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,429 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 115,995 bytes.

"SUCCESS เมืองควนลัง"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

คณะทำงานโครงการ SUCCESS เมืองควนลังจัดเวทีเติมเต็มข้อมูลการศึกษาการประเมินความเปราะบางของเมืองควนลัง เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีหน่วยงานสำคัญ อาทิ ชลประทาน ศูนย์อุตุฯ ทม.ควนลัง กลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนพิการ ตัวแทนชุมชนโดยเฉพาะ 2 ชุมชนที่เลือกลงศึกษา ณ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพ มีผู้เข้าร่วม 43 คน

มุ่งเน้นศึกษาสภาพปัญหาน้ำแล้งและภาวะอุหภูมิที่สูงขึ้น พบว่าทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินของควนลังพื้นที่สีเขียวลดลง เป็นที่อยู่อาศัยมากขึ้น เกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำแล้ง คลองร.1 ที่สร้างเพื่อเป็นคลองระบายน้ำ ทำให้น้ำผิวดินขาดหายไป ชุมชนบางส่วนต้องการระบบน้ำประปา

ในเวทีได้ข้อสรุปการแก้ปัญหาร่วมกับชลประทาน ในส่วนการทำประตูปิดเปิดน้ำ พร้อมจัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้น้ำเพื่อร่วมกันทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งเพื่อการเกษตร เพื่อที่อยู่อาศัย ในภาพรวมร่วมกัน รวมถึงร่วมกับศูนย์อุตุฯในการให้ความรู้และร่วมกันกับกลุ่มเกษตรกรในการนำข้อมูลอุตุฯมาใช้ในการวางแผนการผลิต ทม.ควนลังจะจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรให้ชัดเจนมากขึ้น ตัวแทนเกษตรกรได้นำเสนอรูปแบบการรับมือด้วยการสร้างที่เก็บน้ำขนาดเล็ก ทั้งนี้จะมีกลไกการทำงานร่วมกันทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการต่อไป

การศึกษารอบนี้ทำให้มองเห็นช่องว่างและโอกาสในการทำงานร่วมกัน โดยประสานการทำงานภาคส่วนต่างๆ และใช้ภูมินิเวศในการเชื่อมโยงการทำงาน

Relate topics

มุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน