“ทิศทางการพัฒนาจากภูมิภาคตะวันออกสู่ตะวันตก: ปัญหา ความท้าทายและแนวทางพัฒนาในโลกยุค(หลัง)โควิด-19”

by punyha @27 พ.ค. 65 13:09 ( IP : 171...69 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
photo  , 960x1920 pixel , 196,532 bytes.

งานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาจากภูมิภาคตะวันออกสู่ตะวันตก: ปัญหา ความท้าทาย และแนวทางพัฒนาในโลกยุค (หลัง) โควิด - 19”

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.

ช่วงที่ 1 - กล่าวรายงาน, กล่าวเปิด, การปาฐกถาพิเศษ, การเสวนาวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาภูมิภาคตะวันออกสู่ความยั่งยืน

วิทยากร  (08.30 - 12.15 น.)

ชมคลิป

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน