"วงอาหารเช้า ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"

by punyha @16 มิ.ย. 65 14:30 ( IP : 171...163 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
photo  , 960x720 pixel , 115,231 bytes.

"วงอาหารเช้า ร่วมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"

วันที่ 16 มิถุนายน 2565  จากที่ประชุมกรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา นำมาสู่การหารือตามวาระประจำปีที่จะทำเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมให้เกิดความชัดเจน ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมและกรรมการ ร่วมระดมความเห็น เบื้องต้นมีข้อสรุปดังนี้

1.หลักการสำคัญ ธุรกิจเพื่อสังคม สนองตอบความยั่งยืน สามารถพึ่งตนเอง ของมูลนิธิชุมชนสงขลา แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการโดยใช้หัวมูลนิธิชุมชนสงขลา ผลกำไรได้มาจากลิขสิทธิ์และการบริหารจัดการ (กรณีเป็นลิขสิทธิ๋ร่วม ให้เป็นไปตามข้อตกลง) มีการทำงานในรูปแบบเครือข่ายกัลยาณมิตร เติบโตไปด้วยกัน ผู้ที่มีส่วนได้เสียมีความเป็นเจ้าของร่วม มีผลตอบแทนหรือมีรายได้เพื่อเป็นแรงจูงใจที่เหมาะสม เช่น คนทำงานในมูลนิธิฯได้เพียงโบนัสไม่แบ่งรายได้

2.หารือเป็นกรณี โดยเริ่มจาก Platform iMedCare กรรมการควรรับรู้แนวคิดพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ก่อนที่จะเสนอแนะแนวทาง หรือเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

-ความเป็นมา การก่อตัว พัฒนาการจาก iMed@home

-แนวคิดการพัฒนา iMedCare แนวทางดำเนินการ(กิจกรรมการบริการ การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ ช่องทางสร้างรายได้ ลิขสิทธิ์) โดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญเพื่อการลดช่องว่างระบบบริการสุขภาพระดับพื้นที่ การเพิ่มบุคลากรในการบริการ การเชื่อมโยงและส่งต่อการบริการ ข้อมูลดิจิตอลเพื่อระบบสุขภาพ เป็นต้น

-ช่องว่าง ข้อกังวล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ (กฏหมาย การเงิน การจัดองค์กร ทีมโปรแกรมเมอร์ ฯลฯ) โดยให้ผู้จัดการและโปรแกรมเมอร์นำเสนอกรรมการในวันที่ 3 กรกฏาคม เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลา

จากนั้นประสานคณะพยาบาล ร่วมมากำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกัน อาจเริ่มจากเวทีรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ดร.จุรี/ผู้เชี่ยวชาญในตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ ในแต่ละประเด็นที่ต้องการคำตอบ หรือเรียนรู้จากกรณีศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปใช้กำหนดแนวทางต่อไป

3.ทดสอบรูปแบบการทำงาน คู่ขนานกับการรับฟังความเห็น จัดตั้งกองทุน iMedCare โดยมูลนิธิชุมชนสงขลา เพื่อให้พื้นที่ทดสอบระดับตำบล(จัดทำแผนการให้บริการร่วมกับอปท.และ HCG ในพื้นที่ เสริมระบบ LTC ค้นหากลุ่มเป้าหมาย)และอำเภอนำร่อง อาทิ ต.ปริก อ.สะเดา ต.พะตง อ.หาดใหญ่ ทดสอบการใช้งาน Platform ค่าบริการจะเข้าสู่กองทุนในรูปแบบเงินบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายการบริการ

นัดครั้งต่อไป วันอาทิตย์ 3  กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 น. ที่มูลนิธิชุมชนสงขลา

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน