"Hatyai Care"

by punyha @23 มิ.ย. 65 16:43 ( IP : 171...207 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
  • photo  , 1477x1108 pixel , 193,058 bytes.
  • photo  , 1080x810 pixel , 82,241 bytes.
  • photo  , 1108x1477 pixel , 104,888 bytes.
  • photo  , 1704x961 pixel , 178,704 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 165,313 bytes.

"Hatyai Care"

วันที่ 23 มิถุนายน 2565  นัดทีมเล็ก จัดทำร่างแผนปฎิบัติการ 3 ปีของ 4 องค์กรความร่วมมือในพื้นที่ 10 ชุมชนริมทางรถไฟ ทน.หาดใหญ่ ประกอบด้วย ทน.หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา และสมาคมอาสาสร้างสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชุมชนสงขลา

ภายใต้ปัญหาสำคัญ ประกอบด้วยพื้นฐานการทำงานของชุมชน/ความสัมพันธ์ในชุมชน กรรมการชุมชน/แผนชุมชน ความต้องการวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับผู้ป่วย/คนพิการ การศึกษาของเยาวชนนอกระบบ รายได้ของกลุ่มวัยทำงาน ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย/การเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน ปัญหาขยะ และการรองรับสถานการณ์ในภาวะวิกฤต/ภัยพิบัติ

เป้าหมาย : ทำให้ชุมชนเปราะบางเป็นชุมชนเข้มแข็ง บนฐานการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์สำคัญ ประกอบด้วย

1)การพัฒนาตวามเข้มแข็งขององค์กรชุมชน อันได้แก่ กรรมการชุมชน การจัดทำแผน/ผังชุมชน กติกาชุมชน

2)การพัฒนาระบบสนับสนุน ในด้านข้อมูล สื่อสารประชาสัมพันธ์

3)คุณภาพชีวิต ในด้านการศึกษา(มีศูนย์การเรียนรู้ตามบริบท/ครูอาสา/หลักสูตรและแนวปฎิบัติ) อาชีพ(ผู้ประกอบการ/แรงงานรับจ้าง) สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการทำงานร่วมกัน : เน้นประสานความร่วมมือ บูรณาการงานด้วยกันตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจ

1)ค้นหากลุ่มยากลำบากจริง เพื่อให้ความช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตพื้นฐาน จากข้อมูลที่มาจากทางการและไม่เป็นทางการ  ทั้งในกลุ่มประชากรที่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์และกลุ่มประชากรแฝงจากการเก็บข้อมูลตามสภาพปัญหา

2)สร้างความเข้มแข็งระยะยาว ร่วมกับชุมชนด้วยการประชาคมสื่อสารเชิงนโยบาย ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา สร้างองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเก็บข้อมูลครัวเรือนผ่านการจัดทำแผนที่ภาษี/ผังชุมชน สำรวจสภาพปัญหา จุดเสี่ยง ศักยภาพ นำมาสู่การพัฒนากรรมการชุมชน จัดทำแผนชุมชน กติกาชุมชน

3)มีคณะทำงานชุดเล็ก หารือแนวปฎิบัติ/แปลงนโยบายสู่การปฎิบัติ โดยขอเพิ่มทีมของทน.หาดใหญ่ กองสาธารณสุข กองศึกษา และกองช่าง ประชุมทุกเดือน สลับกับการประชุมคณะทำงานชุดใหญ่ทุก 2 เดือน

หลังจากนี้นำเสนอร่างแผนฯเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงานต่อไป

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน