"SUCCESS ละงู"

by punyha @1 ก.ค. 65 14:21 ( IP : 171...220 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1280x960 pixel , 144,796 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 118,428 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 145,106 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 93,226 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 75,178 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 184,856 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,932 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 139,262 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 159,853 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 195,965 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 319,879 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 132,532 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 120,146 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 108,295 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 92,363 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 109,202 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 145,555 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 215,900 bytes.

"SUCCESS ละงู"

ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิชุมชนสงขลา ร่วมลงพื้นที่เมืองละงู ภายใต้การดำเนินงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองในพื้นที่เมืองละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 26 มิย.เยี่ยมชมพื้นที่คลองละงู รวมไปถึงเขตอำเภอเมือง ชมสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรม และมีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย สมบูรณ์

วันที่ 27 มิย. ภาคเช้า พบผู้บริหารอปท.มีนายกทต.กำแพงและอบต.ละงู รวมถึงอดีตนายกสมยศ สมาคมทสม.จังหวัด มาร่วมให้ข้อเสนอแนะการทำงานร่วมกัน โดยมีคณะทำงานโครงการในพื้นที่เมืองละงูร่วมนำเสนอผลการประเมินความเปราะบางของเมืองละงูที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ข้อเสนอแนะสำคัญ คือเข้าพบผู้ว่าฯ เพื่อให้มีการพัฒนากลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ มีตัวแทนทุกหมู่บ้าน(ทสม.) กลุ่มอาชีพ กลุ่มวัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับลุ่มน้ำมาเป็นคณะทำงานในการจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำ(ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย)/ธรรมนูญลุ่มน้ำ ดำเนินการร่วมกับอบจ. "คลองสวยน้ำใส" จำแนกยุทธศาสตร์ระดับเมืองให้ชัดเจน บางส่วนเสนอแนะต่อหน่วยงานผ่านกรรมการระดับจังหวัดหรืออำเภอ

ภาคบ่ายลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในการศึกษา ชมคลองละงูในพื้นที่ทต.กำแพงที่มีการทำพนังกั้นทั้งสองฟาก เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและมีการเลี้ยงปลาในกระชัง สภาพน้ำบริเวณกลางน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ และเดินทางไปยังหาดทอนดูกัง ในพื้นที่ของประมงน้ำจืด ดูการเลี่้ยงเต่ากระอาน ชมสะพานแขวน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำประจำถิ่น เช่น ปลาหางเข้ หอยปุ้งปิ้ง เต่ากระอาน เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอความร่วมมือ

ทั้งนี้สภาพโดยรวมของเมืองละงู นับเป็นเมืองหลักของสตูล เติบโตด้วยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(ต้นน้ำ) มีความเป็นเมืองในพื้นที่กลางน้ำมากขึ้น การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวมยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย แต่เริ่มมีการถมที่ขวางทางน้ำ การซื้อขายเปลี่ยนมือ จำเป็นจะต้องมีมาตรการควบคุม กำหนดการใช้ประโยชน์สายน้ำอย่างเหมาะสม ชุมชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มีฐานความเป็นเครือญาติในการช่วยเหลือดูแล แต่เริ่มเป็นสังคมสูงวัย ต้องการการบริการเชิงรุกถึงบ้าน

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน