"SUCCESS เมืองโตนดด้วน"

by punyha @1 ก.ค. 65 14:24 ( IP : 171...220 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1080x810 pixel , 149,289 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 135,197 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 132,656 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 126,356 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 135,402 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 96,973 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 126,276 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 134,768 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 147,154 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 123,940 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 124,574 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 122,457 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 114,999 bytes.

"SUCCESS เมืองโตนดด้วน"

ทีมกลางนำโดยดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา และมูลนิธิชุมชนสงขลา นัดหมายทีมคณะทำงานโครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่พบหน่วยงานและเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนและความเป็นเมือง

วันที่  28 มิถุนายน 2565

ภาคเช้า ลงพื้นที่ชุมชน ที่เป็นที่ต่ำพบปัญหาน้ำท่วมขัง สภาพพื้นที่เป็นชุมชนเกษตรกรรมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่นาบางส่วนเปลี่ยนสภาพเป็นสวนยางและสวนปาล์ม อาคารบ้านเรือนตั้งกระจายห่างจากกัน เริ่มมีอาคารชุด อาคารที่อยู่อาศัย และที่สำคัญมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ หลาดป่าไผ่และเครือข่ายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น

พบการถมที่ขวางทางน้ำ มีการผันน้ำเพื่อไม่ให้น้ำจากต้นน้ำไหลบ่ามายังพื้นที่ สภาพลำคลองสายห้วยยังมีความสมบูรณ์ หากเปรียบเทียบกับเมืองอื่นแล้วทรัพยากรธรรมชาติยังสมบูรณ์อยู่มาก การมีกติกาหรือแนวทางอนุรักษ์และเพิ่มฐานทรัยพากรจึงเป็นสิ่งสำคัญ มีโอกาสได้เข้าชมการจัดการน้ำขนาดเล็ก "ธนาคารน้ำใต้ดิน" ของจุดเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งมีการจัดทำกันไปนับพันจุดในระดับจังหวัดก็เป็นเรื่องน่าสนใจ

ภาคบ่าย พบหน่วยงานสำคัญ อาทิ พัฒนาการอำเภอ เพื่อประสานเข้านำเสนอโครงการในที่ประชุมหน่วยงานระดับอำเภอ พบนายกทต.โตนดด้วน ซึ่งให้คำแนะนำและชี้ปัญหาสำคัญในชุมชน คือ ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน และแนวคิดการนำภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเสริมการรักษาสายคลอง รวมถึงการเป็นเมืองที่หน่วยงานราชการสำคัญมาอยู่ในพื้นที่ และเข้าพบผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพดินในพื้นที่รวมถึงแนวทางความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานที่เป็นประเด็นปัญหาที่โครงการให้ความสำคัญ

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน