"การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพจากคลองบางแก้ว - คลองละงู - คลองสำโรง"

by punyha @1 ก.ค. 65 15:08 ( IP : 171...220 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 1280x960 pixel , 153,629 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,532 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 144,099 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 160,133 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,286 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 132,184 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 195,875 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 120,297 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 146,682 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 108,299 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,926 bytes.
 • photo , 960x499 pixel , 70,976 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 87,958 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 111,893 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 117,673 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 119,158 bytes.

"การเปลี่ยนแปลงเชิงกายภาพจากคลองบางแก้ว-ละงู-คลองสำโรง"

โครงการ SUCCESS ภาคใต้พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากเมืองที่ยังดำรงวิถีเกษตรมีพื้นที่สีเขียวมากอย่างพัทลุงเมืองรองที่มีฐานทรัพยากรธรรมชาติรองรับ สภาพน้ำในคลองสำคัญๆอย่างคลองบางแก้ว คลองลำปำ โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำยังมีความสะอาดสมบูรณ์ เช่นกันกับคลองละงู ต้นน้ำใช้ประโยชน์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้มาก
มากลางน้ำเริ่มมีน้ำเสียจากครัวเรือนเข้ามาสะสมบวกกับตะกอนดินจากต้นน้ำซึ่งมีไม้เชิงเดี่ยวและมีการบุกรุกป่าต้นน้ำทำให้น้ำเริ่มขุ่นข้น เป็นไปตามสภาพเมืองที่เริ่มมีความเป็นเมืองสมัยใหม่มากขึ้น
และมาถึงคลองสำโรง เทศบาลนครสงขลาที่กลายเป็นเมืองเต็มรูปแบบ สภาพน้ำคลองสำโรงไม่เหลือสภาพน้ำดีอีกต่อไป เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น น้ำดำคล้ำสกปรก แม้กระทั่งไปออกสู่ทะเลน้ำก็ยังดูไม่ได้ สภาพลำคลองธรรมชาติที่มีพันธุ์ไม้ใหญ่ปกคลุมเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ หากไม่มีการดูแล การพัฒนาจะทำลายไม้ใหญ่ริมคลอง
การกัดเซาะตลิ่งอันเป็นผลจากความตื้นเขินของตะกอนดินที่ทับถมในน้ำ ทำให้น้ำกระแทกริ่มตลิ่งแรงขึ้น กำแพงหรือพนังกันคลื่นก็ตามมา เปลี่ยนคลองกลายเป็นคูไปทีละจุด และสุดท้ายเมื่อมีการบุกรุกที่ดินสาธารณะ บ้านเรือนรุกล้ำลำคลอง น้ำเสียไม่มีการบำบัด คลองก็กลายเป็นท่อระบายน้ำเสียเต็มรูปแบบ

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน