"ความร่วมมือการดูแล ๑๐ ชุมชนริมทางรถไฟทน.หาดใหญ่"

by punyha @22 ก.ค. 65 19:17 ( IP : 27...139 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 78,515 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,796 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 89,341 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,498 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 74,366 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 83,336 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 82,338 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 75,496 bytes.

"ความร่วมมือการดูแล ๑๐ ชุมชนริมทางรถไฟทน.หาดใหญ่"

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลาและสมาคมอาสาสร้างสุข ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าและความร่วมมือในการดูแล ๑๐ ชุมชน ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลา

๑.กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปประกอบด้วย

๑)การพัฒนาทักษะอาชีพ ให้กับชุมชนรัชมังคลาภิเษก จำนวน ๒๐ คน ซึ่งต้องการลดรายจ่ายและเสริมรายได้ โดยต่อยอดอาชีพนวดแผนไทย ด้วยการทำยาหม่อง

จับมือกับมูลนิธิชุมชนสงขลารับสมัครผู้สนใจปลูกผักแบบสวนผักคนเมือง ๑๐-๒๐ คนจากชุมชนที่สนใจ มาเรียนรู้แนวคิดแนวทางและหาช่องทางสนับสนุนวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลา

๒)กิจกรรมครูอาสา ดูแลเด็กๆจากชุมชนป้อมหกและจันทร์วิโรจน์ราว ๔๐ คน

ทีมงานร่วมให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน พร้อมกับวิเคราะห์ภาพรวมของ ๑๐ ชุมชน พบปัญหาสำคัญ คือ ด้านการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน(พ่อแม่ทำมาหากิน เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม) ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และอาชีพรับจ้างรายวัน รายได้ไม่แน่นอน ยาเสพติดและการพนัน เป็นผลมาจากการเป็นคนต่างถิ่น อพยพมาหางานในเมือง บุกรุกจับจองที่ดินสร้างบ้านหรือเช่าบ้าน


ชวนมองปัญหาชุมชนริมทางรถไฟให้เห็นถึงราก เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด

สมาคมอาสาสร้างสุข ร่วมกับมูลนิธิชุมชนสงขลาและศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หารือแนวทางการทำงานในพื้นที่ ๑๐ ชุมชนริมทางรถไฟในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

ทั้ง ๓ องค์กรมีการทำงานในพื้นที่เดียวกัน แต่คนละประเด็นซึ่งสามารถนำมาออกแบบงางแผนการทำงานร่วมกันได้ ทั้งงานด้านส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปลูกผักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของบัณฑิตอาสา ม.อ. ส่งต่อด้วยวิธีการสวนผักคนเมือง กิจกรรมครูอาสาสำหรับเด็กและเยาวชน ที่สามารถส่งต่อสมาคมอาสาสร้างสุขในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา หรือแม้แต่การวางแผนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงด้วยระบบ care giver และการปรับสภาพบ้าน

ก่อนทำงาน จึงต้องวิเคราะห์พื้นที่ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกัน ซึ่งพบว่า

-ด้านเด็กและเยาวชน จะมีปัญหาสุขภาพ รูปร่างเล็ก อาจมีปัญหาทุโภชนาการ ปัญหาด้านการศึกษาที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ออกจากโรงเรียนกลางคัน ปัญหาบุคลิกภาพ ที่มีนิสัยก้าวร้าว และปัญหายาเสพติด

-ด้านเศรษฐกิจ มีปัญหาเรื่องรายได้ที่ไม่แน่นอน เพราะส่วนใหญ่อาชีพรับจ้างรายวัน เก็บของเก่าขาย

-ด้านที่อยู่อาศัย อยู่ในบ้านเช่าที่มีสภาพทรุดโทรม ผุผังหรือบ้านของตนเองแต่อยู่บนที่ดินสาธารณะ อาศัยอยู่ปันอย่างแออัด สุขอนามัยถายในบ้านไม่ดี

-ด้านผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง มีปัญหาสุขภาพ ไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามสิทธิ

ช่วยกันมองปัญหาแบบองค์รวม เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันตามความถนัด และทรัพยากรของแต่ละองค์กร

ขอบคุณเรื่อบงราวบันทึกโดยเพจ ศูนย์อาสาสร้างสุข-ภาคใต้

"เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน