"แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"

by punyha @29 ก.ค. 65 09:42 ( IP : 171...241 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
photo  , 960x541 pixel , 85,560 bytes.

"แนวทางธุรกิจเพื่อสังคม iMedCare"

วันที่ 23 กรกฎาคม  2565 กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา หารือร่วมกับดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ถึงการนำ Platform iMedCare ระบบดูแลผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้าน มาดำเนินการในฐานะธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดจากความร่วมมือของ 2 องค์กร

1.ได้ข้อสรุปร่วมถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนแสดงความตั้งใจ ร่วมกัน MOU เพื่อจัดทำแผนธุรกิจร่วมกัน นำผลที่ได้จากการศึกษานำไปกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป

1.1 องค์กรแม่ ความเป็นเจ้าของร่วมหรือลิขสิทธิ์ มีด้วยกันระหว่างมูลนิธิชุมชนสงขลาและดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย ในส่วนของดร.แสงอรุณ จะมีคณะพยาบาล และสำนักวิชาการมอ.เกี่ยวข้องด้วย โดยทางมอ.จะมีบทบาทในการพัฒนาบุคลากร HCG (ในส่วนของมาตรฐานการบริการ/ใบรับรอง) ปัจจุบันได้รับงบจาก TCELS,สวทช. กศส. U2T ในการอบรม ขณะที่มูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนา แอพพลิเคชั่น iMedCare และใช้ระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home เสริมหนุนการดำเนินงาน

1.2 องค์กรลูก มีบทบาทในการบริหารจัดการผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ซึ่งจะต้องหาคำตอบว่าจะมีโครงสร้างเป็นแบบใด อาทิ บริษัทลูกภายใต้ร่มของมูลนิธิฯ หรือรูปแบบอื่นๆ หรือมีองค์กรย่อยระดับตำบล/อำเภอเป็นพันธมิตร ทั้งนี้จะมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่สามารถใช้สิทธิตามระบบต่างๆ อาทิ บัตรทอง/LTC ประกันสังคม สหกรณ์ ฯลฯ ซึ่งจะต้องมีการผลักดันเข้าไปเสนอตัวให้บริการ กลุ่มนี้คาดว่าจะมีสัดส่วน 80% ของรายได้ และกลุ่มที่มีกำลังจ่าย พร้อมจ่ายค่าบริหารด้วยเงินของตัวเอง 20% ในส่วนนี้มูลนิธิชุมชนสงขลาจะเข้าไปช่วยการจัดกระบวนการทำแผนการให้บริการร่วมกันกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ลดช่องว่างการให้บริการ พัฒนาบุคลากร และสร้างการมีส่วนร่วม ในส่วนของการทำงานกับสหกรณ์จะเป็นอีกพันธมิตรที่จะสร้างความร่วมมือต่อไป

1.3 ความร่วมมือกับ TCELS ในส่วนการผลักดันขยายผล จะใช้แผนธุรกิจที่ผ่านการจัดทำร่วมกันกำหนดเป็นแนวทางดำเนินการ

2.ความร่วมมือกับสหกรณ์จังหวัด นอกจาก MOU กับเคแอนด์เคแล้ว กำลังดำเนินการร่วมกับสหกรณ์การเกษตรอำเภอ 10 แห่ง ประสานจัดกระบวนการส่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัยสู่โรงครัว รพ. โดยใช้ Platform iGreenSmile และสหกรณ์จังหวัดจับมือกับรัฐวิสาหกิจจีนในการส่งออกน้ำยางพาราคุณภาพดี และการช่วยดูแลด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนไทยกลุ่มผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะ มีแนวคิดที่จะนำดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ของเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยที่รัฐวิสาหกิจจีนนำมาให้กู้ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และให้มูลนิธิชุมชนสงขลาช่วยบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.นัดครั้งต่อไป 6 สิงหาคม เวลา 09.00-12.00 น.จัดทำแผนธุรกิจร่วมกัน

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน