สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

by punyha @29 ก.ค. 65 10:51 ( IP : 171...241 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1477x1108 pixel , 177,592 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 165,338 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,663 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 117,135 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 162,737 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 137,702 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 93,764 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 160,234 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 193,204 bytes.
 • photo , 1600x900 pixel , 170,260 bytes.
 • photo , 1600x900 pixel , 132,274 bytes.

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"

วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จังหวัดสงขลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข"

จุดเน้นงานด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลา

๑.ขอบเขตเนื้อหาที่ร่วมแลกเปลี่ยน

๑.๑ ลักษณะงานที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน มีตั้งแต่พื้นที่ระดับเมือง เรื่องที่น่าสนใจก็คือ การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศของมทร.ศรีวิชัย ปัจจุบันติดตั้งอยู่ในพื้นที่ทน.สงขลา การประเมินความเปราะบางของเมืองที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองควนลัง พะตง บ่อยาง และปาดังเบซาร์ ได้เห็นปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิ์/ข้อมูลหรือการทำแผนของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มากับรูปแบบการตกของฝนที่เปลี่ยนไป มีการถมที่เปลี่ยนทางน้ำ การทำให้ระบบน้ำผิวดินเพื่อการเกษตรหายไปจากโครงการระบายน้ำท่วม การเป็นเมืองที่มีโรงงานคนต่างถิ่น ต่างชาติ มาอยู่แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การเป็นเมืองชายแดนที่มีรถบรรทุกรถส่งสินค้าจอดรถสร้างมลภาวะให้กับโรงเรียนและเด็กเล็ก เหล่านี้คือปัญหาใหม่ บริบทใหม่ที่สังคมควรรับรู้

๑.๒ การมีส่วนร่วมของวัด/มัสยิด ในการอนุรักษ์ และความร่วมมือช่วยเหลือดูแลชุมชน เช่น กรณีการถวายเทียนทางน้ำของชุมชนวัดคลองแห ร่วมอนุรักษ์คลองอู่ตะเภา การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล "กองทุนขยะมีบุญ" และสร้างกติกาเปลี่ยนพวงหรีดมาเป็นข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือชุมชนของวัดในตำบลโคกม่วง

๑.๓ ปัญหาอันเกิดจากการบุกรุก การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากทุนใหญ่ หรือผู้มีอิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นเขาคูหา หัวเขาแดง จะนะ การเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเพื่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ที่อยู่อาศัยมาเป็นเพื่อโครงการขนาดใหญ่ จะทำให้เกิดปัญหาการใช้น้ำ การทำลายพื้นที่สีเขียว มลภาวะ และปัญหาทางสังคมควบคู่กับรายได้ทางเศรษฐกิจ

๒.รูปแบบการทำงานในลักษณะเครือข่าย มีตั้งแต่เครือข่ายระดับตำบล ภูมินิเวศ และจังหวัด อาทิ เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี เครือข่ายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ เครือข่ายระดับตำบล อันเป็นพื้นฐานความเข้มแข็งที่จะต้องมองให้ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม

ทั้งนี้ในการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน อยู่บนฐานของการแย่งชิงทรัพยากร รวมถึงแนวคิดการพัฒนา เป็นสงครามวาทกรรมที่จะต้องปะทะต่อรองกันและกัน

๓.ทิศทางอนาคต เครือข่ายควรกำหนดเป้าและการวัดผลให้ชัด เพื่อตอบให้ได้ว่าความยั่งยืนนั้นคือสิ่งใด อย่างไร

อาทิจะต้องประกอบด้วยกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม ความสามารถการส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลัง เป็นต้น

ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายที่มาร่วมประชุมประกอบด้วย

๑)เทศบาลตำบลโคกม่วง

๒)สมาคมพิทักษ์สิทธิเขาคูหา

๓)มทร.ศรีวิชัย

๔)โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองพะตง

๕)โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองควนลัง

๖)โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อยาง

๗)ศูนย์ประสานงานพหุภาคีจังหวัด

๘)เครือข่ายธรรมนูญตำบลน่าอยู่ตำบลแค

๙)สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่

๑๐)เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมี

๑๑)โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองปาดังเบซาร์

๑๒)มูลนิธิชุมชนสงขลา

๑๓)ม.ราชภัฎสงขลา

๑๔)มูลนิธิอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

๑๕)สวนไผ่คนเมืองคลองแห

๑๖)มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน