"สังคมเป็นสุข"

by punyha @29 ก.ค. 65 10:55 ( IP : 171...241 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 1477x1108 pixel , 182,596 bytes.
 • photo , 1600x900 pixel , 170,260 bytes.
 • photo , 1600x900 pixel , 132,274 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 83,517 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 171,509 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 202,335 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 157,633 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 151,412 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 166,790 bytes.
 • photo , 1600x900 pixel , 145,850 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 160,063 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 161,426 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 187,939 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 157,591 bytes.

"สังคมเป็นสุข"

ประชุมภาคีเครือข่ายพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา ๒๕๗๐ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมเป็นสุข" ประเด็นสังคมเป็นสุขในมิติขององค์กรพลเมือง

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผ่าน onesite และ online ณ สำนักงานมูลนิธิชุมชนสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มีทั้งการแนะนำองค์กรภาคีใหม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวตกรรม การเสนอแนะความร่วมมือ ดังนี้

๑.ระบบการทำงาน ที่จำเป็นจะต้องใช้กลุ่มเปราะบางทางสังคมเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างรูปธรรมการจัดการตนเอง การช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน บนฐานเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

๒.การจัดการกองทุนในรูปแบบต่างๆ เกิดความร่วมมือ อาทิ การขยายผลกองทุนขยะมีบุญ นำขยะรีไซเคิลมาทอดผ้าป่า และการเปลี่ยนพวงหรีดเป็นข้าวสารอาหารแห้ง ตัวอย่างของทต.โคกม่วง สมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุ รับประสานงานขยายผลกับสมาชิกและวัดที่ใกล้ชิด การพัฒนางานสวัสดิการภาคประชาชน ร่วมกันระหว่างม.ราชภัฎกับสมาคมสวัสดิการภาคประชาชน นำร่องตำบลในการสร้างสวัสดิการถ้วนหน้า หรือความร่วมมือเศรษฐกิจหมุนเวียนทางการเงินระหว่างทุนทางท้องถิ่นสมาชิกของสมาคมฯ

๓.การพัฒนาระบบการแก้ปัญหาการทำบัตรประชาชน ระหว่างสนง.กรรมการสิทธิ์ฯภาคใต้กับเครือข่ายศูนย์บ่อยาง เครือข่ายแรงงานนอกระบบ มีศุนย์ระดับจังหวัดประสานงาน ฯลฯ

๔.การสร้างบ้านน็อคดาวน์ เพื่อลดช่องว่างการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลือจากรัฐ ไม่มีที่ดินของตนเอง เป็นบ้านหมุนเวียนการใช้งาน ระหว่างหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา และ อปท. นำร่องที่ตำบลท่าข้าม (เสริมด้วยโซลาเซลเพื่อคนลำบาก)

๕.การจ้างงานคนพิการ ระหว่างสภาอุตสาหกรรมกับเครือข่ายคนพิการ

๖.การพัฒนางานข้อมูลผู้สูงอายุ ระหว่างสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุกับมูลนิธิชุมชนสงขลา

๗.ความร่วมมือการพัฒนาผู้ให้บริการที่บ้าน เชื่อมโยงระบบบริการ ร่วมกับกองทุน LTC Intermediate Care หรือ ระบบการดูแลระยะกลาง ระหว่างสปสช. มูลนิธิสุขภาพภาคใต้ เครือข่าย iMedCare

องค์กรภาคีที่เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยน

๑)เทศบาลตำบลโคกม่วง

๒)สมาคมพิทักษ์สิทธิเขาคูหา

๓)โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมืองบ่อยาง

๔)เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

๕)มูลนิธิชุมชนสงขลา

๖)ม.ราชภัฎสงขลา

๗)สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนพื้นที่ภาคใต้

๘)สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๒

๙)สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

๑๐)มูลนิธิสุขภาพภาคใต้

๑๑)หอการค้าจังหวัดสงขลา

๑๒)สมาคมอาสาสร้างสุข

๑๓)U2T ควนลัง (มูลนิธิสุขภาพภาคใต้)

๑๔)เครือข่ายแรงงานนอกระบบ

๑๕)อบต.ท่าข้าม

๑๖)สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา

๑๗)สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

๑๘)สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา

๑๙)สถาบันสันติศึกษา มอ.

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน