คำถาม ๗ ข้อ : แผนการปลูกผักรายบุคคล

 • photo , 960x541 pixel , 139,114 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 176,027 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 168,418 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 187,971 bytes.
 • photo , 960x541 pixel , 105,911 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 153,890 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 217,478 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 190,505 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 112,847 bytes.
 • photo , 1080x810 pixel , 128,860 bytes.

คำถาม ๗ ข้อ : แผนการปลูกผักรายบุคคล

ปีนี้มูลนิธิชุมชนสงขลาปรับวิธีการสนับสนุนการปลูกผักแบบสวนผักคนเมืองใหม่ ให้กับชุมชนเมืองหาดใหญ่และเมืองบ่อยาง  ๕๐ กว่าคน เพื่อให้สามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ตรงความเป็นจริง และผู้สนใจสามารถวางแผนการปลูกผักของตนได้อีกด้วย

โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑)สื่อสารหาผู้สนใจ เน้นเป็นชุมชน หลายชุมชนรวมตัวกันจะทำให้กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย

๒)จุดประกายแนวคิด แนวทางการปลูกผักแบบสวนผักคนเมืองที่มูลนิธิชุมชนสงขลาและทีมวิทยากร นำโดยครูไก่ วุฒิศักดิ์ เพ็ชรมีศรีสะสมประสบการณ์มา มุ่งหวังผล ๔ ประการ คือ สุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สอดประสานไปด้วยกัน

ผ่านกิจกรรมการดูงาน/ห้องเรียนสวนผักคนเมือง หรือนำเสนอผ่าน PPT ภาพตัวอย่างรูปแบบการปลูกที่หลากหลาย เทคนิคการปลูก ความรู้เหล่านี้ทำให้สมาชิกเข้าใจแนวคิด จุดประกาย และรู้ว่าความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้มีอะไรบ้าง

พร้อมชี้แจงแนวทางการสนับสนุน การบริหารงบประมาณ การจัดการการเงิน ใบเสร็จ/ใบสำคัญรับเงิน หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓)ให้ผู้สนใจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดทำแผนการผลิตรายบุคคลหรือกลุ่ม ผ่านคำถาม ๗ ข้อ ได้แก่

๑.ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ

๒.ปลูกที่ไหน บริเวณใด อาทิ หน้าบ้าน ข้างบ้าน ดาดฟ้า ระเบียง (โดนแดดอย่างน้อยครึ่งวัน) พร้อมภาพถ่าย

๓.พืชผักที่ต้องการปลูก มีทั้งผักสวนครัว ผักหมุนเวียนตามฤดูกาล

๔.ปลูกแบบใด อย่างไร อาทิ สวนผักแนวตั้ง ขั้นบันได ปลูกในกระถาง ล้อยาง

๕.วัสดุอะไรในบ้่านหรือรอบบ้านที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ อาทิ เศษผัก ผลไม้ ใบไม้แห้ง ขวด กระถาง ชั้นวางที่ไม่ได้ใช้แล้ว ฯลฯ

๖.ปัจจัยการผลิตที่ต้องการสนับสนุน อาทิ ดิน ปุ๋ย ชุดทำน้ำหมักชีวภาพ อุปกรณ์ใช้ในการพรวนดิน รดน้ำ ผสมดิน ฯลฯ

๗.ความรู้ที่ต้องการให้เพิ่มเติม อาทิ การปรุงดินพร้อมปลูก การทำปุ๋ยก้อน/การเลี้ยงไส้เดือน การทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะต้นกล้า การทำสารไล่แมลง

๔)สร้างช่องทางสื่อสาร ผ่านกลุ่มไลน์ เพื่อให้ส่งข้อมูลมาให้ทีมกลาง กลุ่มไลน์จะช่วยทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมตื่นตัว รู้จักใช้การสื่อสารทางสังคม มีการลงข้อมูลภาพ รายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหว ลงภาพการปลูกผัก ผลผลิต และยังใช้สอบถามปัญหาการผลิตกับครูพี่เลี้ยงที่อยู่ในกลุ่มอีกด้วย

กลุ่มไลน์ยังสามารถประสานผู้สนใจคนอื่นๆในชุมชนได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ เกิดการขยายเครือข่ายคนปลูกผักในเขตเมืองอีกด้วย (จากจุดเริ่มต้น ๕๐ กว่าคนจะขยายตัวเป็นหลักร้อยในเวลาไม่นาน)

ความโปร่งใส ทำงานเป็นขั้นตอน เหล่านี้จะช่วยเสริมกิจกรรมกลุ่ม ภาพกิจกรรมการผลิต ก่อน หลัง จะทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนอีกด้วย

๕)ห้องเรียนสวนผักคนเมือง นำข้อมูลความต้องการของสมาชิกทั้งหมด ประมวลผล นำมาสู่การหนุนเสริมปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ และความรู้พื้่นฐานที่ตรงความต้องการ

เหล่านี้คือสิ่งที่ดำเนินการผ่านโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลา

ขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่สนับสนุนงบประมาณ

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน