"iMed ควนลังและพะตง"

 • photo , 960x541 pixel , 95,074 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 96,622 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 99,206 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,834 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 95,274 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 84,593 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 92,642 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 93,845 bytes.
 • photo , 1704x961 pixel , 188,944 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 92,040 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 200,258 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 79,830 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 86,484 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 170,129 bytes.

"iMed ควนลัง"

วันที่ 5 กันยายน 2565 นัดทีม CG อสม.และผู้สนใจเป็นผู้ดูแลที่บ้าน เข้ารับการอบรมกับคณะพยาบาลในพื้นที่ตำบลควนลังมาพบกันที่ รพ.สต.ควนลัง เบื้องต้นได้มีการลงเยี่ยมบ้านไปจำนวนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.


"iMed พะตง"

วันที่ 8 กันยายน 2565 มูลนิธิชุมชนสงขลา ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัยและคณะ นัดผู้สมัครเข้าอบรมการให้บริการตามหลักสูตรพัฒนา ผู้ดูแลที่บ้าน ตำบลพะตง มาร่วมรับการฝึกใช้แอพพลิเคชั่น iMed@home และทำความเข้าใจการร่วมงานกับ iMedCare ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนจังหวัดสงขลา

สมาชิก CG,อสม. ผู้สนใจ ฝึกการใช้งานตั้งแต่การสมัครสมาชิก การเขียนการเยี่ยมบ้าน การสำรวจความต้องการ วัดสัญญาณชีพ วัด ADL กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนี้จะใช้ประโยชน์ 2 ทาง ได้แก่

1)ลงสำรวจผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทั้งใหม่และเก่าในพื้นที่ เพื่อนำเข้าสู่ระบบ LTC และใช้ประกอบการฝึกทักษะการเป็นผู้ดูแลที่บ้าน ข้อมูลที่ได้จะนำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานต่อไป

2)นำรายชื่อที่ได้มากำหนดแผนการฝึกทักษะ เพื่อให้สามารถให้บริการผู้ป่วย และบันทึกกิจกรรมการฝึกทักษะดังกล่าวผ่านระบบเยี่ยมบ้านต่อไป

นอกจากนั้นยังได้ทำความเข้าใจการใช้ระบบ โดยมีผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม พร้อมจัดตั้ง Admin ในการสนับสนุนการทำงาน และจัดตั้งกลุ่ม imedพะตง ใช้ระบบกลุ่มของแอพพลิเคชั่น iMed@home ดึงสมาชิกและผู้ป่วยที่คาดว่าจะมีราว 25-40 คนเข้าสู่ระบบ ให้สามารถทำงานร่วมกัน

สมาชิกได้รับรู้ชื่อผู้ป่วยที่รับผิดชอบ พร้อมกับนัดหมายการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้าน พร้อมบันทึก 5 ข้อได้แก่ ปัญหาด้านสุขภาพที่พบ กิจกรรมบริการที่ได้ดำเนินการ ผลที่ได้ ข้อแนะนำต่อไป และความสนใจต่อการใช้บริการ iMedCare ส่งในวันที่ 19 กันยายน 2565  พร้อมรับการฝึกทักษะในห้อง lab คณะพยาบาลศาสตร์ มอ.ต่อไป

โครงการบูรณาการสุขภาพอนามัยภาคประชาชนปี 2565

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน