โครงการถอดบทเรียนชุมชนแหลมสนอ่อนจังหวัดสงขลา นัดต่อเนื่องตัวแทนชุมชนร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

by punyha @22 พ.ย. 65 11:27 ( IP : 171...73 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 170,608 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 184,487 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 160,645 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 254,135 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 150,402 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 162,048 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 127,845 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 172,269 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,954 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 162,072 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 176,915 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 166,073 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 171,953 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 168,627 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 168,204 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 164,601 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 165,643 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 126,664 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 188,690 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 169,109 bytes.

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โครงการถอดบทเรียนชุมชนแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา นัดต่อเนื่อง รอบนี้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ผ่านเวทีย่อยมา ให้มีตัวแทนชุมชนในแต่ละโซนเข้ามาร่วมให้ข้อมูล และลงลึกกับรายชื่อสมาชิกชุมชนทั้ง ๔ โซน

ว่าที่นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ มาให้กำลังใจ ให้ความมั่นใจกับชุมชนในการแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่เป็นประเด็นขัดแย้งอย่างยาวนานในพื้นที่ พร้อมประสานความร่วมมือกับภาคีภายนอกที่เข้ามาเสริมหนุนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นโครงการนี้ พอช. ธนารักษ์โครงการsuccess/มูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นต้น พร้อมนัดหมายหารือกันต่อไปหลังเข้ารับตำแหน่งในช่วงต้นธันวาคม

รอบนี้ทีมงานพอช.มาร่วมให้กำลังใจ นำตัวแทนชุมชนจากนราธิวาสมาร่วม ด้วยเห็นประโยชน์จากเครื่องมือ ๔ ชิ้นที่คณะทำงานกำลังดำเนินการ ได้แก่การทำประวัติศาสตร์ชุมชน(เวลา) การทำแผนที่ชุมชน(พื้นที่/สถานที่สำคัญ) ผังองค์กรชุมชน(คน) และต้นไม้ระบบสุขภาพชุมชน(การแพทย์พหุลักษณ์) ซึ่งคณะทำงานได้ชี้แจงความเป็นมารวมถึงแนวคิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ให้สมาชิกใหม่ได้ทำความเข้าใจไปด้วยกัน

จากนั้นคณะทำงานได้เติมเต็มข้อมูล นำรายชื่อสมาชิกทั้ง ๔ โซนมาตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสมาชิกในปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๒๑๒ คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น ๕๗ หลัง(รอตรวจสอบอีกครั้ง) ได้บันทึกชื่อ สกุล เพศ อายุ ของสมาชิกแต่ละหลัง พบการเข้าออกของสมาชิกที่มีแต่ชื่อในทะเบียนบ้าน กับผู้มาอาศัยใหม่ รวมถึงการเข้าออกไม่เป็นประจำ

พร้อมออกกำหนดการประชุมกับสมาชิก ๕๗ หลัง คืนข้อมูลจากการศึกษาเบื้องต้นให้สมาชิกได้ร่วมเติมเต็ม และร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนแหลมสนอ่อนต่อไป อาศัยโครงการนี้ร่วมเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย การกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิตด้านต่างๆ สะท้อนความต้องการของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนร่วมกัน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ณ สวน ๘๐ พรรษา บริเวณสระบัว ซึ่งเป็นพื้นที่กลางที่จะให้สมาชิกทั้ง ๔ โซนมาร่วม โดยไม่แบ่งแยก ไม่เลือกว่าเป็นใคร กลุ่มใด ขอเพียงเป็นสมาชิกในชุมชนจะถูกเชิญมาร่วมทุกหลัง โดยโครงการจะเป็นเจ้าภาพส่งหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการถึงทุกครัวเรือนเชิญสมาชิกมาร่วมกิจกรรมต่อไป

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน