ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 2566-2570

photo  , 960x1280 pixel , 152,116 bytes.

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 2566-2570 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลุง สรุปจะเป็นไข่มุก PEARLS

P - Premium Services & Tourism (การท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำ)  การยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และมีมูลค่าสูง

E - Environment & Natural Resources Reservation (อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรทชาติและสิ้งแวดล้อม)  การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตสำหรับสาขาเศรษกิจสำคัญของภาค

A - Agro-based Industries and Organic Farming (อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรอินทรีย์)  การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปเพิ่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

R - Research , Innovation & Technology (การศึกษาวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี่) การส่งเสริมการใช้งานวิจัย เทคโนโลยี่ และนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรหบักของภาคเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

L - Linked Economic Cortidor (เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ) การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและนอกภูมิภาค

S - Social Security Empowerment (เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่อคุณภาพชีวิตที่ดี)  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

#รายละเอียดหาอ่านได้ในเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

#เสียดายคำบัญญัติศัพท์ชื่อเมืองในโลกราชบัณฑิตได้กำหนดแล้วแต่สภาพัฒน์ไม่เปิดดู

#เสียดายการวิเคราะห์ออกมาชัดเจนเศรษฐกิจสงขลาใหญ่กว่าสุราษฎร์แต่กลุ่มจังหวัดเอาไปรวมอ่าวไทย

#เสียดายวิเคราะห์ชัดว่าส่งออกนำเข้าของสงขลาสามด่านมากที่สุดยังดันไม่อยู่กลุ่มภาคใต้ชายแดน

ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ บันทึกข้อมูล

22 พ.ย.65

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน