การออกแบบโครงการนำร่อง" เครือข่าย SUCCESS 6 เมือง ภาคใต้ EP2

by punyha @1 ธ.ค. 65 14:46 ( IP : 61...188 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 104,268 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,855 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 153,536 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 142,508 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 179,864 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 128,365 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 135,979 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 195,540 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 163,413 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 187,674 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 80,864 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,827 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 127,837 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 144,262 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 166,940 bytes.

"การออกแบบโครงการนำร่อง"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพยุโรป โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรับผิดชอบและมูลนิธิชุมชนสงขลาดูแลในพื้นที่ภาคใต้ นำบทเรียนการใช้"logical framework"มาฝึกทำโครงการ เพื่อนำไปเขียนข้อเสนอโครงการนำร่อง

วันที่สอง แกนนำแต่ละเมืองได้นำแนวทางดังกล่าวมายกร่างข้อเสนอโครงการ เริ่มตั้งแต่ค้นหาปัญหาสำคัญวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุ บริบท นำไปกำหนดวัตถุประสงค์หลักที่จะต้องคมชัด มีรายละเอียดสามารถบอกได้ว่าจะทำอะไร แล้วกำหนดเป้าหมายที่อยากเห็นต่อไป กลับมาวางกิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด โดยนำข้อมูลจากการประเมินความเปราะบางมาตั้งต้น

แกนนำเมืองประกอบด้วยเมืองละงู จ.สตูล เมืองโตนดด้วน จ.พัทลุง เมืองบ่อยาง เมืองควนลัง เมืองปาดังเบซาร์และเมืองพะตง จ.สงขลา โดยมีประชาสังคมที่จะเป็นองค์กรรับงบประมาณ ได้แก่ สมาคมอาสาสร้างสุข มูลนิธิ scccrn เข้าร่วม

โครงการนำร่องจะเป็นกิจกรรมสำคัญในปีที่ 4 นำแนวทางในยุทธศาสตต์ของแต่ละเมืองมาจัดทำข้อเสนอโครงการนำร่อง ให้แล้วเสร็จภายในมกราคม 2566 และเริ่มดำเนินงานต่อเนื่องอีก 11 เดือนจนแล้วเสร็จ การคิดเป็นระบบ มีเหตุมีผลและมีความต่อเนื่องสอดรับกัน จากบทเรียนนี้ทำให้สมาชิกได้เข้าใจแนวคิดการทำงานที่ดี สามารถใช้เป็นเครื่องมือยกระดับการทำงานร่วมกัน และปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือเมือง หรือแม้กระทั่งแก้ปัญหาในชีวิตของตน

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน