"พัฒนาโครงการนำร่อง success" เมืองพะตง เมืองควนลัง เมืองละงู

by punyha @20 ม.ค. 66 11:36 ( IP : 171...181 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 95,599 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,140 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 93,072 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,063 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 99,656 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,597 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,131 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,531 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,261 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 118,319 bytes.

"พัฒนาโครงการนำร่อง  success"

อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญ นอกจากได้ข้อเสนอโครงการนำร่องอันเป็นกิจกรรมในปีที่ 4 ของโครงการแล้ว ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานผ่านการเขียนโครงการอีกด้วย โดยข้อเสนอโครงการนำร่องดังกล่าวเลือกนำบางยุทธศ่าสตร์ของเมืองที่ได้ดำเนินการมาขับเคลื่อน

วันที่ 18 มกราคม 2566  เป็นรอบของเมืองพะตง เมืองควนลังที่มีมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(scccrn)รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนากลไกการทำงาน จัดทำแผนและผังภูมินิเวศเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับเมือง ควนลังเน้นการปกป้องพื้นที่สีเขียวสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ พัฒนาให้มีองค์กรผู้ประกอบการทางสังคมดำเนินการผลิตและการตลาดผลผลิตทางการเกษตร เมืองพะตงเน้นการทำแผนระดับชุมชนในพื้นที่ซึ่งรวมประชากรดั้งเดิม ต่างถิ่นและต่างชาติ มาอยู่ร่วมกัน วางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งท่วมและแล้ง เพื่อการเกษตร

เมืองละงูดำเนินการโดยสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสตูล เชื่อมโยงเครือข่ายคลองละงู ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้แนวคิด "สายน้ำมีชีวิต" จัดทำแผนและธรรมนูญลุ่มน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน