"พัฒนาโครงการนำร่อง SUCCESS เมืองโตนดด้วน"

by punyha @20 ม.ค. 66 11:37 ( IP : 171...181 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS
 • photo , 960x720 pixel , 89,461 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,020 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 86,905 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,266 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,730 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,577 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,669 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,347 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 177,014 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 173,903 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,758 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,438 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,399 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,375 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,324 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 200,265 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,048 bytes.
 • photo , 1280x960 pixel , 163,981 bytes.

"พัฒนาโครงการนำร่อง SUCCESS  เมืองโตนดด้วน"

วันที่  19 มกราคม 2566  โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success) พื้นที่ภาคใต้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนัดหมายคณะทำงานเมืองโตนดด้วน จังหวัดพัทลุง มาพัฒนาโครงการนำร่อง ที่จะเป็นกิจกรรมหลักในปีที่ 4 ของโครงการ

เมืองโตนดด้วน เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมผ่านการจัดทำแผนและผังภูมินิเวศเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตร และสร้างความเข้มแข็งขององค์กรกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยมีคลองห้วยขี้ค่างเป็นสายน้ำหลักที่จะฟื้นฟูและพัฒนา นำระบบนิเวศที่มีมาปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเมืองและภูมิอากาศ การสร้างองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งให้สามารถเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรับมือ

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน