"เครือข่ายชุมชนเมืองบ่อยาง"

by punyha @30 ม.ค. 66 15:21 ( IP : 171...213 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , โครงการ SUCCESS , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 189,370 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 154,412 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 179,536 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 179,826 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 152,384 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 161,721 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 179,590 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 172,663 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 162,165 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 152,483 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 61,062 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,098 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,978 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,443 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 65,751 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 100,640 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 92,115 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,235 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,357 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,275 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 83,104 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 77,753 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 84,943 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,266 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 102,610 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,240 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 123,262 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 114,755 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 128,176 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,777 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 134,233 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,216 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,212 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 70,387 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 90,364 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 109,909 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 103,061 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 77,266 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 242,148 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 77,996 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 294,819 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 238,679 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 238,053 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 207,563 bytes.
 • photo , 858x1907 pixel , 205,454 bytes.
 • photo , 960x432 pixel , 77,511 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,474 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 204,666 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,691 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 176,060 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 180,601 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,304 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 199,690 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 149,435 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 159,013 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 164,942 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 167,781 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 172,229 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,045 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 178,616 bytes.
 • photo , 1108x1478 pixel , 179,472 bytes.
 • photo , 960x1281 pixel , 164,324 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 152,678 bytes.
 • photo , 1478x1108 pixel , 199,031 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 101,169 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 176,218 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 164,718 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 159,529 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 159,847 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 166,669 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 159,276 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 141,619 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 173,552 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 163,344 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 140,770 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 318,825 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 327,900 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 323,253 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,775 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 143,434 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 147,101 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 153,067 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 164,911 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 216,691 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 176,990 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 298,120 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 260,102 bytes.
 • photo , 960x1280 pixel , 313,148 bytes.

"เครือข่ายชุมชนเมืองบ่อยาง" รวมเป็นหนึ่งเดียวและพัฒนาร่วมกัน

กิจกรรม ในวันที่ 26 มกราคม 2566  ภาคเช้า 9:00 น.พบ นายกเทศมนตรีนครสงขลา  ภาคบ่าย 13:00 น.พบ นายอำเภอเมืองสงขลา

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ที่ทำการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ชุมชนแหลมสนอ่อน

1.นางบุณย์บังอร  ชนะโชติ

2.เอื้อมพร  พงศ์รัตน์

3.อุบล จังสกุล

4.นิมิตร พลายชมภู

5.ปรีชา พลายชมภู

6.รัฐไกร พลายชมภู

7.สุนีย์  จุเกล็ด

8.ฐิตาพร วรเวช

9.กาญจนา  วรเวช

10.ลัดดา แก่นกระจ่าง

11.วิราช มียอด

12.บงกช สุวรรณรัตน์

13.ดาว สิทธิไชย

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย ณ ชุมชนแหลมสนอ่อน ตัวแทนของชุมชนภราดร ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน ชุมชนวัดหัวป้อมและชุมชนแหลมสนอ่อน ได้นัดหมายเพื่อหารือและเชื่อมโยงการทำงานในชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว แม้ว่าจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างมากก็ตาม  ก็สามารถใช้การเปิดใจคุยกันและแบ่งหน้าที่การทำงานกันได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ชุมชนภราดรมี จำนวน 389 หลังคาเรือน แบ่งเป็น

-พื้นที่ในซอยต้นข่อย ชุมชนภราดร จำนวน 97 หลังคาเรือนตั้งอยู่ในที่ดินการรถไฟ ทีมคุณเกษรและคุณพุดซ้อน รับผิดชอบในการคลี่คลายปัญหาการค้างชำระค่าเช่าที่ดิน รวมถึงจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของกลุ่มนี้

-พื้นที่ชุมชนภราดร กลุ่มที่เป็นที่ดินโฉนด จำนวน 292 หลังคาเรือน คุณเยาวพรรณ พร้อมด้วยคณะทำงาน จะเป็นทีมที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิต

แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ทีมต่างก็มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ต้องการพัฒนาพื้นที่ชุมชนภราดรให้มีความมั่นคงเข้มแข็งด้านที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

กรณีของพื้นที่เก้าเส้ง ซึ่งตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุและที่ดินริมคลองสำโรงนั้น ได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันดังนี้

ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน จำนวน 184 หลังคาเรือนแบ่งออกเป็น ส่วนที่ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จำนวน 154 หลังคาเรือน และจำนวน 30  หลังคาเรือนตั้งอยู่ในที่ดินริมคลองสำโรง กรมเจ้าท่านั้น

คุณเดอเลาะ ปอโด๊ะ  พร้อมคณะทำงาน ทำหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชุมชนเก้าเส้ง จำนวน 296 หลังคาเรือนนั้น ทางสหกรณ์ฯเคหสถานบ้านมั่นคงเก้าเส้งและแกนนำอีก 1 ทีม จะแบ่งกันรับผิดชอบและทำหน้าที่แก้ไขปัญหาการค้างชำระค่าเช่าที่ดิน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนต่อไป

การเริ่มต้นนัดหมายพูดคุยกันในครั้งนี้ จัดว่าเป็นครั้งแรกของชาวเมืองบ่อยางสงขลา ที่ได้ร่วมกันหาข้อยุติจากการมีแนวคิดที่ไม่ตรงกันของแกนนำในชุมชนเดียวกันได้โดยสันติวิธี

วิธีการดังกล่าวนี้จะถูกนำไปใช้ต่อไปอีกในพื้นที่หลายชุมชนเมืองบ่อยาง เทศบาลนครสงขลา


วันที่ 29 มกราคม 2566  มีนัดเข้าพื้นที่ชุมชนต่างๆ

เวลา 09.00 น ชุมชนบาลาเซาะห์เก้าแสน รอบที่ 2 ทำข้อมูล ภาคเช้า วันที่  29  มกราคมนี้  แกนนำชุมชนบาลาเซาะห้ พร้อมนักศึกษาม.ราชภัฎ สงขลาจำนวน 9 รายได้ร่วมมือกันจัดทำผังทำมือของชุมชนบาลาเซาะห์

เวลา  10 โมง ชุมชนมิตรสัมพันธ์ อาหารมื้อเที่ยงเป็นขนมจีนและรวมมิตร อร่อยมาก

เวลา 13. 00 น. ชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวชและชุมชนภราดร

เวลา 14.00 น. ชุมชนมัสยิดบ้านบน

พบกันยามบ่ายที่ชุมชนภราดรจากชุมชนภราดร สู่ ชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวช

ปิดท้ายนัดพบชุมชนในวันนี้ที่บ้านป้าเรียม ชุมชนมัสยิดบ้านบน  ชุมชนนี้มีบ้านหลายหลังตั้งอยู่ที่ท่าน้ำริมทะเลสาบ ที่น่าสนใจมากคือในชุมชนนี้มีศาลเจ้าจีน มัสยิดและวัด สังคมพหุวัฒนธรรม


บุณย์บังอร ชนะโชติ บันทึกเรื่องราว

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน