"คัดกรองโรคคัดกรองชีวิต" ชุมชนแหลมสนอ่อน

 • photo , 1477x1108 pixel , 172,133 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 160,941 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 161,700 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 168,908 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,980 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 167,695 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 175,464 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 167,916 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 142,280 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,121 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 139,817 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 113,148 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 174,435 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 140,214 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 149,419 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 168,282 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 156,993 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 131,817 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 191,404 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 179,007 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 163,017 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 104,386 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 133,016 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 135,799 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 204,952 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 195,018 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 194,656 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 193,226 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 198,287 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 195,658 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 178,094 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 195,454 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 153,005 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 183,821 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 129,469 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 166,480 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 175,967 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 174,699 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 154,439 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 183,037 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 187,365 bytes.

"คัดกรองโรคคัดกรองชีวิต"

นักศึกษาปี 2 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการประสานจของรศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา ลงคัดกรองโรคให้กับสมาชิกในชุมชนแหลมสนอ่อน ทน.สงขลา เป็นกิจกรรมเสริมศักยภาพการเรียนและช่วยให้นักศึกษาได้สัมผัสชีวิตชุมชน ชุมชนก็ได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง

โดยนักศึกษาลงมาเป็นคณะ แต่ละรอบจะมีกิจกรรมที่ร่วมกำหนดเอาไว้ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรครายคนให้กับสมาชิกในแต่ละครัวเรือน จากนั้นคืนข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวม

พบว่าโรคประจำตัวของชาวแหลมสนอ่อน 3 ลำดับ

ชนะเลิศ คือ โรคความดันโลหิตสูง

รองลงมาคือ โรคไขมันในเลือดสูง

ลำดับที่ 3 คือ โรคเบาหวาน

สมาชิกในชุมชนแหลมสนอ่อนกว่าสองร้อยคน เช่นกันกับคนเมืองบ่อยางชุมชนอื่นเข้าสู่สังคมสูงวัยกันแล้ว ในชุมชนหนึ่งๆจะมีผู้สูงอายุและคนป่วย สถิติโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบนี้คงใกล้เคียงกัน หลังคัดกรองโรคแล้ว เราจะเห็น(เขียว-ปกติ/เหลือง-เสี่ยง/แดง-ป่วย)กลุ่มป่วยและเสี่ยงจะเข้าสู่การทำแผนสุขภาพรายคน ปรับพฤติกรรมของตนเองและครอบครัว พร้อมมีกิจกรรมกลุ่ม รวมตัวกันคัดกรองกลุ่มเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อให้เห็นข้อมูลสุขภาพ โดยมีแอพ imed@home บันทึกข้อมูลโรคในแต่ละครั้งของการทำกิจกรรม ทุกคนจะได้เห็นข้อมูลสุขภาพตนเอง รวมถึงข้อมูลคุณภาพชีวิตด้านอื่น ที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาชีวิตต่อไป

การรวมตัวกันจะช่วยสร้างพื้นฐานความเป็นชุมชน สมาชิกเกิดความสนิทสนมเป็นกลุ่มก้อน การปรับพฤติกรรมหมู่จะทำได้ง่ายกว่าปรับตัวเองเพียงลำพัง

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน