ทีมพัฒนาระบบข้อมูลกลางร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสงขลา

by punyha @15 มี.ค. 66 10:11 ( IP : 171...112 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , 4PW
 • photo , 960x720 pixel , 94,152 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,938 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 78,526 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 85,810 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,535 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,526 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 73,943 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 87,535 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 94,152 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 109,997 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 95,352 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 81,291 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 88,337 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,835 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 98,321 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 91,818 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 106,699 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 105,132 bytes.

วันที่  14 มีนาคม 2566 ประชุมทีมข้อมูลกลาง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณะภาครัฐจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนสงขลา

ประกอบด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ ที่มีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.เป็นหัวหน้าทีม โปรแกรมเมอร์จากสสจ. พมจ. กองทุนฟื้นฟูฯ มูลนิธิชุมชนสงขลา และทีมกองทุนฟื้นฟูฯ

กิจกรรมประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การออกแบบและพัฒนาระบบการเชื่อมข้อมูลกลางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา

ทีมโปรแกรม ได้เชื่อมโยงต่อข้อมูลพื้นฐาน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วยสสจ. กองทุนฟื้นฟู มูลนิธิชุมชนสงขลา การศึกษาพิเศษ พมจ. นำไปสู่การใช้งาน ได้แล้วในเว็บไซต์กลาง การหารือวันนี้ได้ข้อสรุปเตรียมการนำเสนอข้อมูล

(1)รายงานข้อมูลนำเข้าแล้ว

ข้อมูลพื้นฐานของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง, ข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน(อาทิ ด้านสุขภาพ การปรับสภาพบ้าน การให้ความช่วยเหลือนักเรียน/คนพิการ)-การเยี่ยมบ้าน/กายอุปกรณ์ ความต้องการ จำนวนคนทั้งสิ้นกว่า 2.5 แสนคน

(2)การนำเสนอข้อมูลต่อไป นอกจากข้อมูลภาพรวมแล้ว ให้มีจุดเน้นพิเศษเพื่อนำเสนอระบบ....คนพิการ นำเสนอให้เห็นการใช้ประโยชน์จริงของหน่วยงานความร่วมมือ

1)ข้อมูลที่แท้จริง....จำนวนคนพิการ(ยึดข้อมูลจากพมจ.เป็นหลัก เสริมด้วยข้อมูลจากสสจ.และการศึกษาพิเศษ) จำแนกจำนวนตามที่อยู่จริง...จัดประเภทชื่ออยู่/คนอยู่ ชื่ออยู่/ตัวไม่อยู่ ชื่อไม่อยู่/ตัวอยู่ คนเร่ร่อน

2)ข้อมูลการได้รับบริการ...นำไปสู่การสร้างตัวชี้วัดการดูแลให้ครอบคลุม 100% ในอนาคต โดยดูเรื่องสิทธิพื้นฐาน สุขภาพ(กาย/จิต) สังคม(เบี้ยยังชีพ/เงินกู้/การศึกษา/กายอุปกรณ์) ด้านเศรษฐกิจ(อาชีพ-การจ้างงาน)นำเสนอข้อมูลภาพรวมรายคนในด้านเศรษฐกิจ/สุขภาพ/สังคม

3)ข้อมูลความต้องการ ด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม

(3)ทบทวนการพัฒนาระบบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนา ด้านการจัดการ ทำTOR เพิ่มในกิจกรรมที่ 1 อีก 1 รายการ-รายการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล ทีมโปรแกรมเมอร์ 3 คนไปหารือกัน ปรับการเขียน API ของระบบแม่ให้ยืดหยุ่นกว่าเดิม ในเรื่องบริการและความต้องการทั้งข้อมูลนำเข้าและนำข้อมูลออกไปสู่ระบบของหน่วยงาน สามารถใส่ภาพการให้บริการ เป็นต้น ใช้เวลาดำเนินการสิ้นสุดเดือนเมษายน และกลางพฤษภาคมสามารถจัดกิจกรรมที่ 3 นำเสนองานให้กับทีมภาคี


กิจกรรมที่ 2 การออกแบบพัฒนาระบบข้อมูลกลางและศูนย์สร้างสุขชุมชนในรูปแบบ Application


กิจกรรมที่ 3 ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลกลาง ให้ผู้บริหาร 11 องค์กรความร่วมมือ


กิจกรรมที่ 4 อบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ iT ของ 5 หน่วยงานเริ่มต้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมที่ 5 จัดประชุุมติดตามการใช้งานระบบโปรแกรมฯ


กิจกรรมที่ 6 จัดจ้างการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการให้บริการ และระบบสารสนเทศ ประจำศูนย์บริการ

1)โปรแกรมน้องอ้อมปันสุข

2)โปรแกรมที่นอนลมเติมสุขชุมชน

3)โปรแกรมบ้านสร้างสุข

4)โปรแกรมธนาคารกายอุปกรณ์

5)โปรแกรมศูนย์สร้างสุขชุมชน

6)โปรแกรมศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข


กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ


หมายเหตุ : กิจกรรมร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนภายใต้

โครงการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณะภาครัฐจังหวัดสงขลา ระยะที่ 2

โครงการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลา พ.ศ.2566

Relate topics

personมุมสมาชิก

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน

เยือนอเมริกา ดูงานมูลนิธิชุมชน.

เครือข่าย

เครือข่ายมูลนิธิชุมชน